vissza a főoldalra *

From: Fáy Árpád [mailto:fay@tvnetwork.hu]
Sent: Sunday, October 31, 2010 9:53 PM
To: 'aeeb@parlament.hu'
Subject: FW: a parlamenti alkotmányozó előkészület "Alkotmány- és jogvédelem" c. írásához tett megjegyzések

 

Tisztelt AEB! --- Élek a felkínált lehetőséggel és észrevételeimet megküldöm Önöknek lehetőség szerint szíves figyelembe vételre, korábban közzétett parlamenti és köztársasági elnöki javaslatokhoz fűzött közbeszúrt megjegyzések formájában. - Önálló tanulmánnyal illetve szövegszerű javaslattal nem tudok szolgálni. - Jelen észrevételeimet az alkotmányossági Műhely és Fórum tevékenységére alapozom, amely interneten hozzáférhető. - Célom a figyelem felhívása volt bizonyos elhanyagolt összefüggésekre és lehetőségekre. - A megfogalmazásban nem törekedtem a szokásos „tudományos” megfogalmazásra, hisz Önök sem törekedtek az alkotmányos problémák alapjainak döntés előkészítés jelleggel az elfogulatlan  és elegendően körültekintő felmutatására. - Remélem észrevételeimet haszonnal olvassák. - Amennyiben közzétennék levelemet, azzal egyetértenék. - Szívük és lelkiismeretük szerinti, képességeik legjavát érvényre juttató munkát kívánok. --- üdvözlettel - Fáy Árpád

 

Kék színnel és Courier betűkkel és szaggatott aláhúzással közbeszúrt megjegyzéseket tettem a 7-ik oldalig

.

A szöveget magam, a megjegyzések készítője szkenneltem be. Ebből adódóan a scennelő szoftver okozta nyomdahibákat nem javítottam végig a szövegen. -FÁ>>--

 

Részkoncepció

Az Alkotmányelökészítő eseti bizottság IV. számú „Igazságszolgáltatás,

Alkotmány- és jogvédelem"

munkacsoportjának részkoncepciója a Bizottság

számára

I. A bírósági szervezet

1. Valamennyi frakció képviselői egyetértettek az alábbi javaslatokkal;

 << Innen hiányzik egy témabevezető. Mi a különbség a mechanizált jogalkalmazás és az igazságszolgáltatás között? A kartális alkotmány és a magyar alkotmányos hagyomány viszonyai között melyik milyen mértékben, milyen módon juthat érvényre? Ezek után jöhet, hogy a munkacsoport melyiket szorgalmazza és nevezze meg, hogy milyen indokok alapján. Akkortól nem elfogadható lesz a véleménye, hanem érthető. Hogy ki mit fogad el, az mind ezután következik. Józan esetben.

Ami itt van alkotmányozás előkészítő bizottsági munkacsoporti teljesítmény néven, az tragikus. Az mutatja, hogy a szemkilövető bírósági alkalmazott bírói szemlélete hatja át a gondolkodást az alkotmányosságról. Ki mit parancsolt hatalmi erővel? Törekedni kell az ő vélhető igényét úgy kiszolgálni, amit a munkacsoporti tagok belső cenzúrája és képességei megengednek. Egy középiskolát ha ennyit össze hord, mint ami itt következik alkotmánytan vizsgán, érettségi előtt, akkor valószínűleg átengedik azzal, hogy nincs affinitása a kérdéshez. Nem folytatom, mert hiányosságaival mutatja a képtelen helyzetet, hogy az alkotmányossági megközelítés absztrakciós szinte mennyire teljességgel hiányzik, már a hozzászólás választott vázlatpontos jellegéből következően is.

Pontokban szavazgatni bármiről is csak akkor van értelme, ha a befoglaló kereteket illetően teljes az egyetértés, ha azokat egy másik anyagban már megfogalmazták. Ami itt következik, az csak a lábjegyzetben, függelékben, mellékletben, második fejezetben mint jegyzőkönyvi kivonat szerepelhetne. De a főszöveg helyét van hivatva sormintaként eltorlaszolni. Mintha középiskolás matematika órán koordinátákról szavaznának a koordináta tengelyek felrajzolása nélkül – ráadásul amikor a tét nagyrészt a koordináta tengely típusok közti választás!. -FÁ>>

1.          A bírák függetlenségének garanciáit meg kell őrizni és az új Alkotmányban rögzíteni kell.

2.          A nem bírói tisztséget betöltő igazságügyi alkalmazottak ítélkezési tevékenységének fennmaradása csak a függetlenségüket biztosító egyértelmű és teljes garanciarendszer beépítése esetén lehetséges.

3.    A hatályos szabályozással megegyezően marad fenn a bírósági szervezeti szintek
alkotmányban történő meghatározása.

4. Az új Alkotmány rögzítse, hogy az igazságszolgáltatás költségeit külön fejezetben biztosítja a központi költségvetés.

5.    Az új Alkotmánynak az igazságszolgáltatásról szóló fejezetében kizárólag és kifejezetten az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó alapelvek és alapjogok kapnak helyet.

 

6.     Az új alkotmány kifejezetten rögzíti a bírósági ítéletek nyilvánosságát mint törvényben meghatározott kivételeket tűrő alapelvet.

7. Az új Alkotmány létrehozza a közigazgatási bíróságot, amelyek az Alkotmánybíróság által eddig ellátott önkormányzati normakontrollt is gyakorolja.

8.     A bírák és a bírósági vezetők tekintetében gyakorolt személyügyi jogköröket bírói többséggel működő szervhez utalja az új Alkotmány. A testületben kétharmados bírói többséget kell biztosítani.

. --<<De mi van a pártállami bírák vagy a korrupt bírák vagy egyéb okból alkalmatlanok ügyében? Hogyan valósítják meg, hogy a pártállami bírák ügyében az érintettek ne vehessenek részt az esetleges fegyelmi, felfüggesztő, kizárási ügyekben?

Mintha itt is az önnemzés elve érvényesülne a szakmai autonómia helyett. Hiányzik a megfogalmazása a szakmai autonómiának. Az elmúlt 20 évben a szakmai autonómiák sáncai mögé menekültek a régi rendszer érdekeltjei. Ebből következett, hogy rendszerváltás nem volt, hanem időnként szemkilövetés október 23-ra időzítve. És ezt politikai ügyességnek beállítva.

A szakmai autonómiának előföltétele, hogy a szakmai struktúrán belül adottak a személyi és szabályozási feltételek adottak legyenek az olyan működéshez, amely nem szembe állítja a társdalommal mint szűk csoportérdek érvényesítő falanxot, adott esetben a bírói testületet, elhagyva a bíráskodás tulajdonképpeni funkcióját. Mi tehát az igazságszolgáltatás funkciója? És abban mi a bíróság funkciója? A szakmai autonómia ezt fogja szolgálni vagy nem? Minden automatizált szerkezetnek van beavatkozási pontja, ha az automatika elromlik, vagy meg akarják változtatni. Itt mik ezek a pontok, kik loegyen rá jogosultak stb. -FÁ>>--

2, A parlamenti többség (2/3-ad) által támogatott javaslatok:

1. Az országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak kormánypárti és ellenzéki képviselő tagja is legyen.

Fidesz:   támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:    nem támogatja

3.    A bíróságok igazgatásával összefüggő egyéb hatáskörök telepítését az új Alkotmány a bírósági szervezeti törvényre hagyja, amelyet a jelenlévő képviselők minősített többségével kell megalkotni.

Fidesz:   támogatja

MSZP:  támogatja

Jobbik:  nem támogatja (azért, mert véleményük szerint a Bsz. elfogadásához az Alkotmánynak 4/5-ös többséget kellene megkövetelnie.

KDNP:  támogatja

LMP:     támogatja

3. A legalább kettő ellenzéki frakció képviselői által támogatott javaslatok:

1.   Az új Alkotmány részletesen szabályozza az igazságszolgáltatás más hatalmi ág egyoldalú, külső befolyásától való mentességének, azaz a bírói függetlenségnek az intézményét, az igazságszolgáltatás állami monopóliumának elvét és a büntető igazságszolgáltatás alapvető követelményeit.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:  támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:    támogatja

2.  A Legfelsőbb Bíróság elnökét az Országgyűlés 6 évre választja.

Fidesz: nem támogatja (9 évet javasol)

MSZP:  támogatja

Jobbik: támogatja

KDNP: nem támogatja (9 évet javasol)

LMP:    nem foglalt állást

3.    Az új Alkotmány szabályozza a legfelsőbb Bíróság elnöke megválasztásának, tisztségre való
jelölésének és megbízatása megszüntetésének szabályait

Fidesz:  nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:     támogatja

4. A Legfelsőbb Bíróság elnöke nem választható újra.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:     támogatja

5.   Az új Alkotmány rendelkezik megyei (esetleg - ha igazgatási jogkört kapnak - tábla) bírósági önkormányzatok (megyei, esetleg táblabírósági igazságszolgáltatási tanácsok) létrehozásáról.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     támogatja

6.   Az új Alkotmány rögzítse, hogy a költségvetési törvényben az igazságszolgáltatási fejezet költségvetése nem lehet kevesebb a költségvetési mérleg főösszeg 1 %-ánál, valamint az előző
évi fejezeti főösszeg nettó értékénél.

Fidesz:            nem támogatja

MSZP: támogatja

Jobbik:            nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:   nem támogatja

(megjegyzés: A javaslat kis módosítással akár többséget is kaphat, ugyanis a Fidesz és a Jobbik bizonyos követelményszint meghatározásával egyetértett, de annak számszerűsítésével nem. A Jobbik ezen kívül javaslatot tett arra, hogy amennyiben a bíróságok finanszírozása a „meghatározott összegtől" elmarad, az szankciót vonjon maga után.)

7.       Személyes   szabadságot   korlátozó   kényszerintézkedés   csak   bírói   döntés   alapján alkalmazható.

Fidesz: nem támogatja

MSZP:  támogatja

Jobbik: nem támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:    támogatja

8.     Az új Alkotmány rendelkezzen az OJT elnöki, illetve legfelsőbb bírósági elnöki tisztség szétválasztásáról.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   nem támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:     támogatja

4, Egyéb javaslatok:

1.  Az új Alkotmány tartalmazza a bírák kinevezési feltételeit és eljárási rendjét.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     nem támogatja

2.   Az új Alkotmány egyértelműen határozza meg a Legfelsőbb Bíróság elnöke  és az elnökhelyettesek közötti viszonyt, a helyettesítés terjedelmét és korlátait.

Fidesz:  nem támogatj a

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     nem támogatj a

3.   Az új Alkotmány elfogadását követően a bíróságok „ A Szent Korona nevében!" hirdessenek ítéletet.  <<Ez talán mesterség, hogy összefüggéstelenül tesz fel kérdéseket, mintha azok lényegtelen, minden indoklás nélküli tetszik-nemtetszik tesztkérdések, hangulat jelentések lennének? -FÁ>>

Fidesz:   nem támogatja 

MSZP:   nem támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     nem támogatja

4.  Az új Alkotmány rendelkezzen arról, hogy a volt pártállami személyeket a bíróságok vezető tisztségeiből távolítsák el

Fidesz:  nem foglalt állást

MSZP:   nem támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP:  nem foglalt állást

LMP:    nem foglalt állást

5.  A Legfelsőbb Bíróság elnökének újraválasztását tiltó szabályozás egészüljön ki a megyei bíróságok, az ítélőtáblák és az AB elnökére vonatkozó tilalommal is.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:  nem támogatja

Jobbik: nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     támogatja

6.         Az új Alkotmány rendelkezzen arról, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak ne lehessen politikus tagja. A munkacsoport a javaslattal kapcsolatban vitát nem nyitott, a frakciók fenntartották korábbi álláspontjukat.

7.  A vitában felmerült a bíróságok történeti megnevezésének (járásbíróság, törvényszék, kúria) visszaállítása. E kérdésről azonban a munkacsoport nem foglalt állást.

8.   A vitában felmerült, hogy az új Alkotmány foglalkozzon az igazságszolgáltatás alapelveivel, valamint néhány eljárási alapjoggal is. --<<Gondolom az a kérdés lényege, hogy a bíró elsősorban jogot alkalmaz vagy igazságot szolgáltat? A kartális alkotmány jogpozitivista felfogásában a Bírónak sem lelkiismerete nincsen sem igazság-felismerő képessége nincsen, sem joga, hogy az igazsággal foglalkozva a jogszabályok mögé tekintgessen. Itt a bíró egy utasított alkalmazott, akire újabban libériát húznak, igazság helyett az uniós uniformizálás jegyében. A jogi hierarchia alkatrésze, mozgatott összetevője. A történelmi alkotmányban a bíró munkája mérhetetlenül jelentősebb és tágabb. Elsősorban a jogszabályokat érvényesíti, azonban tekintettel van a jogszabályok alkotmányosságára, igazságos alkalmazhatóságára, a jogalkotó eredeti szándékára stb. Ő tehát nem része a jogszabályi mechanizmusnak, hanem részben a jogszabályok eredményességének a mérlegelője is. Nem üres formalizmus nála ha a szentkorona nevében hirdet ítéletet, lényegében a jogszabályi hierarchia teljességét szem előtt tartva – képességei és a konkrét ügy minősége szerint. -FÁ>>-- E kérdésről azonban a munkacsoport nem foglalt állást.  --<<Nézetem szerint e kérdésről alapvetően foglaltak állást a munkacsoportok, amikor a kartális alkotmány mellett úgy érveltek, mint az egyetlen modern, épeszű megoldás – holott kazohíniai mozzanattá változtatták ezzel a jelen alap-törvény fogalmazást előkészítő munkát. -FÁ>>--

II. Az ügyészi szervezet

Valamennyi frakció képviselői egyetértettek az alábbi javaslatokkal:

1. Az ügyészség feladatai túlnyomó részben a büntetőjog területére összpontosulnak, azonban más jogterületeken is jogosítványokkal rendelkezik a törvényesség betartása érdekében. Az új Alkotmány a hangsúlyt a jogsértő magatartások elleni fellépésre és a jogsértések megelőzésének elősegítésére helyezi.

2.      Az Országgyűlésnek az ügyészséget ellenőrző jogkörét fenn kell tartani, és bővíteni kell. Az új Alkotmány a hatályos szabályozáshoz képest pontosabban rögzíti az Országgyűlés és a legfőbb ügyész viszonyát. A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős, működéséről köteles az Országgyűlésnek beszámolni.

2. A parlamenti többség (2/3-ad) által támogatott javaslatok:

Nem volt ilyen javaslat.

3. A legalább kettő ellenzéki frakció képviselői által támogatott javaslatok:

1.  A legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg 6 évre.

Fidesz:  nem támogatja (9 évet javasol)

MSZP:  támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP: nem támogatja (9 évet javasol)

LMP:     támogatja

2. Az új Alkotmány szabályozza a megbízatás megszűnésének eseteit is. A legfőbb ügyész nem
választható meg újra.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP: nem támogatja LMP:     támogatja

4. Egyéb javaslatok:

1. A legfőbb ügyész és helyettesei viszonyát, a helyettesítés terjedelmét és korlátait az új Alkotmány szabályozza.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:  támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     nem támogatja

III. Az Alkotmánybíróság

 --<<Az alkotmánybíróság léte mint köztudott, nem evidencia. Elképesztő, hogy egyetlen egy kérdésben sem elemezték érdemben a munkacsoportok, még utalás rövidséggel sem, hogy az általuk szorgalmazott megoldások miért jók, kinek, milyen minták alapján való javaslatok stb. Ez az alkotmánybíróság is olyan mint a narancsos színű sál a politikában. Pár éve az volt a benyomása az embernek, hogy valami textilmonopolistának annyi narancsos festéke gyűlt fel, hogy ingyen batyukban szórja szét a világon vele festett sálakat. Mi volt a közös a narancsos sálasokban Etiópiában, Ukrajnában és Magyarországon? A Bush-ok miért nem rohangáltak narancsos sálakban(én legalábbis nem emlékszem ilyen képre)? Visszatérve az alkotmánybíróságokra: milyen funkcióra alkalmasság hívta őket életre, hol, és miért másolják? A magyar joghagyományban ugyanez a funkció vajon elláttatlan-é, elláthatatlan-é, vagy pedig ez a lehető legjobb megoldás nekünk is? Húsz év után ennyi kétség után egy ilyen döntés előkészítő anyagban legalább egy kis bekezdés adhatna indoklást, hogy miért jó ez nekünk továbbra is? Mert ha a munkacsoporti tagok alkotmánybírósági ügyben pont olyan tájékozottak és pont olyan éllel szelektálnak mint az alkotmány műfajának, mibenlétének kérdésében, akkor behunyt szemmel azt kell mondani, hogy előbb-utóbb követelés lesz az alkotmánybíróság megszüntetése. A kétség az, hogy az alkotmánybíróság a társadalom nagyobbik részének nem ellenőrizhető (többek között érdekmentességének és értékalapúságának indokával), viszont a társadalom egy kisebb részének érdekében kifejezetten érdekképviseleti jelleggel nyilvánult meg ismételten. Ez a munkacsoport erről a kérdésről még nem hallott? -FÁ>>--

/. Valamennyi frakció képviselői egyetértettek az alábbi javaslatokkal:

1.        Az Alkotmánybíróság valamennyi feladat- és hatáskörét, valamint az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó legfontosabb szabályokat az új Alkotmány szabályozza. Az Alkotmánybíróság alapvető feladata az alkotmány rendelkezéseinek megvalósulása feletti őrködés, határozatai mindenki számára kötelezőek.

2.        Meg kell tartani és az új Alkotmányban rögzíteni az utólagos normakontrol bárki általi kezdeményezhetőségét és határidő nélküliségét.

 

3.     Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést részben vagy egészen megsemmisíti; alkotmányos értelmezés lehetősége esetén meghatározhatja a jogszabály alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelményeket.

4.     Az Alkotmánybíróság jogszabály lényeges tartalmát a jogszabály egyes rendelkezéseinek megsemmisítése esetén sem változtathatja meg.

5.     Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyűlés választja. Az alkotmánybíróvá jelölés módját, az alkotmánybíróvá válás feltételeit, a megbízatás megszűnésének feltételeit az új Alkotmány meghatározza.

6.     Az új Alkotmány kimondja az alkotmánybírák függetlenségének és elmozdíthatatlanságának elvét is.

7.  Az új Alkotmány rendelkezik az Alkotmánybíróság tagjai megbízatásának időtartamáról, amelyet 9 évben állapít meg.

 

2. A parlamenti többség (2/3-ad) által támogatott javaslatok:

1.   Az új Alkotmány lehetővé teszi,  hogy az Alkotmánybíróság ideiglenes intézkedésként felfüggeszthesse az alkotmányellenes jogszabály alkalmazhatóságát.

Fidesz:  támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP:  támogatja

LMP:     támogatja

2.  Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztására vonatkozó szabályokat az új Alkotmány tartalmazza.

Fidesz:  támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem foglalt állást

KDNP:  támogatja

LMP:     nem foglalt állást

3.  A legalább kettő ellenzéki frakció képviselői által támogatott javaslatok:

1.   Az alkotmánybíróvá jelölés szabályai érdemi egyeztetést kikényszerítő eljárási renddel tegyék érdekeltté a konszenzus megteremtésére a minősített többséggel rendelkező képviselőcsoportokat is. A pártpolitikai szempontok érvényesülésének kizárása érdekében a jelenleginél szigorúbb szabályok vonatkozzanak az alkotmánybírói tisztség betöltésére. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő bizottságban valamennyi képviselőcsoport egy-egy taggal képviselteti magát.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     támogatja

2.   A bíróságok döntései felett - kivéve azt az esetet, ha az alkotmányos panasz alapján meghozott alkotmánybírósági döntés szerint a büntetőeljárásban alkalmazott rendelkezés semmisségéből a büntetés, intézkedés csökkentése vagy mellőzése, illetőleg a felelősség alóli mentesülés vagy a felelősség korlátozása következne - az Alkotmánybíróságnak nincs felülbírálati joga. Az Alkotmánybíróság feladatköre az alapjogi bíráskodással bővül.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     támogatja

3.  Az új Alkotmány rendelkezik az alkotmánybírák újjáválaszthatóságának tilalmáról.

Fidesz:  nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik: nem támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:     támogatja

4. Egyéb javaslatok:

1.      Az    új   Alkotmány    rögzíti    a    Legfelsőbb    Bíróság   jogegységi    határozatainak felülvizsgálhatóságát.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     nem támogatja

2.  A új Alkotmány az Alkotmánybíróság számára megfelelően rövid, általánosan 6 hónapos eljárási határidőt állapít meg.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   nem támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP: nem támogatja

LMP:     nem támogatja

IV. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosai Valamennyi frakció képviselői egyetértettek az alábbi javaslatokkal:

1.  Az országgyűlési biztosok feladata az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomásukra jutott visszásságok megvizsgálása, kivizsgáltatása, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedések kezdeményezése.

2.          Az országgyűlési biztosok tevékenységükről évente beszámolnak az Országgyűlésnek Az éves jelentést nyilvánosságra kell hozni.

3.          Az országgyűlési biztosokhoz bárki fordulhat panaszával. Az országgyűlési biztosok hivatalból is eljárhatnak, ha az ügyben nincs jogorvoslati út, vagy azt már kimerítették

 

4. Az országgyűlési biztosok egymással ellentétes ajánlást nem adhatnak ki.

5.    Az országgyűlési biztosok egyenlőek és egymástól függetlenek

6. Az országgyűlési biztosok megbízatása 6 évre szól

2. A parlamenti többség (2/3-ad) által támogatott javaslatok:

1. Az országgyűlési biztosok tisztségét jelenlegi feladatkörük és feladatmegosztásuk lényeges megváltoztatása nélkül az új Alkotmány maga hozza létre.

Fidesz:  támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP:  támogatja

LMP:     támogatja

3. Az legalább kettő ellenzéki frakció képviselői által támogatott javaslatok:

1.  Az új Alkotmány rögzíti, hogy az országgyűlési biztosok vizsgálati jogköre az országgyűlés és a köztársasági elnök kivételével minden állami szervre, valamint közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó egyéb szervekre kiterjed, azzal, hogy az a bírósági szervezetrendszer és az Alkotmánybíróság tekintetében nem terjed ki a döntések tartalmának vizsgálatára.

Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:     támogatja

2. Az új Alkotmány kimondja az országgyűlési biztosok újraválaszthatóságának tilalmát.

Fidesz:  nem támogatja

MSZP:   támogatja

Jobbik:  nem támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:     támogatja

4. Egyéb javaslatok:

1. Az új Alkotmány az egy főombudsman és szak helyettesek rendszerét állítja fel. Fidesz:   nem támogatja

MSZP:   nem támogatja

Jobbik:  támogatja

KDNP:  nem támogatja

LMP:     nem támogatja

A munkacsoport a javaslatban foglaltakat a 2010. október 4-én, 11-én és 18-án megtartott ülésein fogadta el.

A részkoncepció mellékleteit képezi:

         A Magyar Szocialista Párt frakciójának álláspontja (Érk.: 2010.10. 08.)

         A Lehet Más a Politika frakciójának álláspontja (Érk.: 2010.10. 09.)

         A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának álláspontja (Érk.: 2010. 10. 08.)

         A Lehet Más a Politika frakciójának álláspontja (Érk.: 2010.10. 15.)

         A Magyar Szocialista Párt frakciójának álláspontja (Érk.: 2010.10.15.)

Budapest, 2010. október 18.

Dr. Bárándy/G


Dr. Bárándy Gergely PhD országgyűlési képviselő az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság alelnöke

___________ B 1358 Budapest, Széchenyi rftp. 19._____ Td: 489 5520________ Fai?489-5S23

Szabályozási javaslatok az új Alkotmány részkoncepciójához -Alkotmánybíróság, bírósági szervezet, országgyűlési biztosok,

ügyészi szervezet

I. A bírósági szervezet

1. Az új Alkotmány részletesen szabályozza az igazságszolgáltatás más hatalmi ág egyoldalú, külső befolyásától való mentességének, azaz a bírói függetlenségnek az intézményét, az igazságszolgáltatás állami monopóliumának elvét és a büntető igazságszolgáltatás alapvető követelményeit.

Az igazságszolgáltatás függetlenségének elve a jogállami működés egyik sarokköve. Ennek deklarálása az űj Alkotmányban elengedhetetlen. A büntető igazságszolgáltatás, mely az emberek életébe a legsúlyosabb következményekkel járó állami beavatkozást teszi lehetővé, indokolt, hogy alkotmányi szinten is kiemelést kapjon. Egyes büntetőjogi alapelvek alkotmányba foglalása indokolt.

1.1. Az új Alkotmány tartalmazza a bírák kinevezési feltételeit és eljárási rendjét is.

Valódi garanciát a bírósági szervezetrendszer tekintetében nem annyira a bírósági vezetők, mint inkább az egyes bírák jogállásának alkotmányos szabályozása jelenthet, mivel az ítélkezési tevékenységet a bíró végzi.

1.1.1. A bírák függetlenségének garanciáit meg kell őrizni és az új Alkotmányban rögzíteni keU.

A harmadik hatalmi ág függetlenségét biztosító -jelenleg is jól kidolgozott- deklarációk alkotmányban rögzítése továbbra is hangsúlyozandó szempont.

1.1.2. A nem bírói tisztséget betöltő igazságügyi alkalmazottak ítélkezési tevékenységének fennmaradása csak a függetlenségüket biztosító egyértelmű és teljes garanciarendszer beépítése esetén lehetséges.

A Legfelsőbb Bíróság elnökétől, és az ellenzék részéről is számos kritika érte a jelenleg hatályos szabályozást Kétségtelen, hogy a jogszabály ma is tartalmaz utalásokat a titkárok ítélkezési függetlenségére vonatkozóan, azonban távolról sem kielégítő módon és terjedelemben. Két példát említve: státuszukat tekintve sokkal inkább függnek az igazgatási vezetőtől, mint a kinevezett bírák, s nem tettek bírói esküt. Önmagában nem jelent problémát, ha a bírák mellett más is ítélkezhet, azonban ekkor helyzetüket körültekintően rendezni kell. Megoldásként azonban Inkább a kisebb tárgyi súlyú jogsértések és jogviták közigazgatási hatáskörbe utalása pártolandó.

1.2. Az új Alkotmány szabályozza a Legfelsőbb Bíróság elnöke megválasztásának (6 évre), tisztségre való jelölésének és megbízatása megszűnésének szabályait A Legfelsőbb Bíróság elnöke nem választható meg újra,

Ma csak a jelölés és a választás szabályai szerepelnek az Alkotmányban, a mandátum hossza és a megbízatás személyi feltételei azonban nem, holott ezek legalább annyira befolyásolják a függetlenséget, mint a megválasztáshoz szükséges országgyűlési többség. A tisztség betöltését kizáró feltételek rögzítése még a rendkívül részletes osztrák alkotmányban is csak egy-egy bekezdés: egy hasonló részletességű szabály a tényleges pártpolitika-semlegesség alkotmányi megalapozása érdekében nem teljesíthetetlen ár.

Semmi nem hat olyan erősen egy intézmény tényleges függetlensége ellen, mint egy, a tevékenységét az újraválasztásának esélyeire is tekintettel mérlegelő vezető. Ennek a közvetlen érdek-összeütközésnek a feloldása ezekben az esetekben fontosabb, mint egy jó vezető újraválasztása, ami kétségkívül hozzájárul az intézményi működés folytonosságához.

1.3. Az új Alkotmány egyértelműen meghatározza a Legfelsőbb Bíróság elnöke és az elnökhelyettesek közötti viszonyt, a helyettesítés terjedelmét és korlátait.

A hatályos alkotmányszöveg nem határozza meg az elnökhelyettesek feladatkörét, ugyanakkor kinevezésükről rendelkezik. A Legfelsőbb Bíróság vezetői, illetve megbízatásuk közötti viszonyt egyetlen rendelkezéssel rendezni lehet.

1.4. A bírák és a bírósági vezetők tekintetében gyakorolt személyügyi jogköröket bírói többséggel működő szervhez utalja az új Alkotmány. A testületben kétharmados bírói többséget kell biztosítani, a testületnek kormánypárti és ellenzéki képviselő tagja is legyen.

Áz ítélkezés függetlenségének biztosítása érekében külön kell kezelni a bírói önigazgatás köréből ki nem emelhető személyügyi jogköröket (Ilyenek például a bírák fegyelmi felelősségével, alkalmasságával avagy kinevezésével kapcsolatos ügyek). Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jelenlegi hatáskörei mellett a tanács politikus tagjai számának bővítésével növelnénk a politika már így sem igazán kívánatos befolyását a bíró státuszával kapcsolatos döntések meghozatalában. De még a tanács jogkörének megváltoztatásával sem alakulna másként a helyzet, hiszen éppen a státusszal kapcsolatos döntések esetén nem merülhet fel, hogy azok kikerüljenek a tanács hatásköréből. Az OIT munkájában csak kormánypárti politikusok vesznek részt (az igazságügyért felelős miniszter és két országgyűlési képviselő). Indokolt lenne az ellenzék részvételének megteremtése is olyan módon, hogy a két képviselő közül az egyik mindenkor ellenzéki.

1.5. A bíróságok igazgatásával összefüggő egyéb hatáskörök telepítését az új Alkotmány a bírósági szervezeti törvényre hagyja, amelyet a jelenlévő képviselők minősített többségével kell megalkotni.

Még ha az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, illetve különösen annak hivatala működését érintő kritikák néhol túloznak is, tény, hogy a bírósági szervezeti reform óta teljes elkülönültségben szervezett bírósági igazgatás párhuzamos infrastruktúrát épített ki az államigazgatással. Hatékonyabb szervezést tehet lehetővé, ha a bírósági igazgatási feladatok alkotmányos szintű telepítése helyett e kérdést az alaptörvény a szervezeti törvényre utalja. Ugyanezzel megteremthető a bíróságok intézményi működtetésének kormányzati felelőssége is. A szervezeti kétharmadosságot kimondó szabályokra utaló általános szabállyal kell ugyanokkor egyértelművé tenni, hogy önmagában az adott szerv említése (pl. egy részvételével zajló erjárás szabályai) sohasem alapozzák meg a minősített többség követelményét. Egy ilyen értelmezés ugyanis az igazságszolgáltatásra és az alapjogvédelemre vonatkozó törvényalkotás egészét merevítené be.

1.5.1. Az új Alkotmány rendelkezik megyei (esetleg tábla) bírósági önkormányzatok (megyei, esetleg táblabírósági igazságszolgáltatási tanácsok) létrehozásáról.

Az előző pontban részletezett modell bevezetése esetében, a szervezeti tőrvények kidolgozásakor, a bírói függetlenség biztosítása érdekében, különös figyelemmel kell lenni a megyei igazgatási vezetők és a végrehajtó hatalom közötti szorosabbra fűzött intézményes kapcsolatra. Ezért az Alkotmányba bele kell foglalni a megyei szintű bírói önkormányzatok létrehozásának kötelezettségét Amennyiben az ítélőtáblák igazgatási jogkört kapnak, .az önkormányzatok felállítása azon a szinten is indokolttá válik.

2. A hatályos szabályozással megegyezően marad fenn a bírósági szervezeti szintek alkotmányban történő meghatározása.

Nem indokolt a hatályos szervezetrend alkotmányi rögzítésének elhagyása, hiszen abból csak a szervezési elvek következnek, az egyéneden ügyeloszlásból fakadó hatékonysági problémák törvényi szintű átrendezés útján is kezelhetőek.

2.1. Az új Alkotmány rögzítse, hogy az igazságszolgáltatás költségeit külön fejezetben biztosítja a központi költségvetés, továbbá e fejezet költségvetése nem lehet kevesebb a költségvetési mérleg főösszeg 1 %-ánál, valamint az előző évi fejezeti főösszeg nettó értékénél.

Az ítélkezési függetlenség biztosításának egyik fontos pillére lehet az, hogy a kedvező -avagy akár a zökkenőmentes működést szavatoló - költségvetési támogatás biztosítása ne az Országgyűlés és a kormány diszkrecionális joga legyen, hanem annak minimumát az Alkotmány hja elő. Bár ma e cél elérése érdekében az OIT maga terjesztheti elő a költségvetési igényét, azonban az előterjesztés semmilyen formában nem köti az Országgyűlést. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatta, hogy az előterjesztési jogkörnek csekély valós hatása van.

3. Az új Alkotmánynak az igazságszolgáltatásról szóló fejezetében kizárólag és kifejezetten az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó alapelvek és alapjogok kapnak helyet.

Formai probléma, ám tény, hogy a hatályos Alkotmány bírósági alapelveket a bírósági fejezetben és az alapjogi fejezet első szakaszaiban is szabályoz. Ennél átláthatóbb megoldás lehet az alapelvek rendszerezett kifejtése.

3.1.  Személyes  szabadságot korlátozó kényszerintézkedés  csak bírói  döntés  alapján alkalmazható.

A személyi szabadság korlátozásának bírói döntéshez kötését ma csak a büntetőeljárásokra mondja ki az Alkotmány, holott a lényegesen enyhébb eljárási garanciákkal övezett szabálysértési, közigazgatási eljárások esetében ennek fokozott jelentősége lenne.

3.2. Az új Alkotmány kifejezetten rögzíti a bírósági ítéletek nyilvánosságát mint törvényben meghatározott kivételeket tűrő alapelvet.

 

Bár az ítéletnyilvánosság ma is alapelv, annak külön alkotmányos alapja nincs. Tényleges végrehajtása a jogalkalmazás kiszámíthatósága szempontjából kiemelt jelentőségű, miközben a hozzáférhetőség megrekedt az elektronikus információszabadságról szóló törvény szerinti kötelezett! körben, azaz a felsőbíróságokon.

4. Az új Alkotmány létrehozza a közigazgatási bíróságot, amely az Alkotmánybíróság által eddig ellátott önkormányzati normakontrollt is gyakorolja.

A közigazgatási bíróságok a munkaügyi bíróságokhoz hasonló rendszerben működnek. A közigazgatási eljárásról szóló törvény és a polgári perrendtartás speciális elvei alapján zajló, az általánostól eltérő jellegű ügytípusok indokolttá teszik változást. Az Alkotmánybíróság hatáskörének rendezésével, az önkormányzatokkal kapcsolatos jogkörök átkerülnek a bírósághoz.

II. Az ügyészi szervezet

1. Az ügyészség feladatai túlnyomó részben a büntetőjog területére összpontosulnak, azonban más jogterületeken is jogosítványokkal rendelkezik a törvényesség betartása érdekében. Az új Alkotmány a hangsúlyt a jogsértő magatartások elleni fellépésre és a jogsértések megelőzésének elősegítésére helyezi.

Az új Alkotmány meghatározza az ügyészség alapvető feladatait, utalva a büntetőpolitika alakításában betöltött meghatározó szerepére.

2. A legföbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg 6 évre. Az új Alkotmány szabályozza a megbízatás megszűnésének eseteit is. A legföbb ügyész nem választható meg újra.

E ponthoz a „bírósági szervezet" 1.2. pontjában írtak az irányadók.

3. Az Országgyűlésnek az ügyészséget ellenőrző jogkörét fenn kell tartani, és bővíteni kell. Az új Alkotmány a hatályos szabályozáshoz képest pontosabban rögzíti az Országgyűlés és a legfőbb ügyész viszonyát. A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős, működéséről köteles az Országgyűlésnek beszámolni.

Amennyiben az ügyészség nem kerül a kormány alá rendelésre; a parlamenti kontroll lehetőségét fenn kell tartani, sőt, a jelenleginél egyértelműbbé, hatékonyabbá kell tenni. Ez nem feltétlenül jelenti az interpellálhatóság fenntartásai, lehetnek a parlamenti ellenőrzési jogkörnek más eszközi is. így például egy szakbizottság keretein belül. A korlátlan, a kontrollálhatatlan hatalom megteremtése kerülendő. Főképpen igaz ez a legfőbb Ügyészre, akinek státusza nem is hasonlítható a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez. Míg a Legfelsőbb Bíróság elnökének semmiféle beleszólási jog nincs a bírák ítélkezési tevékenységébe, a legföbb ügyész az ország bármely ügyészének közvetlen, konkrét, és megkérdőjelezhetetlen utasítást adhat konkrét ügyek mikénti kezelésére, az eljáró ügyész döntésének tartalmára vonatkozóan. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen hatalom fölött ne legyen meg a kontroll lehetősége. Nem elfogadható az ügyészség jelenlegi - független - státuszának megőrzése mellett a parlamenti kontroll eszköztárának szűkítése.

3. 1. A legfőbb ügyész és helyettesei viszonyát, a helyettesítés terjedelmét és korlátait az új Alkotmány szabályozza.

Nem is régen, komoly problémát okozott a helyettesítés kérdése a korábbi legfőbb ügyész mandátumának lejárta, s az új legfőbb ügyész megválasztása közötti időben. Az erre vonatkozó szabályrendszert ki kell dolgozni.

III. Az Alkotmánybíróság

1. Az Alkotmánybíróság valamennyi feladat- és hatáskörét, valamint az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó legfontosabb szabályokat az új Alkotmány szabályozza. Az Alkotmánybíróság alapvető feladata az alkotmány rendelkezéseinek megvalósulása feletti őrködés, határozatai mindenki számára kötelezőek.

Az Alkotmánybíróság függetlenségének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a testület valamennyi feladat- és hatásköri szabályát, valamint az eljárási rend legfontosabb rendelkezéseit maga az Alkotmány szabályozza. A 2003-as alkotmánybírósági törvénytervezethez kapcsolódó alkotmánymódosítás is ezt az elvet követte, elkerülendő azt a gyakorlatot^ hogy a testület működését a törvényalkotó profilidegen feladatok meghatározásával nehezítse el. A hatályos alkotmánybírósági törvényben foglalt hatáskörök közül nem célszerű átvenni a - ténylegesen nem gyakorolt - hatásköri viták eldöntését, valamint az alkotmányellenesen működő önkormányzati képviselő-testület feloszlatását.

1.1. Meg kell tartam és az új Alkotmányban rögzíteni az utólagos normakontrol bárki általi kezdeményezhetőségét és határidő nélküliségét.

A jogszabályok megsemmisítésének joga mellett ez a két eljárási rendelkezés - az actio populáris ráadásul alkotmányos szinten - garantálta, hogy az intézmény az elmúlt húsz évben fajsúlyos partnere (és nem alárendeltje) a törvényalkotásnak, hogy az alkotmánybíráskodás képes legyen a jogrendszer egészét ellenőrzés alatt tartani A jogbiztonságra való hivatkozás ezekkel szemben álságos, hiszen az Alkotmánybíróság e szempontot kezdettől körültekintően veszi figyelembe.

1.2.   Az   új   Alkotmány   rögzíti   a   Legfelsőbb   Bíróság   jogegységi   határozatainak felülvizsgálhatóságát,

A korábbi presztízsvitát ugyan az Alkotmánybíróság egyoldalúan eldöntötte, ám a két szerv közötti tiszta viszonyrendszer kialakításához a normatív rendezés nem nélkülözhető.

1.3. Az új Alkotmány lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság ideiglenes intézkedésként felfüggeszthesse .az alkotmányellenes jogszabály alkalmazhatóságát

Az Alkotmánybíróság összetett megítélésű ügyekben nem hoz gyors döntést, ugyanakkor a már hatályosuló normák esetében az utólagos megsemmisítés már nem képes teljes körben orvosolni az alkotmánysértés következményeit (tipikusan ilyen helyzet áll fenn a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény esetében). Egy, a közigazgatási határozat bíróság általi felfüggesztéséhez hasonlóan működő jogintézmény összességében a jogrendszer nagyobb kíméletét tenné lehetővé.

2. Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést részben vagy egészen megsemmisíti; alkotmányos értelmezés lehetősége esetén meghatározhatja a jogszabály alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelményeket

E ma is hatályos rendelkezés, rögzítésre kell, hogy kerüljön azúj Alkotmányban is.

3. Az Alkotmánybíróság jogszabály tartalmát a jogszabály egyes rendelkezéseinek megsemmisítése esetén sem változtathatja meg. A Bíróságok döntései felett - kivéve azt az esetet, ha az alkotmányos panasz alapján meghozott alkotmánybírósági döntés szerint a büntetőeljárásban alkalmazott rendelkezés semmisségéből a büntetés, intézkedés csökkentése vagy mellőzése, illetőleg a felelősség alóli mentesülés vagy a felelősség korlátozása következne - az Alkotmánybíróságnak nincs felülbirálati joga. Az Alkotmánybíróság feladatköre az alapjogi bíráskodással bővül

Az elmúlt években nem egyszer fordult elő, hogy az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes norma hatályon kívül helyezésével gyakorlatilag megváltoztatta a jogszabály tartalmát. B gyakorlat kialakításával már a jelenlegi jogszabályi környezet mellett is felmerülhet, hogy a testület túlterjeszkedett hatáskörén. Helyes azonban, ha az üj Alkotmány egyértelműen rögzíti ezt a hatásköri korlátot Az alapjogi bíráskodás új elemként kerülne az Alkotmánybíróság feladatai közé. Magyarországon - a jogvédelmi intézményrendszer egyetlen, de fontos vakfoltjaként - nem működik teljeskörű alapjogi bíráskodás: ha valakinek önmagában alapjogának megsértésén (és nem konkrét jogszabálysértésen) alapul az igénye, azt csak szűk körben, az Alkotmánybíróság speciális normakontroll eljárásában érvényesítheti hatékonyan. A jelenlegi alkotmányjogi panasz kiterjesztésével szűntethető meg a joghézag.

4. Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyűlés választja. Az alkotmánybíróvá jelölés módját, az alkotmánybíróvá válás feltételeit, a megbízatás megszűnésének feltételeit az új Alkotmány meghatározza. Az alkotmánybíróvá jelölés szabályai érdemi egyeztetést kikényszerítő eljárási renddel tegyék érdekeltté a konszenzus megteremtésére a minősített többséggel rendelkező képviselőcsoportokat is. A pártpolitikai szempontok érvényesülésének kizárása érdekében a jelenleginél szigorúbb szabályok vonatkozzanak az alkotmánybírói tisztség betöltésére. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő bizottságban valamennyi képviselőcsoport egy-egy taggal képviselteti magát.

A hatályos Alkotmány nyári módosítása szerinti, a jelölőbizottságot feleslegessé tevő jelölési rendszer és a pártsemlegesség előéleti minimumát sem biztosító személyi feltételek együttesen alkalmasak arra, hogy közvetlen politikai zsákmányszerzés tárgyává tegyék a jelölést. Mindkét kérdés tekintetében kiegyensúlyozott, de a testület folyamatos működőképességét is figyelembe vevő megoldás szükséges.

4.1.  Az Alkotmánybíróság  elnökének megválasztására vonatkozó  szabályokat az új Alkotmány tartalmazza.

Az Alkotmánybíróság elnöke az öt fö közjogi méltóság egyike, szerepe a testület működése szempontjából kulcsfontosságú; így legalább az alkotmánybírák általi - és közüli - választás, valamint a megbízatás időtartama alkotmányi rögzítést igényelne.

4.2.    Az    új     Alkotmány    kimondja    az    alkotmánybírák    függetlenségének    és elmozdífliatatlanságának elvét is.

Magyarázatot nem igénylő, a függetlenséget biztosító rendelkezés.

5. Az új Alkotmány rendelkezik az Alkotmánybíróság tagjai megbízatásának időtartamáról, amelyet 9 évben állapít meg, továbbá rendelkezik újjáválaszthatóságuk tilalmáról.

E ponthoz a „bírósági szervezet" 1.2. pontjában írtak az irányadók

IV. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosai

1. Az országgyűlési biztosok tisztségét jelenlegi feladatkörük és feladatmegosztásuk lényeges megváltoztatása nélkül az új Alkotmány maga hozza létre.

Indokolt, hogy az ombudsmani tisztségre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket maga az Alkotmány rögzítse. A szabályozás, a struktúra jelentős módosítást nem igényel, a ma hatályos rendszer alapvetően jól alkalmazhatónak bizonyult

2. Az új Alkotmány rögzíti, hogy az országgyűlési biztosok vizsgálati jogköre az országgyűlés és a köztársasági elnök kivételével rrúnden állami szervre, valamint közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó egyéb szervekre kiterjed, azzal, hogy az a bírósági szervezetrendszer és az Alkotmánybíróság tekintetében nem terjed ki a döntések tartalmának vizsgálatára.

Az Alkotmánybíróság az ombudsmani eljárás korlátait a hatályos Alkotmányból úgy vezeti le, hogy az valójában tételes korlátot nem tartalmazott. Ennek eredménye egy megszorító értelmezés, amelyet csak az Alkotmány szintjén lehet és - a bíróságok és az Alkotmánybíróság igazgatási jellegű jogszabálysértés miatti külső kontroll hiánya miatt - érdemes is lehet túllépni.

2.1.  Az országgyűlési biztosok feladata az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomásukra jutott visszásságok megvizsgálása, kivizsgáltatása, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedések kezdeményezése.

2.2.  Az országgyűlési biztosok tevékenységükről évente beszámolnak az Országgyűlésnek. Az éves jelentést nyilvánosságra kell hozni.

2.3.  Az országgyűlési biztosokhoz bárki fordulhat panaszával. Az országgyűlési biztosok hivatalból is eljárhatnak, ha az ügyben nincs jogorvoslati út, vagy azt már kimerítették.

A 2.1, a 2.2. és a 2.3. pontok - az 1. pontban írt elv figyelembevételével – az ombudsmanok feladatkörének jelenleg is hatályos, legfontosabb, Alkotmányban rögzítendő szabályait tartalmazzák.

2.4. Az országgyűlési biztosok egymással ellentétes ajánlást nem adhatnak ki!

Egyértelmű, ám hierarchiát nem teremtő feladatmegosztás az egyes országgyűlési biztosok kőzött, amely kifejezetten megengedi a párhuzamos vizsgálatot, ám kikényszeríti   az   országgyűlési   "biztosok   közötti   egységes   álláspont   kialakítását

Önmagában a párhuzamos, többszempontú vizsgálata ugyanazon ügynek ugyanis kifejezetten hasznos tud lenni, ám maga az intézmény indokoltsága kérdőjeleződik meg, ja a vizsgált szerv ellentétes tartalmú biztosi ajánlásokat kaphat.

3. Az országgyűlési biztosok megbízatása 6 évre szól. Országgyűlési biztos nem választható újra.

É ponthoz a „bírósági szervezet7' 1.2. pontjában írtak az irányadók 3.1. Az országgyűlési biztosok egyenlőek és egymástól függetlenek

Az országgyűlési biztosok közötti súrlódások elkerülhetetlenek, de hierarchikus rendbe szervezésük éppen az eltérő szerepfelfogásban rejlő előnyöket küszöbölné ki.

2010. október 8.

Dr. Bárándy Gergely


 


 

 


 

1.  Bíróságok

   A   bíróságok   átláthatósági   illetve   tá^oztafísi ^^telezettségét
sz
ükséges rögzíteni alkotmányban:

Ennek irányai:

- egyrészt az igazgatás, főleg OIT átláthatósága

-  másrészt igazságügyügyi tájékoztatás tv-i szinten kell rendezni, ami Magyarországon egységesen szabályozza az ítéletek elérhetőséget, tárgyalások nyilvánosságát, tárgyalási jegyzék intézményét

Nem egészséges, ha igazgatási vezetők szinte több évtizedig állnak különböző bíróságok élén, ezzel mint szemléletben mint egzisztenciálisan elszakadva a többi bírótól, kasztosodva. Az a tény, hogy saját igazgatási tevékenysége záros határidőn belül újra saját ítélkezési tevékenységének körülményeit érinti, jobban ösztönzi a fennálló problémák kezelésére.

   Újraválaszthatóság kérdése

Szabályozzuk a Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtáblák és megyei bírósági elnökök újráválaszthatóságának kizárását!

2.  OIT

      OIT elnöke ne lehessen az LB elnöke

      Az OIT választott tagjai újráválaszthatóságának tilalma. Az OIT bírósági vezető tagjai számának korlátozása

3. Alkotmánybíróság

Valódi alkotmányjogi panasz megteremtése az Alkotmánybíróság előtti eljárásokban, vagyis az alkotmányellenes egyedi döntésekkel szembeni fellépés lehetőségének biztosítása.

4. állampolgári iogok országgyűlési biztosa

      A szakombudsmani rendszer megtartása, megerősítése.

      A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa legyen az egyenlő bánásmód országgyűlési biztosa, és foglalkozzon minden diszkriminációs üggyel.


 

https://w(Amail.parlament.hu/wel)mail/msgL_fs_lr.jsp?&rev=3&secur...


 

Communications Express

Üdvöztöm, Alkolmány-elökészltő eseti bizottság


 

Nyitólap     Kijelentkezés     Súgó


 

 


 

Levelezed      Határidőnapló       Címjegyzék      Beállítások

e|Új üzenet E|k Nyomtatható nézet


 

Aktuális mappa: Bejövő


 

Elözö | Üzenet 41 of 137 | Követke


 

 

  


 

Kvóta: 46% of 200MB

8 aeeb@parlament.hu

p^ Bejövő

j~0 Piszkozatok

l-JTl Elküldött

HgKuka

i~jvj Mappák kezelése


 

| Üzenet mozgatása a következő mappába: j3|

Tárgy                          Fidesz - KDNP álláspont

Feladó                         ruboaxe@t-onllne.hu

Dátum                         2010. október 12. kedd 17:52

Címzett                      gyorgy.rubovszky@parlamenLhu

Másolat                      aeeb@pariament.hu

--------- Továbbított levél--------

0

D^tum:Fri,8 Oct 2010 10:37:31 +0200 (CEffT) Feladd: ruboaxe@t-craline.hu Címzett: wvAv.aeeb@parlament.hy Másolatot kap: gyorgy.rubovszky@parlament.hu T^rgy:

Tisztelt

Dr. Bárándy Gergely

Témafelelős Úrnak!

A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjai nevében az alábbi, közös álláspontot kívánom bejelenteni:

A munkacsoportot érintő területtel kapcsolatban a jelenlegi alkotmányos rendezést elfogadjuk, és annak elfogadását indítványozzuk az ügyészségi szabályozás kivételével. A már beterjesztett módosítás tartalmával egyetértve azt javasoljuk, hogy az általunk készítendő anyag már az új állapotot tartalmazza. Egyetértünk a választás módosításával, és azzal is, hogy a jövőben a legfőbb ügyész nem lesz interpellálható, mert hisz az interpelláció azokkal szemben tartható fenn, akik elmozdíthatók (kormány ). Figyelemmel arra, hogy tudomásom szerint a munkacsoportunkat érintő területek módosítása ezzel befejeződik, egyéb indítványt most nem kívánunk előterjeszteni. * Tisztelettel: Dr.Rubovszky György


 

1/1


 

2010.10.19. 17:02


 

https ://webmail.parlament.hu/webmaiVmsgjfejr j sp?&rev=3&secur.


 

Communications Express

Üdvözlöm, Alkotmány-előkészítő esell bizottság


 

Nyitólap      Kijelentkezés      Súgó


 

 


 

Levelezés      Határidőnapló      Címjegyzék      Beállítások

^Új üzenet ^Nyomtatható nézel


 

Aktuális mappa: Bejövő


 

 

Előző | Üzenet 24 of 137 | Követke


 

Kvóta: 46% of 200MB

§ aeeb@parlament.hu j-jí) Bejövő Í-QS Piszkozatok U-£] Elküldött [-■■ÉKuka L.jvsj Mappák kezelése


 

Üzenet mozgatása a következő mappába: jjjEj

Tárgy                         LMP_bírósági szervezet

Feladó                         "Dr. Szilagyi Peler Zoltán" <peter.szllagyf@parf ament.hu>

Dátum                         2010. október 15. péntek 12:54

Címzett                     Alkolmany-elokeszito eseti bizottság <aeeb@parlament.hu>

ÍJ Az új Alkotmány részletesen szabályozza az igazságszolgáltatás más hatalmi ág egyoldalú, külső befolyástól való mentességének, azaz a bírói függetlenségnek az intézményét, az igazságszolgáltatás állami monopóliumának elvét és a büntető igazságszolgáltatás alapvető követelményeit

Nem ártana foglalkozni az alapelvekkel, a függetlenség tartalmával és érdemes lenne néhány alapvető eljárási alapjog alkotmányba foglalása.


 

1.2. Az új Alkotmány szabályozza a legfelsőbb Bíróság elnöke megválasztásának (6 évre), tisztségre való jelölésének és megbízatása megszűntetésének szabályait. A Legfelsőbb Bíróság elnöke nem választható újra.

LMP támogatja, kiegészíteni javasolja az újraválaszthatóság kizárását az megyei bíróságok, ítélőtáblák elnökei és az Ab elnöke esetében is. Ok: A függetlenséget erősíti az újraválaszthatóság megszűnése.

1.4. A birűk és a bírósági vezetők tekintetében gyakorolt személyügyi jogköröket bírói többséggel mOködő szervhez utalja az új Alkotmány. A testületben kétharmados bírói többséget kell biztosítani, a testületnek kormánypárti és ellenzéki képviselő tagja is tegyen.

Ez ugyan szeretné kiküszöbölni, hogy az oligarchikus szempontok érvényesüljenek a bírósági vezetők és a bírák kinevezésében, de a következmény az lehet, hogy bekerülhetnek a politikai szempontok. Sokkal fontosabb, hogy a pályázati rendszer, kinevezési feltételek, bírókiválasztás szabályai majd jók legyenek, de ezek a törvény témái.

Az OIT-ban nincs szükség a politika jelenlétére

1.5.1. Az új Alkotmány rendelkezik megyei (esetleg tébla)bfrósági önkormányzatok (megyei, esetleg táblablróségi igazságszolgáltatási tanácsok) létrehozásáról.

LMP támogatja

2010.10.19.17:01


 

https ://webmail.parlamenthu/webmail/msg_fs_lr.j sp?&rev=3 &secur.

Communications Express

Üdvözlöm, Alkotmány-előkészítő eseti bizottság

Nyitólap     Kijelentkezés     Súgó

Aktuális mappa:] Bejövő

Levelezés      Határidőnapló      Címjegyzék      Beállítások

gjJŰj üzenet ^Nyomtatható nézet


 

Kvóta: 46% of 200MB

§ aeeb@parlament.hu H-jEJ Bejövő }--(3$ Piszkozatok !--J3| Elküldött HÉ Kuka Lgj Mappák kezelése


 

Elözö | Üzenet 26 of 137 | Követte

| Üzenet mozgatása a következő mappába: j|j|

Tárgy                          frakcióálláspont-MSZP

Feladó                       Dr Bárándy Gergely <dr.barandy.gergely@barandyzs.hu>

Dátum                         2010. október 15, péntek 12:13

Címzett                      aeeb@parlament.hu

Alkotmány-előkészítő eseti bizottság

Dr. Seereiner Imre Titkárságvezető Űr részére

Tisztelt Titkárságvezető úr!

Az Igazságügyi, Alkotmány és jogvédelem munkacsoport legutóbbi ülésén hozott döntésének megfelelően tájékoztatom, hogy az MSZP a bíróságok történeti megnevezésének visszaállítására, valamint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöki, illetve a legfelsőbb bírósági elnöki tisztség szétválasztására irányuló javaslatokat nem támogatja.

Üdvözlettel:

Dr. Bárándy Gergely


 

 

2010.10.19.17:03


 Vissza az oldal tetejére