Vissza a főoldalra *vissza a 2004 február 27 előlaphoz

Hozzászólás

[Dr. Darai Lajos Mihály: Hozzászólás legmagyarabb ügyünkhöz]

Dr. Darai Lajos Mihály írásából két, egymással nem összeegyeztethető államfelfogást olvasok ki. Az ő állama a mai, eszményi polgári állam, és azzal próbálja megvédeni — éppen az „eszményi polgári államtól” veszélyeztetett — magyar alkotmányt és magyar államot. Eltérő birtokosragokra egyszerűsítem a különbségüket, amely eredettani felfogásbeli különbséget is jelöl.

     A „polgári’ séma szerint a polgároknak van állama, a dekódolt magyar hagyomány szerint viszont a nemzetnek van állama.

     A nemzet: valós személyeknek az az erkölcsi közössége és eszmei személyisége, aki az állam létesítő oka, és cenzora. E „teremtettségénél” fogva az állam eszmei személyisége tárgyilag korlátozott (és korlátolt) jogi személyiség, és afféle jog-bank.

     Darainál, az egyes erkölcsi lények, az embertársi közjónak eszményi fokán előálló egységében képezik a közakaratot. Ez az absztrakt közakarat minden személyi, vagy tárgyi közvetítés nélkül, s valamilyen szervetlen eszközként, birtokolja az államot.

Lényegében, az ilyesféle, de divatjamúlt eszköznek hitt állam koloncának megszűnését tekintette egyik utópikus végcéljának a „létező szocializmus”, noha a teória menetközben eltekintett az állam megszűnésének perspektívájától.

     Az pedig valóságos kinyilatkoztatásként hat, hogy Marx kommunizmus elméletének realitása próbál igazolódni az állammonopolista kapitalizmus mai programjaként. Marxnál ugyanis a "szabadság birodalmának" eszkatológikus (végső értelmű) eszméje, megtelepszik egy reális, globális birodalmi vízión, amit az utolsó stációnak tekint. Undorral beszél a "nemzetgazdaságokról", a protekcionizmusról, az árú-kategória egyetemességének korlátozásáról, végső soron, a szabadságtól (szerinte) való elzárkózásról.

     A kommunizmus elébb mondott „előkészítése” tekintetében, gyakorlatilag az történik, aminek Marx szerint is történnie kellene: tőkekoncentráció- és centralizáció megy végbe, és a világpiacnak világegyetemszerű tágulása. Ez fölbomlaszt megint minden kipróbált, megszokott életviszonyt, de a civilizációnak, a termelőeszközöknek ilyetén fejlődése révén, hősiesen haladunk a teljes felszabadulás végcélja felé. — Marx, saját korának, a végzetszerű, személytelen messiást váró, polgári utópiáját jósolta meg. Ehhez a TŐKE természetét fölöttébb találón extrapolálta.

Meglátásom a következő — kerülendő a jóslás önámítását:

A tőke legfőbb vonásait elég pontosan leírták a 19. században mint folytonos társadalmi-gazdasági gravitációt. Ez a nehézkedési törvény nem erkölcsi törvényként megy végbe, hanem az éppolyan-amilyen, ökonómiai természetű adottságunk törvényeként.

     A mindennapi embernek nem jut eszébe leugorni az emeletről azért, hogy a gravitációt vallásos engedelmességgel ekképp imádja. A józan polgár sem hajtja önként fejét egy nehézkedési elven működő guillotine alá. A tőke esetén viszont, mintha „meszet ettek volna” az emberek. Csak az utolsó pillanatban kapálóznak a maga felé húzó erő ellen.

Felőlem, megvalósulhat az államtalan kapitálkommunizmus — amely felé „gravitál” a jelen „versenygazdaság” is —, de lehetőleg ne az én életemben.

A TŐKE is csak a hatalom szinonimája, de nem az emberek alkotta közhatalmi térben. Szálláshelye az emberi tudattól, és akarattól független természeti-anyagi közeg. Itt, „célracionalitás”-ként mint az ember természeti ereje uralkodik, és igény tart arra, hogy természeti erőként dirigáljon az embernek.

     Formálisan ez a racionalitás is teleologikus (céloksági) — de csakis formálisan. Természeti erőként, a „transzcendens”-nek mondott, fölértékelő szellemi célokat kiküszöböli az ember „újratermelésének” okai közül. A „célráció” csak imitálja a „teremtést”; oksága csak ál-teleologikus, ami az emberi munka tárgyának „látható”, fizikai céltételezésére korlátozódik. A "láthatatlan tényezők" értéktöbbletét, mint irracionális eredetűt, kisajátítja. Ezért lesz a racionalizmus vallása a "felvilágosodás”.

A föntiekből következőn, a „természettel való békében élés” antropológiai(embertani) jelmondatának a hagyományos értelmezéstől eltér a tartalma. A kifejlett árutermelés emberarc mögé rejtette a természetet. Az emberi—természeti kölcsönhatás „denaturálódott”, és antropomorfizálódott — természetidegen, és emberképű lett.

***

Az Európai Unióban az a nem új keletű elv érvényesül, hogy, ami jó a nagy tőkemonopóliumoknak az jó az országnak, az államnak is. Ez, a szervezet törzstagjai részére, evidencia erejével hathatott. Az egykori szén- és acélközösséget(1952) ezért ruházták fel már kezdetben  jogszabály alkotási monopóliummal. A monopóliumot aztán be is tessékelték az államba olyképpen, hogy egyenrangúnak tekintették a jogszabályait azokkal, amelyeket  népképviseleti (vagy nemzetképviseleti) törvény­hozó hatalom alkot.

A kelet-európaiak kiábrándultsága, és kiéhezettsége lehet csak annak magyarázata, hogy nem láttak át az állammonopolista szitán. Ezidőtt is, egészen addig megy sokak önmegvetése, hogy önrontó módon szidják saját államukat mint „rossz gazdát”, és versengenek azért, hogy mindenüket a monopolista világpiacnak adhassák.

Ma már látjuk, hogy a balgaság, mint a Szentíráshoz, úgy alkalmazkodott a kétes eredetű, illegitim „Uniós jogszabályokhoz” minden bizalmat megelőlegezve az állami rangra emelt tőkemonopóliumoknak. Igazi „bennszülött-effektus” ez, avagy a „dezinformációs társadalom” jól álcázott cselének áldozatául esés.

A valóságos államtól elvitathatatlan – nevezzük ma bárhogyan is – a karizmatikusan ráruházott szakrális eredet, amely tudatosan vállalja a „láthatatlan világnak” a láthatóba emelését. Az általában vett teológia és az állam ko-egzisztálása, együttélése olyan hagyomány, amelynek csak a formája vet föl kérdéseket, de szükségszerűsége nem. E szükségszerűség az, ami legitimálja.

A közösség képességeit szellemileg elsajátító, és egyénenként megszemélyesítő lét céloksága – „a semmiből való teremtetés”! – a társas lény megtestesülésének változatlan mozgatója.

     Az állam a(z Ige szerinti „testté”) tárgyiasulási folyamatnak — a természettel folytatott anyagcserének, és a szellemmel folytatott eszmecserének — történetileg kifejlődött közvetítője. Rendeltetése szerint, informatikusan szólva: „interface”, vagyis illesztő tag. Ezért önhitt, polgári elbizakodottság kell annak kijelentéséhez, hogy az államot csupán az „egyének alá rendelt jogviszony” alanyának, vagy a „polgárok közös akaratát” képező szervnek tekintsük.

Legjobb meggyőződésem szerint, a civilizáció mai fokán, az állam nem „a polgárok közös akaratát képezi”, hanem a társadalmasult embercsoport (vagy az összes ember) és annak szellemi-természeti külvilága közé teremtett közvetítés szükségletét elégíti ki.

     A polgár szabad akarata csak arra irányulhat, hogy az államot a személyes kiteljesedés vonzerejére, a valóságos szabadságra, minél érzékenyebbé tegye. Hisz az állam is mint „illeszték” (mint a „természetes ember” számára transzcendens dolog), akkor tölti be rendeltetését, ha a társadalom teljes megszemélyesült gazdagságát, és a szellemi-fizikai  természet legtávolabbi látóhatárát tudja egymással szembesíteni.

     A szembesítéssel pedig a kétféle természet közötti ölelkezést készíti elő, magának az ölelkezésnek az embert éltető, tárgyi minősítésére: a tudásra.

Az állam és a lenni tudás elválaszthatatlan.

Bokor Levente

Vissza az oldal tetejére