Vissza a főoldalra * Vissza  2003 nyári előlapoldalhoz 

A mára már elhunyt dr Lenkey János nevével fémjelzett, a MANESZ  keretében készített javaslat 

dr Lenkey János és a MANESZ tevékenysége 

időben megelőzte az Alkotmányossági Műhely ténykedését. 

Például az alaptörvény és alkotmány fogalmi megkülönböztetését

nem szorgalmazták. Mindazonáltal fontos teljesítményt, 

a továbbiakban is felhasználandó teljesítményt jelent munkájuk 

- jól dokumentálva,

hogy a magyart alkotmányosság, a magyar lét számára 

mennyire jól járható utat jelent az alkotmányos hagyományok 

közvetlen alapul vétele (Aranybulla, Tripartitum, stb),

 és ezáltal ugyancsak jól dokumentálva, 

hogy mennyire a lehető legrosszabb megoldást jelentené 

a '49/xx-as törvény szellemiségének tervezett átmentése

a jövőre - FÁ.

.

Miért kell népszavazáson szentesített,

 

Új Alkotmány ?!

Amikor az emberek egész napi munkától fáradtan hazatérnek, könnyed, szórakoztató könyv olvasásával vagy azok film illetve TV-játék formájában feldolgozott változatának megtekintésével kapcsolódnak ki. Elenyészően kevés azoknak a száma, akik "szórakozásul" az alkotmányt választják olvasmányul. Az Európai Unió (EU) tagállamaiban élőknek sem az alkotmány a legizgalmasabb olvasmánya. A magyar állampolgár azonban jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy számára közömbös, érdektelen lehetne az alkotmány, s ennek a nyugat-európai EU-tagállamokban tapasztalhatótól jelentős mértékben eltérő, húsbavágó okai vannak!

A mindennapok embere abban a hiszemben van, hogy az alkotmánytól számára a kenyér és a tej nem lesz olcsóbb, ezért az őt nem is nagyon érdekli, de ez merő tévedés. Az alkotmány szabályozza a hatalom gyakorlását s az alapvető közjogi rendet, s ha a nép az alkotmány szabályai szerint az országirányítók személyét jól választja meg, életfeltételei jók lesznek, a kenyér és a tej árát is beleértve, s a legcsekélyebb mértékben lesz oka panaszra.

Magyarországon azonban az Alkotmánybíróság, a Parlament és a Kormány alkotmányellenesen és jogellenesen Rákosi Mátyás által a Szovjetuniótól szinte maradéktalanul átvett s általa az akkori Parlamenttel megszavaztatott, jogilag semmis 1949. évi XX. törvényt annak jogellenesen a Parlament által végrehajtott módosításával alkalmazza "alkotmány"-ként. „Magyarországon" tehát jelenleg alkotmány nélküli exlex állapot áll fenn!

Közjogilag érvényes alkotmány hozatala, ugyanis, kizárólag népszavazás útján történhet, mely felől jogérvényesen az 1989. évi XVII. törvénycikk 7-ik paragrafusa rendelkezik. Eszerint: "Az alkotmány elfogadásáról (megerősítéséről) népszavazás útján kell dönteni."

Ennek az 1989. június 13.-a óta hatályban lévő törvénynek az alapján, a szovjet fegyveres kényszertől és fenyegetéstől megszabadult Magyarországnak népszavazáson szentesített Alkotmánya kellene már, hogy legyen.

Egy nemzet új alkotmányának megszerkesztésekor a történelmi joganyagot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Kr.u. 1000-től, Szt. Istvántól 1921-ig, az 1916-ban megkoronázott IV. Károly detronizálásáig, a történelmi joganyag által szabályozott, főként az Arany Bullában és Werbőczy Hármaskönyvében lefektetett szokásjogi alkotmány volt, sőt van érvényben! Ezt nem lehetett és nem is lehet a mai napig más, Parlament által hozott és módosítgatott "alkotmány"-nyal kicserélni, mivel 1919. január 11-ike óta nincs hatalmat jogszerűen gyakorló szerv Magyarországon, mely ezen történelmi Alkotmánytól eltérő, bármiféle "alkotmány" hozatalára jogosult lett volna.

A mai napig érvényes, hatályos Arany Bulla és Werbőczy Hármaskönyvének közjogi rendelkezésein alapuló, új magyar Alkotmány népszavazásra bocsátását, mind 1990 májusában, akkor már független ország uralomra jutott kormánya, az Antall-kormány, mind 1994-től a Horn-kormány elszabotálta. Valójában tehát ezeknek a kormányoknak a hatalomgyakorlása, népszavazáson megszavazott Alkotmány hiányában, alkotmány és törvényellenes. Ennek következtében meg kell állapítani, hogy jogellenesen születtek meg törvények és jogszabályok, melyeknek joghatálya semmis.

Alkotmánynak kell szabályoznia Magyarország államformáját. Az MSZMP-s egypártrendszer parlamentjének 1989. október 23-án végrehajtott akciója, melynek során a Parlament erkélyéről kikiálttatta a Köztársaságot, törvényellenes volt. Ellentmondásba került az 1989. évi XVII. tc. 7. paragrafusával, ennek folytán semmisnek minősül! Az Alkotmánnyal együtt az államforma joghatályos és törvényszerű eldöntése is csak népszavazás útján történhet, mivel az alkotmánybeli szabályozásra tartozik. Népszavazáson elfogadásra kerülő Alkotmánnyal a törvényes közjogi rend helyreállítása végett megalakult az Összmagyar Alkotmányozó Nemzetgyűlést Szervező Társaság. E Társaság tagjai Dr. Lenkei János Pál szerkesztésében, a magyar történelmi joganyag alapvető és a mai napig érvényes, hatályon kívül soha senki által nem helyezett törvényeinek alapulvételével elkészített "Magyarország Alkotmányá"-t tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy magyar Alkotmány legyen.

Annak érdekében, hogy ezt a magyar állampolgárok megismerjék és az Alkotmányról, az államformáról s ennek megfelelő államfő személyének kiválasztásáról, szavazattöbbséggel népszavazáson dönteni tudjanak, az alábbiakban ismertetem, a Dr. Lenkei János Pál által szerkesztett "Magyarország Alkotmányá"-t.

Az Alkotmány első része az általános emberi alapjogokról rendelkezik, melyeknek szabályozása - az ENSZ-szel és az EU-val kötött nemzetközi szerződéseinknek megfelelően - egy új Alkotmányban kötelező. Ezek közül, a teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni a hatalomgyakorlók hatalmi visszaéléseinek kiküszöbölésére, az új Alkotmányba beiktatott, itt röviden bemutatott rendelkezéseket.

a.)          A vélemény állampolgári kinyilvánításának olyan korlátlan szabadságát, mely a rágalmazás büntethetőségét lehetővé teszi.

b.)          Az előzetes bejelentés és engedélyeztetés nélküli fegyvertelen gyülekezési jogot.

c.)          A levél és a távbeszélgetések továbbá a személyi adatok védelmét és titkosságának biztosítását úgy, hogy a hatalmat gyakorlók részéről ezek megsértését az új Alkotmány bűncselekménynek minősíti, mely esetekben számukra nem nyújthat védelmet a mentelmi jog sem, mely egyébként is az emberi egyenjogúságot és a bíróságok előtti jogegyenlőséget sérti, és az egyenlő esélyű elbírálást kizárja.

d.)          Az Alkotmány szabályozására szorulnak a magyar állampolgárság feltételeinek előírásai, melyek éles határvonalat húznak a magyar és nem-magyar (idegen) állampolgárok jogi státusza között anélkül, hogy az utóbbiak általános emberi jogai csorbát szenvednének. Itt kellett szabályozni a menedékjog megadását úgy, hogy a menedékben részesülő nem szerezhet magyar állampolgárságot.

e.)                A tulajdoni, örökösödési és tulajdon-kisajátítási jogot, az Alkotmány első részében szabályozott, általános emberi alapjogokon túlmenően, az Alkotmány második részében még külön, megszorító rendelkezésekkel kellett kiegészíteni. Ennek oka az, hogy a hatályon kívül soha nem helyezett, és ép ésszel nem helyezhető, 1222. évi Arany Bulla XXVI. cikkelyének rendelkezését, mely szerint: "Birtokot az országon kívül való embernek ne adjanak.", az új Alkotmány sarkalatos pontjaként érvényre kell juttatni. Ennek érvényesülését az új Alkotmányban az a rendelkezés biztosítja, hogy a kizárólag köztulajdonban lévő ingatlanokon kívüli egyéb ingatlanok tulajdonjogát, birtokát csak Magyarországon lakó, magyar állampolgárok, vagy kivétel nélkül magyar állampolgárokból álló jogi személyek szerezhetik meg, s egyetlen külföldi állampolgár tagjuk kizárja a jogi személy tulajdonszerzését és birtoklási jogát.

f.)           Az Alkotmány második része az állam feladatát és működését szabályozza, melynek során alapvető és elsődleges Magyarország államformájának a nép által, népszavazáson kötelező, egyszer s mindenkorra való eldöntése. Ennek kell bele kerülnie a végleges Alkotmány szövegébe.

g.)          Az új Alkotmány második részében került szabályozásra a magyar népnek az Arany Bulla XXXI. cikkelyében rögzített ősi, elemi joga, az ellenállási jog. Abból a célból, hogy ez ne csak egy passzív alkotmányos jog legyen, az Alkotmány ezt szabályozó szakaszát ki kellett egészíteni a nép által sérelmezett törvények és jogszabályok eltörlésének kötelezettségével, mely a hatalom gyakorlóit a nép által elfogadható, új törvények és jogszabályok hozatalára kötelezi.

h.)          A második rész a továbbiakban az államháztartási egyensúly megtartásának kötelezettségét, a pénzrendszert, a gazdaság stabilizációját, a szociális háló rendszerét, az állam szolgáltatási kötelezettségeit, a honvédelmi kötelezettséget, az egészségügyi rendszert és a munkát szabályozza.

i.)           Az új Alkotmány harmadik, negyedik és ötödik része az államfő, a miniszterelnök és a felsőház tagjaival szemben támasztott személyi feltételeket, megválasztásuk módját és hivatali feladatkörüket szabályozza. Népi kezdeményezésre bármelyikük megbízatása megszüntethető. Általuk elkövetett bűncselekmények miatt ugyanolyan elbírálás alá kell őket vonni, mint bármelyik állampolgárt. Minthogy oly bűncselekmények elkövetői is lehetnek, melyek elkövetésére egy átlag állampolgárnak módja nincs, ugyanis hatalmi státuszuk folytán a magyar társadalom ellen részükről a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetése is lehetséges, új büntetőtörvénykönyv feladata lesz, hogy az eddig ismerteknél súlyosabb, a bűncselekmény súlyával arányban álló büntetést lehessen számukra kiszabni.

j.)          Szakszerű törvények meghozatala felsőház (szenátus) létét nem nélkülözheti. Tagjai kizárólag csak az élet különböző szakmai területének legkiválóbb szakértői lehetnek.

k.)          A képviselőház (alsóház) valamint az önkormányzatok választott tisztségviselőinek választási eljárása során pártokra és pártlistákra szavazni nem lehet, ha a népszavazáson szentesített Alkotmányt a nép ily feltételek mellett szavazza meg. Ez az ismertetett alkotmányszövegben is szerepel. A képviselőház annyi képviselőből fog állni, amennyi a választó kerületek száma. A választható képviselő jelölteknek olyan személyi feltételeknek kell megfelelniük, melyeket külön választási törvény ír elő. A választók kezdeményezésére a képviselőket vissza kell hívni, s ennek okait a választóknak nem kell megindokolniok. Bíróság a választók követelését képviselőjük visszahívására nem bírálhatja felül, abba bele nem szólhat. A választott önkormányzati tisztségviselők visszahívásába sincs a bíróságoknak beleszólási joguk A képviselők és önkormányzati választott tisztségviselők által elkövetett bűncselekmények feletti ítélethozatal, azonban bírósági hatáskörbe tartozik.

l.)           Az Alkotmány nyolcadik része a választásról és a választási eljárásról, kilencedik része a négy fokú bírósági szervezetről, tizedik része a közszolgálat szabályairól rendelkezik. Általános rendelkezésekkel és befejező záradékkal zárul az új Alkotmány.

Szigorúan a jogtudomány alapelveire épített, fent ismertetett, népszavazással szentesített Alkotmány az egyetlen kiút az elmúlt évtizedek közjogi káoszának és diktatórikus önkényuralmának felszámolására, tömeges korrupciós bűncselekményeinek megbüntetésére és azok országkárosító hatásainak megszüntetésére, melyeket a hatalmat gyakorló politikusok követtek el.

A jogérvényes Alkotmány hiányában, még a közelmúltban is, egy hatálytalan választási törvénnyel magát a választók megtévesztésével megválaszttató MSZP-SZDSZ kormánykoalíció Kárpótlási Hivatal és a privatizációs miniszter által irányított ÁPV Rt. működtetésével, valamint mérhetetlen felelőtlenséggel végrehajtotta az ország olyan javainak kiárusítását külföldi, főként multinacionális cégeknek, amelyeket saját maguknak elosztogatni már végképp nem lehetett.

Általános emberi alapjog, hogy minden állampolgár jogai és kötelezettségei egyenlők. Egy a Metró padjain éjszakázó hajléktalannak a jogai azonosak az államfő és a miniszterelnök jogaival. Mégis egy hajléktalannak még álmában sem jutna eszébe, hogy eladja a Váci utcai Honvédségi Művelődési Házat, vagy a MOM-ot, hogy azt lerombolják. A jogellenesen működő országgyűlés, pedig karba tett kézzel asszisztált a miniszterelnök vezette kormánynak, hogy ezeket a bűncselekményeket alkotmányellenesen végrehajtsa, miáltal bűnsegédi bűnrészessé vált a parlament mind a 386 képviselője egyénileg és együttesen.

Az alkotmányellenes, és törvénytelen hatalomgyakorlás ódiumát azért tűnt szemükben célszerűbbnek vállalni, népszavazáson hozott, jogszerű alkotmány hiányában, mert úgy gondolták, hogy az országkifosztás felelősségét a népre háríthatják, azzal, hogy őket a nép választotta meg; ámde nem az ország kifosztására! Egy olyan alkotmánytervezetet, mellyel rablógazdálkodásukat törvényesíteni tudták volna, belátták, hogy a néppel megszavaztatni végképp nem lehetett, mert a nép naiv jóhiszeműségének is van határa.

A hatalmat évtizedeken át, alkotmányellenesen gyakorló rezsimek abban a csalóka tévhitben ringatják magukat, hogy a magyarság ellen elkövetett bűncselekményeik miatti felelősségre vonást megússzák úgy, hogy egy új alkotmánynak nincs visszamenőleges hatálya. Ebben azonban nagyot tévednek. A soha hatályon kívül nem helyezett, s a magyarok számára hatályon kívül egyáltalán nem helyezhető, az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció és jogelődjei által mégis nem létezőnek kezelt, történelmi alkotmány rendelkezései ugyanis a mai napig érvényben vannak. Ezek áthágása szolgáltat okot és jogalapot felelősségre vonásukra.

Az új "Magyarország Alkotmánya" Dr.. Lenkei János Pál szerkesztésében, annak népszavazás útján való elfogadása, nagy előre lépés lesz az alkotmányos rend helyreállítására, mely megnyugtató akadályát fogja képezni a mindenkori hatalomgyakorlók esetleges garázdálkodásainak.

Budapest, 1998. június 12.

Dr. Lenkei János Pál

az Összmagyar Alkotmányozó Nemzetgyűlést

Szervező Társaság elnöke


"Magyarország

alkotmánya ...

Szerkesztette:

Dr. Lenkei János Pál

Előszó

Jelen alkotmánytervezet oly alapelvek alapján készült, mely semmiféle párt, jelenlegi vagy múltbeli kormány és parlament továbbá érdekcsoport érdekeit nem veszi figyelembe. Nem süthető rá az a bélyeg, hogy szerkesztésekor valamely politikai párt vagy érdekcsoport akaratérvényesítését kívánja alkotmányi szintre emelni s az ország népére rákényszeríteni.

Szerkesztésekor a Magyar Alkotmányozó Nemzetgyűlést Előkészítő Szövetség kizárólag az általános emberi jogviszonyokat, és az egyetemes magyar társadalmi és gazdasági érdekeket vette figyelembe azon célból, hogy egy hosszú távra szánt alkotmány tervezetét ajánlja fel, a népszavazás által történő elfogadtatásra és törvényerőre emelésre.

A jelenlegi állapot az, hogy a mai napig, sőt ezen túl, az új alkotmány törvényerőre emelkedéséig a Rákosi Mátyás diktatúrája által alkotott „alkotmányt" tekintik érvényesnek, sőt az Alkotmánybíróság is e szerint minősít minden, elbírálásra eléje kerülő jogszabályt, jogszabálytervezetet vagy jogesetet alkotmányellenesnek vagy alkotmányszerűnek.

Még a jelenlegi országirányitás hatalmi szervei is (államfő, parlament és kormány) egyetértenek abban, hogy alkotmány Magyarországon csak a népakarat érvényesítésével népszavazáson születhet. Ha ezen alapelvet minden kétséget kizárónak tekintjük, ebből az is következik, hogy az alkotmányon a legcsekélyebb módosítást is csak népszavazáson lehet jogerősen végrehajtani.

A Rákosi Mátyás nevével fémjelzett „alkotmány" idegen szovjet fegyverek árnyékában készült, a népre akarata ellenére rákényszerített alkotmány, azt a nép soha nem szavazta s nem is szavazta volna meg. Ezt a jogellenesen, mesterségesen keletkezett alkotmányt s annak parlamenti többséggel, jogellenesen, csoportérdekek érvényesítésével a népre kényszerített módosításait tekintik érvényben lévőnek, s ezt alkalmazzák a mai napig, de hogyan?!

Rákosi, ezen csaknem 50 évvel ezelőtti „alkotmányában" az állami tulajdon mindenhatóságát fogalmazta meg, s hajtotta végre erőszakkal a mindenki által ismert állami tulajdonba vételeket. A legalapvetőbb emberi logika teljes arculcsapása és csődje, hogy ezen állami tulajdoni elvekre alapozott alkotmányra hivatkozással hajtanak végre 1990 óta kártalanításokat és privatizációkat.

Kormány és parlament ezt arra való hivatkozással teszi, hogy Ők a Rákosi féle „alkotmányt" módosították s ezen kártalanításoknak és privatizációknak az volt a „jogi" alapja.

Ha viszont a nép, a kormány és a parlament véleménye megegyezik abban, hogy alkotmányt és alkotmánymódosítást csak érvényes népszavazáson lehet hozni, akkor népszavazáson történt megszavaztatás hiányában jog- és törvényellenesnek kell tekinteni a Rákosi Mátyás féle „alkotmányt", annak 1990 óta minden módosítását. Az MSZMP szűk pártcsoportja által az országra kényszerített s 1989. október 23.-án kihirdetett „köztársaságot" mint államformát, az államfőnek „elnöknek" való megválasztását s a választás módját, azon kívül az 1989. évi XXXIV.-ik választási törvényt, melyet az MSZMP egypártrendszere hozott.

Népszavazásnak kell eldöntenie, hogy Magyarország jövendő államformája fejedelemség, királyság, kormányzóság, diktatúra, köztársaság vagy más, az emberiség történelméből ismert egyéb államformájú ország legyen-e. A választott államformát kell az alkotmányba foglalni, s szervezeti felépítését az Alkotmányban szabályozni.

A napjainkig folytatódó közjogi rendezetlenség és diktatórikus uralomgyakorlás az oka, hogy Magyarországot az Európai Unió nem hajlandó tagjai sorába fogadni. Az ország Európa-uniós tagságáról az Európa Unió csak udvarias tárgyalásokat folytat anélkül, hogy a tényleges tagsági viszony létesítését Magyarországgal komoly megfontolás tárgyává tenné.

Az Alkotmány egy ország legfontosabb közjogi alapjogszabálya, melyet nem lehet havonta, negyedévenként vagy négyévenként módosítgatni. Azt úgy kell megszövegezni, hogy hosszú évszázadokra megalapozza, és eleve meghatározza egy népközösség életének legelemibb alapszabályait, mely alapját képezi egy az illető állam ezt követően kialakításra kerülő teljes jogrendszerének, mely ezen alkotmányban szentesített alaptézisekre épül.

Egy önálló államnak azonban saját nemzeti sajátosságai és hagyományai vannak s ezeknek érvényesülniük, és tükröződniük kell az illető állam alkotmányában, hogy azt a nép sajátjának érezze. Ennek érdekében Magyarországnak nem szabad más országok, vagy akár az ENSZ, akár az Európa Unió alkotmányára tekintettel lennie alkotmánya megalkotásakor.

Az más lapra tartozik, hogy egy ésszerűen megalkotott alkotmány nem fog ellentétben állni az említett nemzetközi államszövetségek tágan értelmezhető, sokszor dodonai alapszabályaival, „costitution" - jaival.

Egy új alkotmánynak, hogy az az általános emberi jogviszonyokon kívül a sajátos magyar viszonyok szabályozója legyen, s abban minden magyar állampolgár a saját érdekeinek érvényesülését lássa, úgy kell megfogalmazásra kerülni, hogy benne azt az érzetet keltse, mintha azt Ő maga fogalmazta volna meg a saját szája íze szerint.

Az új alkotmány megszerkesztéséhez nélkülözhetetlen alapkövetelmény Magyarország történelmi hagyományaiból és jogtörténetéből kiindulni. Az emberiség története folyamán az írott jog és törvényhozás úgy alakult ki, hogy a hosszú időn át gyakorolt szokásjogot írásba foglalták.

Magyarország államformája a honfoglalás előtt és a honfoglalás utáni időkben szokásjogi alapon fejedelemség, Kr. után 1001-től 1921. november 5.-éig, IV. Károly Habsburg származású magyar király detronizálásáig királyság volt, mely államformának közjogilag megalapozott s ahhoz fűződő alkotmánnyal biztosított törvényes volta minden kétséget kizáró.

1918. október 30.-án IV. Károly király gróf Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek, akit egy törvényes közjogi státusz nélküli „Nemzeti Tanács" 1919. január 11.-én önkényesen, törvényellenesen és közjogilag érvénytelenül „köztársasági elnök"-ké kiáltott ki akkor, amikor Magyarország törvényes államformája még mindig a királyság volt.

Ezzel létrehozott egy közjogilag lehetetlen állapotot, mégpedig azt, hogy Magyarországnak, mint törvényes királyságnak, melynek 1916. november 22.-étől törvényes, 1916. december 30.-ától megkoronázott királya IV. Károly volt, köztársasági elnökké kiáltatta ki magát a törvények szerint magyar királyságban, melynek a királya is még élt.

Ezt követően egy közjogilag soha el nem ismert diktatórikusan magát az ország vezetését jogellenes eszközökkel megszerző „katona- és munkástanács" 1919. március 21.-én Károlyi Mihályt lemondatta, s Kun Béla vezetésével kikiáltotta a közjogilag teljesen illegális proletárdiktatúrát, a tanácsköztársaságot akkor, amikor Magyarország törvényes államformája még mindig a királyság, s királya is még él.

Mind gróf Károlyi Mihály, mind Kun Béla az első világháború utáni zavaros helyzetet használták ki, a törvény és jogellenes hatalomátvételre, uralmuk közjogi legalizálása és legalizáltsága nélkül.

Horthy Miklós alatt az ország államformája közjogilag forma szerint királyság volt, melynek államfője kormányzó s mely államfői tisztséget Hunyadi János, majd később Kossuth Lajos az interregnumok idején gyakorolta.

A második világháború után az első világháborút követő közjogi káoszhoz hasonlóan törvényen kívüli, ex lex állapot keletkezett, amikor is 1945-46-ban egy közjogilag törvényellenes „Nemzeti Tanács" kikiáltotta másodszor is a törvénytelen „köztársaság"-ot, de annak népszavazáson történő elfogadtatását meg sem kísérelte, ezáltal közjogilag törvénytelen volt ugyanúgy, mint a gróf Károlyi féle első köztársaság.

Sztálin parancsára a szovjet fegyverek kényszerítő eszközeivel általa hatalomra juttatott Rákosi Mátyás vezette kommunista diktatúra a nevével fémjelzett „alkotmánnyal" együtt közjogilag ugyancsak törvényen kívüli volt, melyet a terror módszereivel kényszerítenek a magyarságra és tartottak fenn.

Ezen idegen fegyverekkel fenntartott terroruralom alóli felszabadítási kísérlet volt az 1956-os forradalom, mely ha sikerrel járt volna, lehetővé tette volna egy törvényes és népszavazással szentesített, közjogilag elismert államforma bevezetését.

Az 1956-os forradalom idegen fegyverekkel való vérbe fojtása után folytatódott Magyarországon a minden közjogi alapot nélkülöző törvényellenes kommunista diktatúra vezetésével hazánk gyarmati állapota 1990-ig.

Ennek a diktatórikus hatalomnak a gyakorlója a szovjetirányítást szolgaian kiszolgáló MSZMP-s egypártrendszerbeli kormány és parlament, mielőtt törvényellenes, közjogilag legalizálatlan, diktatórikus, idegen hatalmi kényszerrel fenntartott uralmát átadta volna, 1989. október 23.-án közjogilag érvénytelenül, a tőle megszokott diktatórikus eszközökkel a parlament erkélyéről kihirdette Magyarország új államformájaként a köztársaságot.

Egy jogellenes hatalmat gyakorló maroknyi, hatalmi tébolyban szenvedő s attól megrészegült embercsoport a kényszerű hatalomátadás előtti utolsó pillanatban a legelemibb közjogi alapelveket felrúgva törvényellenesen meghatározta Magyarország államformáját és az államfőválasztás mikéntjét. „Végrendeletileg" az országra „hagyományozta" az általuk szintén jogellenesen hozott 1989. évi XXXIV.-ik választási törvényt, hogy a jövőben szabad akaratuk szerint manipulálhassák a választásokat, hogy kedvük szerint a nekik tetsző vezetőgárdát juttathassák uralomra.

Magyarországot az 1921. november 5.-én történt a király detronizálása óta a mai napig közjogilag el nem ismerhető illegális, egymást követő diktatúrák államformai keretei között kormányozzák.

Idegen parancsuralmak akaratát érvényesítő s általuk Magyarországra kényszerített bábkormányok uralkodása alatt, az ország szuverenitásának érvényesülését kizárta ez idáig az idegen hatalom fegyveres kényszere, mely az illető idegen külső hatalom gyarmatává tette az országot s népét ennek a hatalomnak a rabszolgájává.

1990-től a „több párt" rendszer urainak vagy inkább elvtársainak véletlenül-e vagy tudatosan eszébe sem jutott a volt 1989. évi egypártrendszer utolsó jogellenes közjogi „törvényeit" megsemmisíteni s az ország szuverenitását a legalapvetőbb közjogi rendelkezések megtételével helyreállítani.

Az új szuverén magyar demokratikus államot létrehozni s 75 évi közjogi illegalitást megszüntetni csak az ország új államformájának népszavazáson történő megválasztásával lehet, s a népnek kell eldöntenie az államformának megfelelő államfő személyét mily választási szabályok szerint akarja megválasztani s az személy szerint ki legyen.

Mindezek után kerülhet csak sor a népszuverenitást kihangsúlyozó alkotmány meghozatalára, továbbá, hogy ezt követően mily választási szabályok szerint kell a jövőben az államformának megfelelő államfőt megválasztani.

Az alkotmány törvényerőre emelkedésének feltétele az új alkotmány népszavazáson történő elfogadása.

Mindaddig, amíg a demokrácia alapkövetelményeinek megfelelően ezen közjogi rendezés nem történik meg, az ország feletti minden hatalomgyakorlás illegális és érvényes törvények hozatalára nem jogosult.

Az ilyen diktatórikus hatalom gyakorlói által hozott „törvények" érvénytelenek.

/ Dr. Lenkei János Pál /

Magyarország alkotmánya

Bevezetés (Preambulum):

Mi, Magyarország népe, az Isten és a magyar haza iránti szeretettől és érte való felelősségtudattól vezérelve s attól indíttatva, hogy megvalósítsuk Magyarországon az igazságosság érvényre jutását, az ország belső biztonságának fenntartását.

Biztosítsuk: a haza védelmét, országunkban az általános emberi jogok érvényesülését, az ország államformájának egyszer s mindenkorra érvényes, és a magyar hagyományoknak megfelelő megválasztását népszavazáson. A választott államforma szerinti államfő személy szerinti megválasztását népszavazáson, ezentúl előmozdítsuk az országnak és lakóinak gazdasági érdekeit, megteremtsük a közjót, a magyar nép műveltségének világszínvonalra emelését és ezen színvonalon tartását és fejlesztését, magunk és utódaink számára népszavazással törvényerőre emeljük és általánosan kötelezővé tesszük Magyarország alábbi alkotmányát, mint az ország alaptörvényét.

Ezen alkotmányban foglalt rendelkezésekkel ellentétes bármilyen államhatalmi szerv által kiadott bármilyen szintű jogszabály (törvény, rendelet, helyhatósági szabályrendelet stb.) érvénytelen és végre nem hajtható.

Jelen népszavazáson megszavazott s ez által törvényerőre emelkedett alkotmány bármilyen módosítása és kiegészítése csak népszavazáson lehetséges és csupán a nép többségi szavazata által válik érvényessé. Ez az egész magyar nép számára érvényes és kötelező alkotmány részben a magyar nemzeti hagyományokon (az Árpád fejedelem idejében érvényes szokásjogon, a Kr. u. 1000-től 1945-ig törvényes királyság közjogi jogszabályain, a Szent Korona tanán, az 1945-től a mai napig törvény- és alkotmányellenes diktatúra közjogi intézkedéseinek semmissé nyilvánításán) alapul, másrészt jelen alkotmányban szabályozza az általános emberi jogokat és szabadságjogokat (melyek a világ minden modern demokratikus államának alkotmányában szabályozásra kerültek).

I. Rész :

Általános emberi alapjogok

1. Szakasz : Jogok és kötelezettségek egyenlősége

1. §. /l/ Minden magyar állampolgár alapvető emberi jogai és kötelességei egyenlők.

/2/ Közhivatalok és azok alkalmazottai, hivatali intézkedéseik során s az állampolgárok ügyeinek intézésekor különbségtétel nélkül az egyenlő elbírálás mellett méltó magatartást kötelesek tanúsítani.

/3/ A közhivatali visszaéléseket külön törvényben szabályozott elbírálás alá kell vonni.

/4/ Idegenek jogait és kötelezettségeit nemzetközi szerződések, ilyenek hiányában a kölcsönösség határozza meg.

2. §. Minden magyar és idegen állampolgárnak joga van az emberi méltóságra, melynek betartása és betarttatása az állam irányítását végzőknek, hatóságok és hivatalok alkalmazottainak eljárásaik során elsődleges kötelessége mindaddig, amíg az állampolgár és idegen is ugyanilyen magatartást tanúsít.

2. Szakasz : Állampolgári személyes szabadság cselekvési és hivatásgyakorlási jog

3. §. /I/ Minden magyar állampolgárnak joga van a személyes szabadságra, ennek keretében a cselekvési szabadságra, hivatásának megválasztására s annak gyakorlására, személyi adottságainak kifejlesztésére és gyakorlására mindaddig, míg cselekvése hivatásának és személyi képességeinek gyakorlása mások ugyanezen jogait nem sérti, és az erkölcsi normák, és a törvények keretei között marad.

/2/ Az állampolgár hivatásának gyakorlásához külön törvény az abban meghatározott szakképzettség megszerzését kötelezővé teheti.

/3/ Az állampolgár cselekvése és hivatásának gyakorlása során jogait mások terhére vagy kárára nem gyakorolhatja. Másokénál több jogot - az állampolgári jogegyenlőség megsértésével - magának nem formálhat, és nem követelhet. Cselekvésének és hivatásának gyakorlása során mások testi épségét és egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetvédelem törvényi előírásait, az ország integritását nem sértheti, és nem veszélyeztetheti, a haza kárára idegen országok számára kémtevékenységet büntetőjogi következmények nélkül nem folytathat, az erkölcsi normákat nem sértheti, meg s megbotránkozást nem okozhat, az ifjúság megrontására szavai vagy tettei nem irányulhatnak. Ezek megsértése büntető törvénykönyvben szabályozott büntetés és az általuk okozott kár megtérítésének következményét vonja maga után.

/4/ A törvényellenesen letartóztatott és fogvatartott ártatlan, vagy bíróság által felmentett ártatlannak bizonyult személy a hatóságtól, bíróságtól, az őt jogalap nélkül bevádolt személytől bírósági ítélet szerinti összegű kártérítésre jogosult. Ilyen esetben az őt jogtalanul és igaztalanul megvádoló személy, intézkedő hatósági alkalmazott, bíró személyi felelősségét meg kell vizsgálni, s ellene külön törvényben meghatározottak szerint kell eljárni.

3. Szakasz : Gondolat - tudat - és véleményszabadság

4. §. Minden állampolgárnak joga van a gondolat-, tudat- és véleményszabadságra s annak szóban, írásban és kép alakjában történő kinyilvánítására televízión, rádión, sajtón keresztül, vagy akár zárt, akár nyilvános helyen s ebben hatósági intézkedés (cenzúra) nem akadályozhatja. Amennyiben ezen tevékenységével büntetőtörvényt, vagy mások véleménynyilvánítási szabadságát nem sérti s mások igaztalan rágalmazásának bűntettét nem követi el, személyi tisztességét, valamint az ifjúság vallási, hazafias vagy erkölcsi fejlődését nem rombolja.

4. Szakasz : Vallásszabadság és a vallás szabad gyakorlása

5. §. /1/ Minden állampolgár vallását szabadon gyakorolhatja a törvényes keretek között s világnézeti felfogása szabad és sérthetetlen, amíg azt másokra nem kényszeríti s mindaddig, amíg mások hitbéli és vallási felfogását maga is tiszteletben tartja.

/2/ Vallása szabad gyakorlásában senki mást nem zavarhat, ameddig önmaga és vallásának hívei az általános emberi jogokat nem sértik és a magyar törvényeket, betartják s tevékenységük a magyar büntető törvénykönyvbe, nem ütközik. Bűncselekmény megvalósítása esetén működésüket hatóságilag be kell tiltani, s cégbejegyzésüket törölni; ha külföldi (idegen) állampolgárok), büntetőjogi felelősségre vonása s büntetésének letöltése után az ország területéről ki kell utasítani és örök időkre kitiltani.

5. Szakasz : A gyülekezési jog

6. §. A magyar állampolgároknak joguk van fegyvertelenül, bejelentés és engedély nélkül szabadon a gyülekezésre. Gyülekezési joguk szabad gyakorlásának az ország törvényei által meghatározott keretek, fegyelmezett magatartás, és a közrend megtartása az elsődleges feltétele.

6. Szakasz : Egyesülési jog

7. §. /I/ A magyar állampolgároknak jogában áll pártokat, egyesületeket és szövetségeket szabadon alapítani, amennyiben céljuk és tevékenységük nem nemzetellenes, a többi állampolgár hazafias és hitbeli, vallási érzelmeit nem sérti, s nem irányul jelen alkotmányban rögzített törvényes rend megdöntésére. Ezek a jogi személyek nem lehetnek fegyveres testületek, s cégbírósági bejegyzéssel válnak törvényes jogi személyekké.

/2/ Jelen alkotmány I. rész 6. szakaszának 7. §.-a /1/ bekezdésében foglalt jogi személyek tevékenységére és működésére a természetes személyek cselekvési és hivatásgyakorlási szabadságát szabályozó jelen alkotmány I. rész 2. szakasz 3. §.-ának /3/ bekezdésében szabályozott korlátait kell értelemszerűen alkalmazni. Törvényellenes tevékenységük esetén törvényben meghatározott esetekben azokat meg kell szüntetni, velük szemben elkobzásokat kell foganatosítani. Másoknak okozott erkölcsi és anyagi károkért egyetemlegesen tartoznak kártérítési kötelezettséggel.

7. Szakasz : Levél - és távbeszélési titok ; Személvi adatvédelem

8. §. /1/ A levéltitok, a távbeszélés titkossága, a személyi adatok, valamint azok kezelésének titkossága szavatolt. A törvényhozónak a polgári és büntető törvénykönyvekben kell szabályoznia és biztosítania e jogok védelmét s ezen alkotmánybeli jogok áthágóinak és megsértőinek büntetését, az eredeti állapot helyreállítását ( in integrum restitutio ) és ezen jogok megsértői által azok költségeinek viselését.

/2/ A levéltitok, távbeszélési titok és a személyi adatok titkossága alól indokolt, külön törvényben meghatározott esetekben a törvény, mentesítést adhat, s az arra jogosult bíróságot, és hatóságot kijelöli.

8. Szakasz : Az állampolgárság , az állampolgárság megszerzése külföldiek tartózkodása

9. §. /1/ Magyarországon született és az ország területén élő magyar állampolgárok és gyermekeik teljes jogú magyar állampolgárok s magyar állampolgárságuktól nem foszthatók meg. Törvény által előírt nagykorúságuk betöltésétől fogva szavazati joggal rendelkeznek, de törvényben meghatározott esetekben bírói ítélettel ideiglenesen vagy véglegesen politikai jogaik gyakorlásától és szavazati joguktól megfoszthatók.

/2/ Külföldön élő magyar állampolgároknak szavazati joguk nincs. Az országba történő végleges visszatelepülésük esetén azonban kérelmezés nélkül szavazati jogot kapnak. Ezek a magyar állampolgárok törvényben meghatározott esetekben bírói ítélettel magyar állampolgárságuktól és ahhoz fűződő jogaiktól megfoszthatók.

10. §. /1/ Külföldiek magyar állampolgárságot csak külön törvényben meghatározott esetekben, az államfő, az alsó és felsőház együttes határozatával szerezhetnek. Törvényben meghatározott esetekben ezek, bírói ítélettel, szerzett állampolgárságuktól és ahhoz fűződő jogaiktól megfoszthatók.

/2/ Külföldiek magyarországi tartózkodását külön törvény, nemzetközi egyezmények és a kölcsönösség határozzák meg.

9. Szakasz : Megkülönböztetési tilalom

11. §. Nemére, származására, nyelvére, beszédmódjára, hazájára, hitére, vallási vagy politikai felfogására, tekintet nélkül minden magyar egyenlő és egyenlő elbírálásban kell részesíteni.

10. Szakasz : Törvény előtti egyenlőség

12. §. /1/ Minden magyar állampolgár, férfi vagy nő a törvény előtt egyenlő s ügyeik intézése során egyenlő elbírálásra jogosult.

/2/ A magyar állampolgárokat bírói, államigazgatási szerveknél, telekkönyvi hivatali eljárásaik során ügyvédi közreműködésre nem lehet kötelezi.

/3/ Egy állampolgár sem fenyegetheti a másikat büntetőjogi következmények nélkül. Büntetés kiszabására a büntető törvénykönyv rendelkezései alapján csak bíróság jogosult./

/4/ Az állampolgári jogegyenlőséget sértő országgyűlési képviselői mentelmi jogot sem törvény, sem jogszabály nem állapíthat meg, és nem adhat.

/5/ Külföldi diplomáciai testületek hivatalos tagjait nemzetközi szerződések és viszonosság esetén, törvény által meghatározott keretek között a mentelmi jog megilleti.

11. Szakasz : Kiszolgáltatás : Menedékjog

13. §. /1/ Magyar állampolgár külföldi államnak általában nem szolgáltatható ki.

/2/ Magyar és külföldi állampolgárok kiszolgáltatási eseteit külön törvény, nemzetközi szerződések és viszonosság határozzák meg.

/3/ Külföldi állampolgárnak hazájában történt politikai üldöztetése, vagy életét fenyegető veszély miatt a törvényben meghatározott esetekben és hatóságok által, ügyének gondos kivizsgálását és mérlegelését követően, indokolt esetben, politikai menedék adható, melyre gazdasági okokból, hazájukból menekültek nem tarthatnak igényt.

12. Szakasz : Szabad lakhelyválasztás. A lakás , otthon sérthetetlensége

14. §. /1/ Minden magyar állampolgár szabadon választhatja meg lakhelyét az ország egész területén.

/2/ A lakhely szabad megválasztásának jogát a bűntető törvénykönyv szabályaiba ütköző cselekmény elkövetése esetében bírói ítélet korlátozhatja, az ifjúsági korúakra a teljes jogú állampolgárokra érvényes törvényes rendelkezésektől eltérően is.

/3/ Törvény által arra felhatalmazott hatóságok elemi csapás, katasztrófa, szerencsétlenség, merénylet, járvány vagy annak veszélye, illetve bekövetkezte, háborús rendkívüli állapot miatt ideiglenes szükség lakhelyeket jelölhetnek ki.

15. §. /1/ A letelepedési helyen birtokolt vagy bérelt lakás sérthetetlen. Védelmét büntető törvénykönyvben előírt szabályozással kell biztosítani. A lakhely megvédése törvényellenes behatolók ellen bármilyen eszközzel önvédelemnek minősül, s büntetése kizárt.

/2/ Idegeneknek az ország területén tartózkodási jogát s annak feltételeit külön törvény, nemzetközi szerződések és a kölcsönösség szabályozzák.

13. Szakasz : Tulajdonjog , örökösödési jog , tulajdon-kisajátítás

16. §. /1/ A tulajdon és annak öröklési joga sérthetetlen, szavatolását és védelmét a hozzá fűződő önvédelmi joggal együtt a polgári és a büntető törvénykönyvekben kell szabályozni.

A tulajdon jogellenes megszerzése, vagy a tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén büntető törvénykönyvben kell szabályozni a bűncselekmény elkövetőjével, annak családjával, tettestársaival és az orgazdával szembeni büntetést, továbbá az általuk okozott kárnak a sértett részére való maradéktalan megtérítését az egyetemlegesség alapján s a büntetőeljárás költségeinek megfizetését. ( In integrum  restitutio )

/2/ A tulajdonjognak és használatának korlátait, valamint közérdekből való kisajátítását külön törvény előírásai szabályozzák.

/3/ A tulajdonjog kiterjedésének határait, különös tekintettel a vízpart mentén fekvő ingatlanokra, a föld mélyére, az ingatlanok légterére, külön törvény szabályai írják elő.

14. Szakasz : Szerzői-, alkotótevékenységi-, szabadalmi jogvédelem

17. §. Szerzők és művészek alkotásai, felfedezések, találmányok, újítások külön törvények szabályai szerint jogvédelemben részesülnek. Ezen jogok megsértése a büntető törvénykönyv szabályai szerinti büntetés és teljes kártérítési kötelezettség megfizetésének következményeivel jár.

15. Szakasz : Ipar és kereskedelem szabad gyakorlása

18. §. Az ipar és kereskedelem gyakorlása szabad, de ezek gyakorlásához külön törvény szakképzettség megszerzésének feltételeit írja elő. Ipari és kereskedelmi jogok kizárólagos gyakorlását külön esetekben és időlegesen törvény szabályozza.

16. Szakasz : Kérelmezési jog

19. §. Egyénileg vagy csoportosan, mindenkinek joga van kérelmet benyújtani az arra illetékes hatóságnak, kormányzati szervnek, képviselőnek, képviselőháznak stb.

17. Szakasz : Panaszjog

20. §. A panasztétel joga magyar állampolgárnak és külföldinek egyaránt biztosítva van. Mindenkinek jogában áll pert, vagy hatóság előtti eljárást indítani bármely hatóság ellen, akiknek hivatalos előírásai, határozatai jelen alkotmány, törvény vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe ütköznek, a panasztevő jogaival vagy érdekeivel ellentétben állnak. Ez irányú panaszt azon hatósághoz kell címezni és benyújtani, amely a sérelmezett határozatot hozó, intézkedést tevő hatóságnak közvetlen felettese s a panasztevő, ha szükségesnek látja, panaszával a legfőbb hatósághoz, országos szervhez is fordulhat.

Elutasító határozatát a legfőbb hatóság köteles megindokolni.

18. Szakasz : Az emberi alapjog elvesztése

21. §. Aki valamelyik emberi alapjogával visszaél, vagy mások valamelyik emberi alapjogát sértő cselekedetet követ el, saját maga is elveszti abbéli emberi alapjogát ,amellyel visszaélt, vagy amelyet megsértett.

19. Szakasz : Emberi alapjogok ideiglenes korlátozása rendkívüli esetekben

22. §. Törvény, jogszabály, katasztrófa vagy annak veszélye, rendkívüli, valamint háborús állapot bekövetkezése miatt egyes emberi jogok gyakorlását időlegesen felfüggesztheti.

II.. Rész :

Az állam. Az állam feladata, működése

20. Szakasz : A nemzeti zászló

23. §. A nemzeti zászló: piros, fehér, zöld.

21. Szakasz : Állami berendezkedés. Államforma

24. §. /1/ Magyarország demokratikus berendezkedésű állam. Az ország demokratikus berendezkedése népszavazás útján szentesített alkotmányon és annak következetes és szigorú végrehajtásán alapul, s amelynek bármilyen módosítása csak népszavazás útján lehetséges.

/2/ Magyarország államformája, egyszeri népszavazáson eldöntött többségi szavazati arányú szavazási eredmény alapján:

a./ Magyar Fejedelemség, vagy

b./ Magyar / Alkotmányos / Királyság, vagy

c./ Magyar Kormányzóság, vagy

d./ Magyar Köztársaság, vagy

e./ Magyar Diktatúra.

/3/ A jelen alkotmány 24. §.-ának /2/ bekezdése szerinti valamelyik államformát a magyar nép szavazati joggal rendelkező állampolgárai nyílt szavazás útján szavazattöbbséggel választják meg.

22. Szakasz : Az állam fő feladata

25. §. Az államnak fő feladata a nép általános jólétének előmozdítása. Ezen célból az állam köteles gondoskodni a nép erkölcsi és gazdasági érdekeinek érvényesítéséről, az állam fenntartásáról törvényhozó intézmények útján törvények és jogszabályok hozatalával.

23. Szakasz : Az államhatalom, annak megszerzése, birtoklása

26. §. /1/ A teljes államhatalom a magyar népé és a magyar néptől ered. Ezen jogát a nép az általa választott államfőre, a két házból álló parlamentre és miniszterelnökre ruházza. Ezt a jogot egyes jogok, és kötelességek törvényi szabályozása tekintetében a nép saját magának tarthatja fenn, az átruházott jog gyakorlását bármikor, bármely esetben saját hatáskörébe vonhatja.

/2/ A nép által közvetlenül választott államfő, miniszterelnök, a parlament két háza tevékenységükért a népnek, a választók összességének tartoznak felelősséggel és állampolgári kezdeményezésre bármikor, azonnal is leválthatók.

/3/ Megbízatásuk lejárta és esetleges leváltásuk után azonnali elszámolási kötelezettséggel tartoznak és teljes hivatali idejük alatti működésük vizsgálat tárgyát, képezi, melynek lezárása után a jelen alkotmány III., IV., V., VI. és VII. részeiben szabályozott rendelkezések szerint indokolt esetben felelősségre vonást kell ellenük alkalmazni. Aktív hivatali működésüket sokkal szigorúbb elbírálás alá kell vonni, mint az átlag állampolgárokét s mivel károkozásuk az egész ország működésének minőségére kihat, kártérítésre és teljes vagyonelkobzásra is ítélhetők.

/4/ A nép által választott államhatalmi szerveken és a nép érdekeinek képviseletét szolgáló helyi önkormányzatokon kívül más önkormányzatok ( társadalombiztosítási, betegbiztosítási önkormányzat ) nem alakíthatók és nem működhetnek, államot az államban nem alkothatnak.

/5/ A parlament alsó házának tagjai közszolgálati, közhivatali tisztséget nem tölthetnek be, állami vagy magánvállalatok tulajdonosai, vezérigazgatói, igazgatói, alkalmazottai nem lehetnek, ily irányú működésük tisztségükkel összeférhetetlen, és választaniuk kell, hogy országgyűlési képviselői mandátumukat kívánják-e megtartani, vagy egyéb kereső foglalkozást akarnak-e űzni. Törvényhozásuk során természetes és jogi személyek és azok érdekei által befolyásolt hivatali működésük esetén választott tisztségüktől meg kell őket fosztani, s helyükre a választásokon második legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Károkozás esetén kártérítésre kell őket kötelezni.

24. Szakasz : Ellenállási jog ( Jus resistendi )

27. §. /1/ Minden magyar állampolgár alapvető joga az ellenállási jog az állam irányító szerveinek, általa sérelmesnek ítélt intézkedéseivel szemben. Követelésére az általa kifogásolt törvények és egyéb jogszabályok felülvizsgálata és esetleges módosításuk, kiegészítésük az igazságosság érvényre juttatása érdekében kötelező.

/2/ Az államfő és a felsőház állampolgári engedetlenség hatására a sérelmezett törvény illetve jogszabály alkotóját új törvény vagy jogszabály hozatalára, az érvényben lévő törvény vagy jogszabály módosítására, kiegészítésére utasíthatja.

25. Szakasz : A jogalkotó kötelezettsége

28. §. A jogszabályok, törvények félreérthetetlen, egyértelmű, egymásnak ellentmondástól mentes megszerkesztéséért a jogszabályalkotó a felelős, ellenkező esetben fel kell vetni és megvizsgálni jogszabályalkotásra való alkalmasságát. Ennek megítélése az államfő és a felsőház feladata, eseteit külön törvény szabályozza.

26. Szakasz : Jogalkalmazók jogai és kötelességei az általuk alkalmazott jogszabályok gyakorlati alkalmazása során

29. §. /1/ A jogszabályokat gyakorlatban alkalmazó és végrehajtó bíróknak, közalkalmazottaknak és szerveknek a jogszabályok végrehajtása és végrehajttatása során a jogszabályok betű szerinti értelmezésével szemben az igazságosság elveinek érvényesítését kell előnyben részesíteni és érvényre juttatni.

/2/ Amennyiben az igazságosság a jogszabályok betű szerinti értelmezése mellett nem érvényesülhet, a jogszabály alkalmazónak kötelessége azt a jogszabály alkotójával közölni. Ez esetben a jogszabályalkotó köteles az általa hozott jogszabályt felülvizsgálni, módosítani, kiegészíteni, vagy a kifogásolt jogszabályt eltörölni és szükség szerint új jogszabály hozatalával pótolni.

27. Szakasz : Az állam kötelezettsége a gazdasági tevékenységek előmozdítására

30. §. Az államnak elő kell mozdítania a földművelés, az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatás világszínvonalon való működését, ezen ágazatokban foglalkoztatottak létszámának és kereseti színvonalának növekedését. Elő kell segítenie az ezen ágazatokban dolgozók balesetbiztosítását és a javak kárbiztosítását. A gazdagodás új forrásainak keresésére kell törekednie, működésüket felül kell vizsgálnia.

28. Szakasz : Fizetőeszközök és közhitelek

31. §. /1/ Az állam feladata az ország teljes pénzforgalmának, a forgalomban lévő fizetőeszközöknek és közhiteleknek külön törvényben történő szabályozása.

/2/ Jelen alkotmány 31. §.-ának /1/ bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése az államfő közvetlen felügyelete alatt működő államkincstár feladata.

/3/ Az államkincstár a Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) közvetlen irányító és ellenőrző szerve.

/4/ Az állam pénzügyeinek kezelését külön törvény szabályozza.

29. Szakasz : Államháztartási egyensúly, az állam fenntartása

32. §. /1/ Az államnak a hatalmi szerveinek kötelessége az állam gazdasági egyensúlyát biztosító, törvényhozás útján szabályozott igazságos és méltányos adórendszer bevezetése, a kereseti minimumon és az alatt élők adómentességének szabályozása, a magasabb gazdasági színvonalon élők vagy jövedelemmel rendelkezők arányosabb adóterheinek előírása.

/2/ Az államnak a gazdasági szükségleteinek lehető legmagasabb mértékű kielégítéséről és fedezéséről, a közösségi követelményeknek megfelelő új jövedelemforrások teremtéséről, felkutatásáról az államhatalmi szerveknek kell gondoskodnia.

30. Szakasz : Szociális rendszer működtetése

33. §. Az államhatalmi szervek ellátási, felügyeleti kötelezettségébe tartozó állami feladat a szegények, árvák, öregek, szellemi és testi fogyatékosok és gyógyíthatatlanok számára létesítendő intézmények fenntartása, a betegségi-, öregségi-, munkára alkalmatlansági és tűzbiztosítási rendszer működtetése.

31. Szakasz : Életmentő és anyagi javakat mentő szolgálat

34. §. Az emberélet és az anyagi javak azonnali cselekvést igénylő megmentésére az államnak a mentés céljait szolgáló intézményeket kell létrehoznia, és azok működési feltételeit biztosítani.

32. Szakasz : Kizárólag köztulajdonú, magántulajdon alá nem vonható területek és ingatlanok

35. §. /1/ Az ország erdői, vizei s azok külön törvény által meghatározott területű parti sávjai, közparkjai, közútjai, vasúti és egyéb helyi közlekedési vonalai, középületei, temetői s egyéb, külön törvényben meghatározott területei és ingatlanai sem, természetes sem jogi személyek tulajdonába nem adhatók. Köztulajdonban tartásuk kötelező, bérleti jogviszony rájuk nem létesíthető, ennek kötelező betartásáért és betartatásáért az államfő, az alsó és felsőház s a miniszterelnök felelősek s ezen szabály áthágásáért az elkövető személyileg felelős és teljes vagyonának elkobzása mellett maradéktalan kártérítésre kell bírói ítélettel kötelezni.

/2/ Jelen alkotmány II. rész 32. szakasz 35. §.-ának /1/ bekezdésében rögzített s ott meghatározott ingatlan területek használata felett az államfő, a miniszterelnök vagy felhatalmazásuk alapján meghatalmazottjuk rendelkezik, kiknek tevékenységéért a meghatalmazó az általa meghatalmazottal egyetemlegesen anyagilag is felelős. Ezen ingatlanok, és azok felépítményeinek megóvása, gondozása és karbantartása a megbízó és megbízott együttes kötelessége.

Vadászatra és halászatra alkalmas területek kizárólag csak köztulajdont képezhetnek, melyek felett a felügyeletet, a vadászati illetve halászati jog gyakorlását, az ezen jogokat gyakorlók jogait és kötelezettségeit külön vadászati - és halászati törvény szabályozza.

33. Szakasz : Tulajdonszerzési és haszonbérleti jog

36. §. A magyar állam tulajdonába kerül a jelen alkotmány II. rész 32. szakaszában foglalt, kizárólag köztulajdont képező ingatlanokon kívül azon magyar vagy külföldi állampolgár vagyona, aki törvényes örökös vagy végrendelet nélkül halt el, s hagyatéka gazdátlanná vált. Ezek gondozásának és fenntartásának kötelezettsége azonos a jelen alkotmány II. rész 32. szakaszában szabályozott ingatlanokra vonatkozó előírásokkal.

37. §. /1/ Magyarországon a jelen alkotmány II. rész 32. szakaszában felsorolt ingatlanokon kívül egyéb ingatlanok tulajdonjogát csak Magyarországon lakó magyar állampolgár, mint természetes személy, vagy kizárólag Magyarországon lakó magyar állampolgárokból álló jogi személy szerezheti meg.

/2/ Nemzetközi szerződésekben rögzített feltételek mellett vagy kölcsönösségi alapon, csak külföldi államok követségei rendelkezhetnek külön törvényben meghatározott s abban kijelölt ingatlan tulajdonnal.

/3/ Külföldi természetes vagy jogi személy Magyarországon ingatlan tulajdont nem szerezhet s telekkönyvileg bejegyzett ingatlantulajdonos, nem lehet. Ezen rendelkezés alól az országgyűlés felső és alsó házának együttes javaslatára és felterjesztésére csak az államfő tehet kivételt.

/4/ Magyarországi ingatlan tulajdont a jelen alkotmány II. rész 32. szakaszában foglalt ingatlanok kivételével magyar állampolgár a polgári törvénykönyvben foglalt rendelkezések, betartásával szerezhet.

/5/ Magyarországon lakó magyar állampolgár a jelen alkotmány II. rész 32. szakasza alatt felsorolt ingatlanok kivételével ingatlant kizárólag saját jogon bérelhet bérleti vagy haszonbérleti jogviszony alapján, melyet albérletbe nem adhat. A szóbeli vagy írásbeli albérleti jogviszony létesítése semmis, ily esetben a bérlő köteles az ingatlant a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. Az albérleti jogviszonyt létesítő bérlő ellen büntetőjogi felelősségre vonást és pénzbüntetést, valamint az albérletbe adásból származó anyagi hasznának és kamatainak az államkincstár részére történő befizetési kötelezettséget kell előírni s szükség esetén végrehajtást foganatosítani.

34. Szakasz : Állami szolgáltatási kötelezettségek

38. §. /1/ Az állam szolgáltatási kötelezettségeit a lakossággal szemben, azok elidegeníthetetlenségét s az állam által való gyakorlásuk módját részletesen külön törvényekben kell szabályozni.

/2/ Az államnak az állampolgárok igényeit kielégítő szolgáltatási kötelezettsége a lakosság energia (elektromos áram, gáz, lakossági ellátáshoz szükséges bányászati termékek), víz, vasút és úthálózati ellátása és szolgáltatása, posta és távbeszélő szolgáltatás, bankrendszer és biztosítási rendszer, szemétszállítás állami működtetése és működőképes állapotban tartása, melyek magántulajdonba, bérbe nem adhatók.

/3/ Az államfő, a miniszterelnök, az alsó és felsőház feladata, kötelezettsége, és leváltásuk terhe melletti felelőssége az egészségügy, az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási és nevelési intézetek és intézmények fenntartása, legmagasabb ismeretszerzési szintjének biztosítása, működtetése, a szerzett jogú nyugdíjrendszer fenntartása és a nyugdíjak értékállóságának biztosítása. Ezen szolgáltatási kötelezettségeit az állam magán természetes vagy jogi személyekre nem háríthatja át, magán - vagy önkormányzati működtetésbe adásuk semmis s jelen alkotmány rendelkezései szerint tiltott és alkotmányellenes.

/4/ A jelen alkotmány II. rész 38. szakaszának 42. §.-ának /1/, /2/ és /3/ bekezdésében foglalt szolgáltatások kiemelkedően magas szintű teljesítéséért az államfő, a miniszterelnök és az alsó és felsőház egyetemlegesen felelősek. Ebbeli kötelezettségük teljesítésének elmaradása esetén a nép megbízatásuk lejárta előtt őket azonnal lemondathatja, illetve leválthatja, s velük szemben alkotmányszerű és jogos a jelen alkotmány II. rész 24. szakaszának 27. §.-ának /1/ és /2/ bekezdésében foglalt állampolgári engedetlenségi jog gyakorlása.

35. Szakasz : Állami monopóliumok ( regálék )

39. §. /1/ Állami jövedék ( regálé ) fizetésének kötelezettsége alá kell vonni külön törvényekben meghatározott s ezek fizetésére kötelezett termékeket.

/2/ Az államfő, a miniszterelnök, az alsó és felsőház a jövedéki törvényben előírt jövedékbeszedési jogot sem természetes, sem jogi személynek át nem adhatja, bérbe, haszonbérbe nem adhatja, annak beszedésére saját hivatali apparátusával köteles, s ez kizárólag állami feladatkör.

36. Szakasz : Katonakötelezettség

40. §. /1/ A férfiak törvényben előírt nagykorúságuk betöltésétől katonai szolgálattételre kötelesek.

/2/ A katonai szolgálattételi kötelezettség alól orvos által megállapított egészségi fogyatékosság miatt felmentés jár.

/3/ A katonai szolgálati kötelezettséget meggyőződésbeli okokból fegyveres szolgálattétel helyett kötelező katonai szolgálatot pótló katonai egészségügyi, gazdasági hivatali, élelmezési stb. szolgálati kötelezettség tejesítését a honvédelmi törvény előírásai szerint kell alkalmazni. Ezen katonai szolgálatok ellátására a honvédelmi törvényben előírt esetekben nagykorú nőket is lehet katonai szolgálattételre kötelezni.

/4/ Egészségügyi vagy egyéb okokból felmentettek polgári vagy légvédelmi kiképzés után a polgári vagy légvédelemi szervezet keretei között kapnak beosztást a honvédelemi törvény rendelkezései szerint.

/5/ Az általános katonai szolgálati kötelezettség alól a honvédelmi törvény nélkülözhetetlen, fontos állami vagy egyéb beosztást ellátók számára az őket alkalmazó szervek indokolt kérelmére időleges felmentést adhat.

37. Szakasz : Iskolakötelezettség

41. §. /I/ Az oktatási törvény szerint iskolakötelezett kort elért kiskorúak iskolai oktatásra kötelezettek.

/2/ Minden szülő és mindazok, akiknek gyermekek) állnak) gondozásuk, gyámságuk alatt, a gondozásuk alatt álló gyermekek szellemi neveléséről, testi gondozásáról gondoskodni kötelesek, felelősek hazafias és erkölcsi nevelésükért s a törvényekben meghatározott esetekben gyámhatósági, bírói, büntetőbírósági eljárás alá kell őket vonni. Szülők, gyámok és nevelők kötelesek gondoskodni a gondozásuk, nevelésük alatt álló(k) kötelező iskolai oktatásban részesítéséről, az iskolakötelezett korú iskolai jelenlétéről.

/3/ A kötelező iskolai oktatás szabályait oktatási törvény írja elő.

/4/ Az oktatási törvényben meghatározott esetekben és szabályainak keretein belül magánoktatásnak, nevelésnek indokolt esetben helye lehet.

/5/ Az oktatás és nevelésügy kiemelten fontos állami feladat s szigorúan állami felügyelet alatt áll. Annak hatékonysága, működőképessége az állami oktatásügyi felügyeleti szerveken túl az államfő és a miniszterelnök elsődlegesen kiemelt kötelezettsége és személyes felelőssége.

/6/ A kötelező és nem kötelező oktatás és nevelésügy szigorúan állami felügyeleti kötelezettség. A közép - és egyetemi oktatást az államfő és miniszterelnök világszínvonalra fejleszteni és azon tartani köteles. Jó képességű és adottságú, de anyagi eszközöket nélkülöző kis-, serdülő- és fiatalkorúak közép- és egyetemi fokú oktatásban részesítése és ehhez az anyagi feltételeik biztosítása az oktatásügy felett felügyeletre kötelezettek, az államfő és a miniszterelnök egyetemleges kötelezettsége.

38. Szakasz : Az egészségügy

42. §. /1/ Az egészségügyi intézményrendszer fenntartása és hatékony működésének biztosítása az államfő, a miniszterelnök, az alsó és felsőház kiemelt feladata, kötelesek gondoskodni betegellátási intézmények, kórházak működtetéséről és ezek anyagi és gazdasági alapjairól, ebbeli kötelezettségeiket és felelősségüket önkormányzatra, egyéb szervre nem ruházhatják át.

/2/ Az egészségügy keretébe tartozó állami kötelezettségeket egészségügyi törvényben kell szabályozni.

/3/ Az egészségügyi törvényi szabályozás körébe tartozik a szenvedélybetegek és az alkoholizmus áldozatainak gyógyítása, gyógyintézmények működtetése s a belügyi szervekkel közösen a munkakerülőkkel szemben foganatosításra kerülő intézkedések

39. Szakasz : A munkavégzés szabályozása

43. §. /1/ A munkavégzés feltételeit, szabályait a munka törvénykönyv és a polgári törvénykönyv kötelmi jogi rendelkezései szabályozzák.

/2/ A munkatörvénykönyv szabályozási körébe tartozik

a./ A munkavállalás korhatára, cselekvőképtelen korúak munkavégzési tilalma ,

b./ Nők és fiatalkorúak alkalmazási feltételei, kizárásuk a különösen balesetveszélyes és egészségre ártalmas foglalkozások végzése alól, általuk a nagykorú férfiakéval azonos munkáért járó azonos bérezés szabályozása,

c./ Állami és magánvállalkozások körében végzett munkák állami felügyeletére vonatkozó jogi szabályozás,

d./ A közerkölcsbe és általános erkölcsi felfogásba ütköző munkákra szakosodott vállalkozások és ezek körében munkára vállalkozás tilalmi listájának összeállítása, beleértve ilyenek külföldi szervezésének tilalmát, azok bűncselekménnyé nyilvánítását s büntető törvénykönyvben kötelező szabályozásukat az emberrablástól az önkéntes munkavállalásig, különös tekintettel ezekbe a fiatalkorúak bevonására,

e./ A kisebb társadalmi veszélyt jelentő foglalkozások ( pl.: koldulás ) tilalma s ilyenek bűncselekményt megvalósító szervezett formában működése és működtetése,

f/ Az egyenlő munkáért egyenlő bér megállapítás kötelezettségének és a végkielégítés tilalmának szabályozása a közalkalmazotti munkaviszony létesítésekor. Magánjogi munkaszerződések kötése esetén a szerződő felek végkielégítési kikötései érvényesek.

/3/ Munkaügyi balesetvédelmi törvény előírásait kell alkalmazni a

a./ balesetveszélyes,

b./ egészségre ártalmas munkakörökben foglalkoztatottak védelmét célzó szabályok, védelmi berendezések kötelező alkalmazásának kötelezettségére, azt elmulasztó munkaadók, vállalkozók vállalkozási engedélyének bevonására, vállalkozástól való eltiltásukra.

/4/ Törvényi szabályozási kötelezettség alá tartozik a munkaszüneti napok, állami és vallási ünnepek, a heti pihenőnapok és a rendes évi szabadság előírási kötelezettsége.

III. Rész :

Az államfő

44./A. §. Az államformát egyszer s mindenkorra, illetve az annak megfelelő államfőt népszavazáson kell megválasztani.

1./ Ha a népszavazáson a nép a fejedelemség mint államforma mellett dönt, a megválasztott fejedelem ezen tisztét életfogytig tölti be.

2./ Ha a nép a népszavazáson a királyság mellett dönt, döntenie kell arról is, hogy a királyság

a./ örökölhető legyen-e, vagy

b./ a király halála után új királyválasztást kell-e kiírni.

3./ Ha a nép népszavazáson a kormányzóságra mint államformára szavaz, a kormányzó ezen tisztét életfogytig tölti be, halála után új kormányzóválasztást kell kiírni.

4./ Ha a nép népszavazáson a köztársasági államformát választja, arra is választást kell kiírni, hogy a köztársasági elnök 4 vagy 7 évig maradjon-e hivatalában, melynek letelte után új köztársasági elnököt kell választani.

5./ Ha a nép népszavazáson államformának a diktatúrát választja, azt is népszavazáson kell eldönteni, hogy az hány évig maradhat hivatalában.

40. Szakasz : Az államfői személvi követelmények

44./B. §. Államfőnek és az államfő helyettesének csak magyar származású, a három keresztény államvallás - a római katolikus, református, evangélikus - valamelyikének hitét valló, de vallási felekezetét el nem hagyott Magyarországon született, az ország területén lakhellyel rendelkező, 35 évesnél idősebb magyar állampolgár választható. Az államfő nem lehet politikai párt vezetője, tagja, vagy elkötelezettje, fegyveres testület állományának tagja.

45. §. Az államfő az országgyűlés két házának együttes ülésén hivatali eskütételre köteles.

41. Szakasz : Az államfő megválasztása

46. §. /1/ Az államfőt népszavazás útján a nép közvetlenül választja.

/2/ Az államfőválasztás kétfordulós.

/3/ Az államfő választási eljárás első fordulójában a Magyarországon lakó magyar állampolgárok jelen alkotmány III. rész 40. szakaszának 44. §.-ában előírt feltételeknek megfelelő jelöltek valamelyikére adják le szavazataikat.

/4/ Az államfőválasztás három legtöbb szavazatot elért jelöltje második választási fordulón indul s a közülük legtöbb szavazatot elért jelöltet, kell az államfői tisztségbe beiktatni.

47. §. Az államfő helyettesét az államfő jelöli ki és bízza meg, aki tisztségét arra az időre tölti be, amíg az államfő az államfői tisztséget betölti.

42. Szakasz : Az államfő hivatalba iktatási esküje

48. §. Az államfő tisztségébe iktatása előtt az alábbi eskü letételére köteles:

„Ünnepélyesen esküszöm, hogy a magyar nép alkotmányát és törvényeit megtartom, az ország függetlenségét és területi épségét megőrzöm, a nép jólétét és az ország gyarapodását elősegítem, mindenkit igazságos elbánásban részesítek. Isten engem úgy segéljen."

43. Szakasz : Az államfő és helyettesének hivatali kötelezettségei

49. §. Az államfőnek és helyettesének kötelező hivatali tevékenysége

a./ az országgyűlés felső és alsóháza tagjainak megesketése az alkotmányra és hogy törvényhozási működésük során az általuk javasolt és hozott törvények jelen alkotmány rendelkezéseivel nem ellentétesek Az államfő és helyettese a két ház törvényhozási tevékenységét alkotmányszerűség vagy alkotmányellenesség tekintetében felülvizsgálni köteles.

b./ az országgyűlés két háza által előterjesztett törvények mérlegelése, aláírásával azok törvényerőre emelése vagy elvetése, új törvény hozatalának, az eléje terjesztett törvénytervezet módosításának és kiegészítésének elrendelése.

c./ joghiányt pótló törvények hozatalának kezdeményezése, az országgyűlés két házának felszólítása ezen hiánypótló törvények tervezeteinek elkészítésére.

d./ Nemzetközi szerződések megkötése vagy elutasítása, meglévő nemzetközi szerződések hatályának megszüntetése az államfő kizárólagos joga.

e./ a törvényhozási vagy egyéb jelentős ügyben az országgyűlés két házával egyeztető tárgyalás kezdeményezése,

f / az országgyűlés évi ülésszakának megnyitása,

g./ külföldi államok újonnan kinevezett követeinek fogadása, megbízólevelük átvétele,

h./ a népszavazáson közvetlenül és személy szerint megválasztott felelős miniszterelnök és az általa felkért kormánytagok, miniszterek kinevezése, hivatali esküjük vétele, kinevezési okmányaik átadása, felmentésük,

i./ a Legfelsőbb Bíróság elnökének és helyettesének, a legfőbb ügyész és helyettesének, az ország minden szintű bírósági elnökének kinevezése a két ház együttes javaslata alapján, hivatali esküjük vétele, felelősségre vonásuk, felmentésük,

j./ a Legfőbb Állami Számvevőszék elnökének és helyetteseinek,

k./ a Magyar Államkincstár főkincstárnokának és helyetteseinek,

l./ a Magyar Nemzeti Bank elnökének és helyetteseinek,

m./ a Magyar Állami Televízió elnökének és helyetteseinek,

n./ a Magyar Állami Rádió elnökének és helyetteseinek,

o./ a Magyar Hadsereg vezérkarának,

p./ az Országos Rendőrfőkapitánynak és helyetteseinek,

r./ az Országos Vámőrség parancsnokának és helyetteseinek,

s./ az Országos Választási Bizottság elnökének és helyetteseinek,

t./ az Országos Telekkönyvi Hivatal vezetőjének és helyettesének

kinevezése, hivatalukba iktatása, hivatali esküjük vétele, hivatali működésük miatti felelősségre vonásuk kezdeményezése, bűncselekmény általuk való elkövetése esetén ellenük bírósági eljárás kezdeményezése, szükség szerint kártérítés megfizetésére kötelezés kezdeményezése.

44. Szakasz : Közvetlenül az államfő alá rendelt szervek

50. §. Az Országos Választási Bizottság az államfő közvetlen irányítása alatt áll s elnöke és helyettesei az államfő közvetlen beosztottai.

45. Szakasz : Az államfő a hadsereg főparancsnoka

51. §. /1/ Az államfő a magyar hadsereg legfőbb parancsnoka. Azonnali intézkedést igénylő hadműveletek elrendelésére, indítására és folytatására jogosult.

/2/ A hadsereg bevetését elrendeli természeti katasztrófa elhárítására, vagy egyéb rendkívüli állapot bekövetkezése esetén.

/3/ Általános mozgósítás elrendelésére jogosult.

46. Szakasz : Külképviselet vezetőinek kinevezése

52. §. A magyar állam külképviseleteinek vezetőit, az egyes külföldi államokban az országot képviselő nagyköveteket, követeket, meghatalmazott diplomáciai testületi vezetőket az államfő nevezi ki, hívja vissza.

47. Szakasz : Az államfő katasztrófával sújtott területté nyilvánításának joga

53. §. Vészhelyzet, természeti katasztrófa bekövetkezése miatt az államfő kötelessége a rendkívüli állapot elrendelése s az érintett terület katasztrófa sújtotta területté nyilvánítása.

48. Szakasz : Az államfő tiszteletdíja

54. §. Az államfő hivatali kötelezettségének ellátásáért tiszteletdíjban részesül, melyet azon idő alatt, amelyre megválasztották, csökkenteni nem lehet.

49. Szakasz : Az államfő elmozdítása vagy egyéb okból államfői tisztétől való megválása

55. §. /1/ Az államfő elhunyta, hivataláról lemondása, vagy hivatalának ellátására képtelenné válása esetén arra az időre, amíg az új államfőt megválasszák, az államfői tisztséget az államfő helyettese tölti be.

/2/ Az államfőt el kell mozdítani hivatalából, ha

a./ bűncselekményt követ el,

b./ államellenes vagy az állam érdekeivel ellentétes, idegen érdekeket kiszolgáló cselekményt követ el,

c./ hivatali ténykedését egyes személyek vagy jogi személyek érdekei befolyásolják a közérdek vagy az igazságosság rovására,

d./ valamely bíróság ítélethozatalát befolyásolja,

e./ amennyiben legalább 100.000 választópolgár valamely államfői tevékenységét úgy ítéli meg, hogy tisztségéből el kell mozdítani, hivatalából fel kell függeszteni s az esetet az országgyűlés felsőházának ki kell vizsgálnia, s ha a választópolgárok ellene felhozott kifogása alaposnak bizonyul, tisztségéből el kell mozdítani. Amennyiben az állampolgárok ellene felhozott kifogása koholt, az államfő leváltását kezdeményező állampolgárokat kártérítés megfizetésére kell kötelezni, s politikai jogaik felfüggesztését megfontolás tárgyává kell tenni.

50. Szakasz : Az államfő és az általa kinevezett tisztségviselők

56. §. Az államfőt, az államfő helyettesét és az általa kinevezett tisztségek viselőjének bármelyikét a felsőháznak a Legfelsőbb Bíróság ( Kúria ) elnökének elnöklete alatt megtartott ülésén felelősségre vonási eljárás során hivatalukból el kell bocsátani hazaárulás, passzív vagy aktív vesztegetés, egyéb súlyos bűncselekmény vagy vétség miatt a felsőház által történt elitélés esetén.

IV. Rész :

A miniszterelnök

51. Szakasz : A miniszterelnök megválasztása

57. §. A miniszterelnököt a nép népszavazás útján közvetlenül választja az államfő megválasztását szabályozó jelen alkotmány III. rész 41. szakasza 46. §.-ában foglalt államfőválasztás szabályai szerint, azzal az eltéréssel, hogy miniszterelnökké választásának nem akadálya, ha valamely politikai párthoz tartozik. Választott tisztsége négy éves időtartamra szól.

52. Szakasz : A miniszterelnök hivatali kötelezettségei

58. §. A jelen alkotmány II. részében foglalt kötelezettségek ellátása, működtetése, működőképességük biztosítása, az országgyűlés két háza által hozott és az államfő által aláírt törvényekben foglaltak maradéktalan végrehajtása s az erre legalkalmasabb miniszterek kinevezése.

53. Szakasz : A miniszterelnök és a miniszterek hivatali eskütétele

59. §. A megválasztott miniszterelnök és az általa kinevezett miniszterek az államfő kezébe hivatali eskü letételére kötelezettek, mely után az államfőtől kapják meg kinevezési

54. Szakasz : A miniszterelnök és miniszterei hivatali ideiének lejárta utáni eljárás

60. §. A választott miniszterelnök és miniszterei négy évre szóló hivatali megbízatásának lejárta után új miniszterelnök megválasztására új választásokat kell kiírni, melynek időpontja egybeesik az országgyűlési képviselőválasztásokkal.

55. Szakasz : A miniszterelnök fizetése

61. §. Törvény által a közhivatalnokok részére meghatározott fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra osztott fizetési táblázat szerinti első fizetési osztályra meghatározott havi fizetés.

56. Szakasz : A miniszterelnök és a miniszterek elmozdítása vagy egyéb okból hivatalától való megválása

62. §. A miniszterelnöknek és minisztereinek hivatalából való eltávolítására az államfő tisztségéből való elmozdításának vagy egyéb okból való megválásának eseteit kell értelemszerűen alkalmazni. A miniszterelnök felelős az általa kinevezett minisztereinek hivatali tevékenységéért is. Amennyiben a miniszterelnök, vagy valamelyik minisztere a jelen alkotmány II. részében meghatározott állami feladatkörök ellátására nem alkalmas, vagy azt nem a tőle elvárható s az ország érdekeit legmesszebbmenően szem előtt tartó szinten látja el, az országgyűlés két háza által kormányzásával szemben támasztott követelményeknek hivatali tevékenysége nem felel meg, a két ház ebbeli felszólítására le kell mondania. Miniszterelnök választásra 30 napon belül új népszavazást kell kiírni. Az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető gyanánt megbízható a miniszterelnöki funkció ellátásával, vagy ha a felsőház erre nem tartja alkalmasnak, ideiglenesen ennek ellátására megbízást ad a képviselőház elnökének. A miniszterelnök és minisztere(i) elleni eljárás lefolytatására a felsőház jogosult, melynek során a felsőház elnöki tisztét a Legfelsőbb Bíróság ( Kúria ) elnöke látja el.

V. Rész :

A felsőház

57. Szakasz : A felsőház tagjainak száma

63. §. A felsőház 50 felsőházi tagból álló törvényhozó testület.

58. Szakasz : A felsőház tagjainak kiválasztása A felsőház összetétele

64. §. /1/ A felsőháznak hivatalból tagjai

a./ a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) elnöke

b./ a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke

/2/ 48 felsőházi tag kijelölésére az államfő tanácsadó testülete és az országgyűlés alsó háza (képviselőháza) együttesen tesz az államfőnek ajánlást. Az ajánlottak közül az államfő választhatja ki a felsőház tagjait.

/3/ A felsőház tagjelöltjei köztiszteletet és megbecsülést kiérdemelt Magyarország területén lakó magyar állampolgárok, akik a maguk szakterületének elismerten kiemelkedő kiválóságai, elsősorban a jog, a gyakorlati, alkalmazott gazdaságtudomány, egészség és környezetvédelem, a közművelődés és oktatás, nevelés, továbbá egyéb fontos szakterületen.

/4/ A felsőház tagjainak megbízólevelet működésükre az államfő ad hivatali eskütételük vétele után.

59. Szakasz : A felsőház hivatali feladatköre

65. §. /1/ Az államfő, miniszterelnök leváltása

a./ a nép követelésére

b./ a jelen alkotmány III. rész 49., 50., és IV. rész 56. szakaszában foglalt jogi eljárás lefolytatásának szüksége esetén, annak rendelkezései szerint.

/2/ A választott országgyűlési képviselő elleni eljárás levezetése, ügyének elbírálása és határozathozatal

a./ a nép követelésére képviselőjének leváltására,

b./ a jelen alkotmány III. rész 50. szakaszában felsorolt általa elkövetett cselekmény esetén. Az államfőnek javaslattétel mandátumának megvonására.

66. §. /1/ Az alsóház ( képviselőház ) által megszavazott törvénytervezeteket, azok mérlegelése után

a./ elfogadja,

b./ kifogásainak közlése mellett módosításra, kiegészítésre, új teljes átdolgozásra az alsóháznak ( képviselőháznak ) visszaküldi.

/2/ A felsőház az általa elfogadott törvény tervezetét aláírásra az államfőnek megküldi, aki jelen alkotmány III. rész 43. szakasza 49. §.-ának b./ pontjában foglaltak szerint jár el.

67. §. /1/ A felsőház összehangolja a törvény és a jogalkotás munkáját. Az alsóházat felszólítja törvényhozatalra az ország érdekeinek megfelelő tárgykörökben.

/2/ Kezdeményezi korábbi törvények alsóházi módosításait, kiegészítésüket, egymásnak ellentmondó törvények hatályon kívül helyezését s helyettük új törvényjavaslat elkészítését, homályos, értelmetlen törvények semmisé nyilvánítását s helyettük új, közérthető törvény megszerkesztését.

68 §. Törvények, jogszabályok, társadalmi és emberi jogesetek alkotmányszerűségének vagy alkotmányellenességének elbírálására a Legfelsőbb Bíróság ( Kúria ) elnökének elnöklete alatt megtartott ülésén a felsőház jogosult.

60. Szakasz : A felsőházi tag leváltása

69. §. A felsőház bármely tagjának leváltását

a./ a nép kezdeményezheti,

b./ a jelen alkotmány III. rész 50. szakaszában foglalt valamelyik esetben ellene a leváltását megelőző eljárást le kell folytatni. Ügyét a felsőház és az alsóház tagjaiból álló bizottság vizsgálja ki és annak eredményét az államfőnek megküldi, aki a felsőházi tag ügyében határozatot hoz.

VI. Rész :

Az alsóház ( Képviselőház )

61. Szakasz : Az országgyűlés alsóházi tagjai megválasztásuk Az ország választókerületei

70. §. /1/ Az alsóház ( Képviselőház ) tagjait négy éves időtartamra a nép népszavazáson választja a Magyarországon lakó magyar állampolgárok közül.

/2/ A országgyűlési képviselőkre, mandátumuk elnyerése után kötelező a jelen alkotmány II. rész 23. szakaszának 26. §.-a /5/ pontjában foglalt összeférhetetlenséget szabályozó rendelkezés betartása.

71. §. Magyarországot területi megosztással külön törvény választókerületekre osztja. A választókerületeket úgy kell kijelölni, hogy egy-egy választókerület lakosainak lélekszáma közel azonos legyen.

73. § Az országgyűlési képviselők megválasztását jelen alkotmány VIII. részében foglalt rendelkezések szerint kell lebonyolítani.

62. Szakasz : Az alsóház ( Képviselőház ) feladatköre

73. §. Az államfő, a felsőház és az alsóház közös megegyezéssel eldöntik, hogy mi legyen a szükséges törvények meghozatalának sürgősségi sorrendje, és megbízást adnak az egyes tárgykörök legismertebb szakértőinek a sorra kerülő törvényjavaslatok elkészítésére.

74. §. A szakértők által előkészített törvényjavaslatokat az országgyűlés elfogadja, vagy átdolgozásra visszaküldi a szakértőknek.

75. §. Az alsóház által elfogadott törvényjavaslatot az alsóház elnöke megtárgyalásra és elfogadásra a felsőháznak megküldi, mely jelen alkotmány V. rész 59. szakaszának 66. §.-a szerint jár el.

63. Szakasz : Az országgyűlési képviselő megbízatásának megszűnése

76. §. Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik

a./ ha a választási ciklus befejeződik, és új választásokat írnak ki,

b./ ha a választási cikluson belül az őt megválasztó választópolgárok azonnali leváltását kezdeményezik, s bizalmukat tőle megvonják,

c./ ha jelen alkotmány III. rész 50. szakaszában foglaltak valamelyike miatt választott tisztségének betöltésére méltatlanná válik. Ez esetben ügyét a felsőház elé kell terjeszteni, mely a vizsgálat eredményétől függően jár el vele szemben.

VII. Rész :

Az önkormányzatok

64. Szakasz : Az önkormányzatok választott tisztségviselői

77. §. /1/ Az önkormányzatok választott tisztségviselőit az önkormányzatok területén lakó magyar állampolgárok választják a jelen alkotmány VIII. részében foglalt eljárás szerint.

/2/ Önkormányzati választásokat négyévenként kell tartani.

65. Szakasz : Az önkormányzatok és választott tisztségviselőinek feladatai

78. §. Az önkormányzatok, és az önkormányzatok választott tisztségviselőinek feladatait külön törvény szabályozza.

66. Szakasz : Az önkormányzati választott tisztségviselők megbízatásának megszűnése

79. §. Az önkormányzati választott tisztségviselők megbízatása megszűnik

a./ ha a választási ciklus letelik s új választáson új önkormányzatot választanak,

b./ ha a választási cikluson belül az önkormányzat területén lakó választópolgárok a bizalmukat tőlük megvonják, és azonnali hatállyal leváltják,

c./ ha jelen alkotmány III. rész 50. szakaszában foglaltak valamelyike miatt eljárás indul ellenük s választott tisztségük betöltésére méltatlanná válnak.

VIII. Rész :

A választás és a választási eljárás

67. Szakasz : Országos Választási Bizottság

80. §. /1/ Az államfőválasztást, a miniszterelnök választást, az országgyűlési képviselőválasztást és a helyi önkormányzati tisztségviselők választását az Országos Választási Bizottság hirdeti meg, írja ki és bonyolítja le.

68. Szakasz : Az államfő megválasztása

81. §. /1/ Az államforma népszavazáson történő megválasztásának eredményétől függ, hogy államfőválasztást mily időközönként kell tartani. A választott államforma szerinti államfő megválasztásának időpontját az államfő megbízatásának lejárta után 30 napon belül kell kiírni.

/2/ Az államfőválasztást jelen alkotmány III. részének 41. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell lebonyolítani.

69. Szakasz : A miniszterelnök választás

82. §. /1/ A miniszterelnök megválasztására jelen alkotmány IV. rész 51. szakaszának 57. §.-ában foglalt rendelkezések előírásai kötelezők.

/2/ A miniszterelnök négy éves hivatali megbízatásának letelte után 30 napon belül új miniszterelnök választást kell kitűzni.

/3/ Az új miniszterelnök választás időpontját az államfő határozza meg.

70. Szakasz : Az országgyűlési képviselőválasztás

83 .§. /1/ Az általános országgyűlési képviselőválasztásokat négyévenként kell megtartani.

/2/ A négyéves országgyűlési ciklus letelte után 30 napon belül az államfő köteles az általános országgyűlési képviselőválasztásokat kitűzni.

/3/ Az általános képviselőválasztásokat az Országos Választási Bizottság írja ki az államfő által kitűzött időpontra és bonyolítja le.

7l. Szakasz : Az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítása

84. §. /1/ Az általános országgyűlési képviselőválasztás időpontjáig az Országos Választási Bizottság a Magyarországon lakó magyar választásra jogosult állampolgárok listájának összeállításáról választókerületenként, köteles gondoskodni. Egy választópolgár a választási kiírásban csak egy választókerület egy lakóhelye szerinti körzetében szerepelhet, mely rendelkezés megszegése a választás semmisségének következményeit vonja maga után. A választás semmissége lehet az ország egész területére, egy választókerületre, vagy egy választási körzetre kiterjedő hatályú. Az Országos Választási Bizottság a választás semmisségét köteles kimondani abban az esetben, ahol vesztegetés, korrupció a választás tisztaságát kétségessé tette.

/2/ Azokban a választókerületekben, ahol hét, vagy annál kevesebb az induló országgyűlési képviselőjelöltek száma, a választókerület képviseletét a legtöbb szavazatot elért jelölt nyeri el.

/3/ Azon választókerületekben, ahol a képviselőjelöltek száma a hetet meghaladja, második választási fordulót kell kiírni, melyen az első fordulóban a három legtöbb szavazatot elért képviselőjelöltre adhatják le a választópolgárok szavazataikat.

/4/ Ha a megválasztott országgyűlési képviselő meghal, vagy a választókerület választópolgárai lemondatják, vagy választott hivatali tisztétől jelen alkotmány III. rész 50. szakaszában foglalt valamely cselekmény elkövetése miatt hivatalától köteles megválni, helyére abban a választókerületben, amelynek képviselője, a választáson második legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A választópolgárok 20 %-ának kezdeményezésére bármely megválasztott országgyűlési képviselő megbízását azonnal meg kell szüntetni, ha a választók 50 vagy annál több százaléka képviselőjük leváltása mellett szavaz. Az országgyűlési képviselő betegsége, személyi indokai, vagy egyéb okból tisztségéről való lemondása esetén helyére a választáson második legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

72. Szakasz : Helyi önkormányzati tisztségviselők választása

85. §. A helyi önkormányzati tisztségek választására az országgyűlési képviselőkre vonatkozó, jelen alkotmány VIII. rész 70. és 71. szakaszaiban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

IX. Rész :

A bíráskodás

73. Szakasz : A bírói ítéletek formai követelménye

86. §. A bírók ítéleteiket a nép által választott magyar államforma nevében hirdetik ki.

74. Szakasz : A bíróságok függetlensége

87. §. A bíróságok a törvény által előírt igazságszolgáltatási tevékenységük és eljárásaik során törvényes hatáskörük és illetékességük határainak keretei között függetlenek, s mentesek minden kormányszerv befolyásolása alól.

75. Szakasz : A bírói ítéletek alapkövetelményei

88. §. /1/ A bírósági rendszer körében a bíróságokról szóló törvény szabályozási keretein belül működő bírói testületek és bírók, bírói tevékenységükért felelős bírókkal működnek, akik ítéleteiket a törvények korlátain belül szabadon, külső befolyásolás nélkül, az igazságosság és a józan mérlegelés és megítélés alapján kötelesek meghozni s azokért személyes felelősséggel tartoznak.

/2/ A bírók ítélet-előkészítési eljárásaik során a tárgyalásokról kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, melyekben a felek nyilatkozatait szó szerint kötelesek rögzíteni s azoknak a bírók által megfogalmazott tartalom szerinti írásba foglalása megengedhetetlen. A bíró az iktatástól számított 30 napon belül köteles az első tárgyalást kitűzni.

76. Szakasz : A bíróságok rangfokozatai ( hierarchia )

89. §. /1/ Az alapfokú bíróságok a kerületi, városi, községi bíróságok, melyek első fokon hozzák meg ítéleteiket.

/2/ A másodfokú bíróságok a törvényszékek az alapfokú bíróságok által hozott ítéletek másodfokú ítélethozó bírósági szervei. A törvényben meghatározott esetekben első fokon hoznak ítéleteket.

/3/ A harmadfokú bíróságok a táblabíróságok az alapfokú és törvényszéki bíróságoktól fellebbezés folytán eléjük utalt ügyekben hoznak jogerős ítéleteket.

/4/ A legmagasabb rangfokozati bírósági szerv a Legfelsőbb Bíróság ( Kúria ) tevékenységi körét a bíróságokról szóló törvény szabályai határozzák meg.

/5/ Az egyes rangfokozatba tartozó bíróságok a bíróságokról szóló törvényben foglalt rendelkezések szerint egyesbíróságok vagy bírói hármas illetve ötös tanács szervezeti formái között működnek.

77. Szakasz : A bírósági elnökök kinevezése

90. §. A különböző fokú bíróságok elnökeit a felsőház javaslata alapján az államfő nevezi ki hivatali esküjük vétele után, és menti fel őket tisztségük alól, s a felsőház fegyelmi felelősségre vonási körébe tartoznak. A bírósági elnökök felelősek az általuk kinevezett bírókkal egyetemlegesen a hatáskörükbe és illetékességi körükbe utalt ügyekben hozott bírói ítéletekért. A bírók felelősségre vonását és felmentését az egy illetve több fokozattal magasabb fokú bíróságok végzik, mint amelyhez az eljárás alá vont bíró tartozik.

78. Szakasz : Bírósások államigazgatási szervekkel szemben fennálló kötelességei

91. §. Az államigazgatási és hatósági szervek tisztségviselői hivatalos eljárásaik során és jogos igények védelme érdekében elvi állásfoglalásért a bíróságokhoz folyamodhatnak.

79. Szakasz : A bírósági elnökök, bírók felmentése

92. §. A bírósági elnököt vagy bírót hivatalából azonnali hatállyal el kell bocsátani a jelen alkotmány III. rész 50. szakaszában meghatározott cselekmények valamelyikének elkövetése esetén.

80. Szakasz : A bírósági elnöki, bírói kinevezés alapvető követelményei

93. §. A bírósági elnököt, bírót kinevező testületnek kötelessége a kinevezés előtt meggyőződnie arról, hogy

a./ a kinevezésért folyamodó rendelkezik-e bírói vizsgával vagy az alól való felmentéssel,

b./ a kinevezését kérelmező rendelkezik-e a bírói alapkövetelmények szerint nélkülözhetetlen igazságérzettel és ítélőképességgel. ( judícium )

81. Szakasz : A bíróságoknál foglalkoztatottak javadalmazása

94. §. A bíróságok elnökeit, bíróit, bírósági egyéb alkalmazottait a közalkalmazottak fizetési osztályait és fokozatait meghatározó törvény előírásai szerint kell besorolni és fizetésüket folyósítani.

X. Rész :

A közszolgálat

82. Szakasz : A közszolgálati alkalmazottak

95. §. A közszolgálati, állami, önkormányzati alkalmazottak feladatkörét, hatáskörét, illetékességi körét a közszolgálati törvény határozza meg, mely az állam működési területeinek változásával bővül vagy szűkül, az állam szükségleteinek megfelelően.

96 .§. Az állami-, önkormányzati tisztségek viselőit az arra illetékes állami, önkormányzati vezetőknek a jelöltek közül kell kiválasztani és kinevezni szakmai végzettségük, felkészültségük, gyakorlati tapasztalatuk és jellembeli tulajdonságuk gondos mérlegelése után. Közalkalmazottnak, állami, önkormányzati alkalmazottnak csak az ország területén lakó magyar állampolgár nevezhető ki.

97. §. Az állami, önkormányzati alkalmazottakat hivatali tisztségük viselése alól alkalmatlanságuk, vagy jelen alkotmány III. rész 50. szakaszában meghatározott valamely cselekmény elkövetése miatt el kell bocsátani.

98. §. A közszolgálati, állami, önkormányzati alkalmazottak fizetését a közszolgálati fizetéseket szabályozó törvény, fizetési osztályba és azokon belüli fokozatok valamelyikébe való besorolás szerint kell megállapítani és folyósítani.

99. §. A közszolgálati, állami, és önkormányzati alkalmazottak kinevezési okmányaik átvétele előtt a következő szövegű eskü letételére kötelesek „Esküszöm, hogy hivatali eljárásaim során Magyarország alkotmányát és törvényeit betartom s a rámrótt feladatokat híven teljesítem. Isten engem úgy segéljen.

XI. Rész :

Általános rendelkezések

83. Szakasz : A közszolgálati munkakörök hatásköri és munkaköri elosztása

100. §. A választott és alkalmazott köztisztségek viselői között a közszolgálati hatáskörök és munkakörök megszervezését, munkamegosztását, valamint a jogi szabályozást azok átfedéseinek kiküszöbölésére a közszolgálati törvény rendelkezései írják elő.

84. -Szakasz : Az állam és az önkormányzatok felelőssége

101. §. Az állam, az önkormányzatok, állami szervezetek, intézmények és köztörvényi alapítványok felelősek az általuk okozott károkért és szervezeteik hatásköri túllépéseiből adódó törvényellenes intézkedéseiért. Ezen károkat okozó közalkalmazottakat, cselekményük súlya szerint felelősségre kell vonni, súlyosabb esetekben állásukból felfüggeszteni, elbocsátani s ellenük az általuk okozott kár megtérítésére eljárást indítani és azt velük megtéríttetni, a közszolgálati törvény és a büntető törvénykönyv rendelkezései szerint.

85. Szakasz : Álközszolgálati alkalmazottak elleni eljárás

102. §. Azokat, akik törvényellenesen magukat közszolgálati, hatósági alkalmazottaknak állítva s magukat hamis okmányokkal igazolva a jóhiszemű állampolgárok megtévesztésével nekik kárt okoznak, a büntető törvénykönyvben szabályozott büntetési tétel kiszabása mellett az ellenük hozott büntető ítéletben őket és akik bűncselekményükből hasznot húztak, az általuk okozott teljes kár megtérítésére kell kötelezni. (in integrum restitutio)

86. Szakasz : Közszolgálati intézmények ellátása

103. §. A közszolgálati intézményeket, azok feladatkörét és azok ellátásához szükséges ellátmány biztosítását külön törvény szabályozza.

XII. Rész :

Az alkotmány gyakorlati alkalmazása és végső rendelkezések

87. Szakasz : Az alkotmány jogerőre emelkedése

104. §. /1/ Jelen népszavazáson megerősített és jogerőre emelt alkotmány, mint Magyarország alaptörvénye, kihirdetése után azonnal általánosan érvénybe lép és joghatályos.

/2/ Ezen alkotmány bármilyen kiegészítése vagy módosítása csak népszavazás útján történhet.

88. Szakasz : Az alkotmány értelmezése

105. §. Jelen alkotmány alkalmazása során annak értelmezésére az országgyűlés alsóházának kétharmados többséggel hozott határozatát jóváhagyó felsőház és az államfő együttes és egybehangzó írásbeli állásfoglalása irányadó és kötelező.

89. Szakasz : Az alkotmánnyal ellentétes jogszabályok

106. §. Jelen alkotmánnyal ellentétes bármilyen szintű jogszabály, szabályrendelet vagy utasítás érvénytelen és azt semmissé kell kinyilvánítani. Azokat a törvényes rendelkezéseket, melyek jelen alkotmány szellemével össze nem egyeztethetők, felül kell vizsgálni, hatályukat megszüntetni és jelen alkotmány szellemében hozott új rendelkezésekkel pótolni.

90. Szakasz : Az alkotmány végrehajtása

107. §. Jelen, népszavazás által jogerőre emelkedett alkotmány végrehajtásáért az államfő a parlament két háza és a kormányfelelős.

/ Dr. Lenkei János Pál /

Befejező záradék

(clausura):

Az állam egy bizonyos földrajzi területen megtelepedett s ott élő népesség, mely az együttes társadalmi, gazdasági, érzelmi együvé tartozás, boldogulás és önvédelem előmozdítására önkéntesen vállalt közös hatalom alatt egyesült azon célból, hogy az ahhoz tartozó emberi közösség szellemi, erkölcsi, fizikai és anyagi jólétét biztosítsa.

Demokratikus állam kizárólag csak a nép hatalmán alapuló népszuverenitás alapján szerveződött államberendezkedés lehet, melyben a legfőbb törvényhozó szerv a nép.

Az államberendezkedés leglényegesebb alapvető szabályait az illető állam alkotmánya foglalja egységbe, melyet egy demokratikus államban a nép népszavazáson fogad el, ennek folytán az alkotmány módosítása, kiegészítése is csak népszavazás útján történhet.

Az államforma határozza meg, hogy ki a legfőbb államhatalom bittokosa: az államfő-e, vagy az állampolgárok összessége?!

Abszolút monarchiában az államfő a legfőbb államhatalom birtokosa.

Alkotmányos monarchiában az államfő az államhatalomnak csak forma szerinti birtokosa, melyben a tényleges hatalom a nép kezében van, melyet a nép az általa választott képviselők közreműködésével gyakorol. Ebből következik, hogy amennyiben a választott képviselő nem a nép akarata szerint teljesíti törvényhozói feladatát, a népnek jogában van akár azonnali hatállyal is megfosztani mandátumától. Az alkotmányos monarchiában az államfő megtartja rendelkezési jogát a más államokkal fennálló viszonyok kialakítása tekintetében ( külügy, hadügy ) s személyében egymaga képviseli az államot.

Köztársaságban a nép a teljes államhatalom birtokosa, beleértve a külképviseletet és a hadügyet is.

A diktatúra az abszolút monarchiával szemben nem az állam, hanem csupán a saját maga érdekeire alapozza a hatalom gyakorlását.

A kormány a végrehajtó hatalom fő szerve s az országgyűlés által hozott törvények népakarat szerinti végrehajtása a feladata s amennyiben ebbeli feladatát nem a nép akaratának megfelelően látja el, a nép azonnal is leválthatja.

A magyar nép számára most nyílt meg az alkalom arra, hogy saját kezébe vegye sorsának irányítását és egy népszuverenitáson alapuló demokratikus állam alapjait rakja le, s jelen 1996. augusztus 20.-án befejezett alkotmányt népszavazáson szentesítheti, mellyel az ország közjogi viszonyait rendezve kiinduló alapul szolgálhat egy új igazságos jogrend megteremtésére. Amennyiben pedig ez a jogrend igazságos törvény és jogszabály végrehajtási rendszerrel párosul, jelen alkotmány egyúttal egy boldogabb magyar nép virágzóbb Magyarországának alapjait teremtheti meg.

/ Dr. Lenkei János Pál /

az 1996. évi alkotmány szerkesztője

Indokolás:

Az 1996. augusztus 20.-án elkészült „Magyarország alkotmányá"-hoz.

Az 1996 évben szerkesztett „Magyarország alkotmánya" a népszavazás szentesítésével emelkedik jogerőre.

Szerkesztése során az egyik fő szempont az volt, hogy az Árpád-házi II. Endre király által Kr. u. 1222-ben kibocsátott Aranybulla és II. Ulászló király által jóváhagyott Werbőczy István Kr. u. 1514-ben szerkesztett Hármaskönyvének ( Tripartitum ) közjogi törvényrészei messzemenően beépüljenek ezen 1996 évi új alkotmány egyes paragrafusaiba, a XX.-XXI. évszázad követelményeinek megfelelő korszerűsítéssel.

Ennek célja az volt, hogy az 1996 évi magyar alkotmány Magyarország közjogtörténelmi hagyományainak folytatója legyen s annak csíráiból lombosodjék ki s attól senki ne szakíthassa el, hogy szűklátókörű, pillanatnyi egyéni vagy párt, illetve csoportérdekek ne legyenek elsődlegesen meghatározó szempontok s azok ne érvényesülhessenek a jövő magyar alkotmányában.

Szerkesztésekor a másik fő szempont az volt, hogy a mai modern kultúrállamok alkotmányaiba beépített általános emberi alapjogok az új 1996 évi magyar alkotmányban is kötelező rendelkezések legyenek, melyek szabályozása biztosíték arra, hogy Magyarországot a világ és ezen belül Európa államai közösségükbe fogadják és maguk közé tartozónak tekintsék.

Az alábbi táblázat kimutatja, hogy az 1222 évi Aranybulla és Werbőczy Tripartitumának fejezetei az új alkotmány mely részeinek mely cikkelyeibe épültek bele.

Az Aranybulla cikkelye

 

 

Az 1222 évi Aranybulla szó szerinti szövege

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése az 1222 évi Aranybulla szellemében

 

 

I.

 

Rendeljük, hogy a szent király ünnepét minden esztendőként, ha csak valami nagy nehéz ügyek gondja vagy betegségünk meg nem tilt minket, Fehérvárat tartozzunk megülni.

1.§. És ha mi ott nem lehetnénk, a nádorispán kétség nélkül ott leszen érettünk és a mi képünkben minden ember dolgát meghallgatja és az egész nemesség valaki, akar szabadon oda gyűlhessen.

 

 

1996 évi alkotmány II. rész 39. szakasz  43. §. /4/ bekezdés

 

II.

 

Ezt is akarjuk, hogy nemes embert sem mi, sem az utánunk való királyok soha meg ne fogják vagy meg ne nyomorítsák valamely hatalmas kedvéért ,hanem ha előbb perbe hivatott és rendes úton törvényt láttak rá.

 

 

I. rész 2. szakasz 3.§. /4/ bekezdés

I. rész 10. szakasz 12.§. /1/, /3/ bekezdés

 

 

Az Arany-bulla cikkelye

 

Az 1222 évi Aranybulla szó szerinti szövege

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése az 1222 évi Aranybulla szellemében

 

III.

 

A nemesek és egyházak jószágának szabadságáról.

1.§. Hívatlan sem házokra sem falujokra nem

szállunk.

 

 

I. rész 13. szakasz 16.§.

 

IV.

 

Ha valamely nemes fiú magzat nélkül hal meg, birtokának negyed részét leánya kapja; a többivel azt mívelje, amit neki tetszik.

1.§. Ha pedig testamentom nélkül történik halála, valamely közelebb való atyjafiai vannak, azoké legyen, és ha teljességgel semmi nemzetsége nem volna, a királyra szálljon birtoka.

 

 

II. rész 33. szakasz 36.§.

 

VIII.

 

A nádorispán minden ember dolgában, ki országunkbeli, különbség nélkül ítéljen.

 

 

I. rész 10. szakasz 12.§. /1/ bekezdés

 

IX.

 

Országunk bírája , míg a curián leend , mindeneket

ítélhessen és a curián indult pert akárhol

elvégezhesse.

 

 

IX. rész

 

 

XI.

 

Ha vendégek, tudni mint jámborok, jönnének az országba, az ország tanácsa nélkül méltóságra ne jussanak.

 

III. rész 40. szakasz 44.§. V. rész 58. szakasz 64.§. /3/ bekezdés

VI. rész 61. szakasz 70.§. /1/ bekezdés

 

XIII.

 

A jobbágyurak úgy kövessék a király udvarát ,

vagy akármerre is úgy járjanak , hogy a

szegénységet ne fosszák, ne nyomorgassák.

 

 

III. rész 49. szakasz 55.§. /2/ bekezdés c./ és e./ pont

 

XIV.

 

Továbbá, ha valamely ispán az ő ispánságának módja szerint magát tisztességgel nem viselné, vagy az ő vára népét megrontaná, ebben találtatván, mind az ország színe előtt vessék ki tisztéből szégyenére és mit elragadott, adja vissza.

 

 

IV. rész 56. szakasz 62.§. V. rész 60. szakasz 69.§. VI. rész 63. szakasz 76.§. b./ és c./ pont

VII. rész 66. szakasz 79.§. b./ és c./ pont

 

Az Arany-bulla cikkelye

 

Az 1222 évi Aranybulla szó szerinti szövege

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése az 1222 évi Aranybulla szellemében

 

XVI.

 

Egész megyét vagy akárminemű méltóságot örök

jószágul vagy birtokul nem adunk.

 

 

II. rész 32., 33. szakasz

 

XVII.

 

Amely birtokot valaki méltó szolgálatjával

szerzett, attól soha meg ne fosztassék.

 

 

I. rész 13. szakasz 16 §. /1/ bekezdés

 

XIX.

 

A várakhoz tartozó jobbágyok szent István

királytól szerzett szabadságuk szerint éljenek.

1 §. Hasonlatosképpen a vendégek is, akár

micsoda nemzet legyenek, azon szabadságban

tartassanak, mely kezdettől fogva vagyon nekik

engedve.

 

 

I. rész 1., 2., 3. és 4. szakasz

 

XXIII.

 

Továbbá a mi új pénzünk esztendeig járjon, húsvét napjától húsvét napjáig.

1.§. És a dénárok olyfélék legyenek , amineműek voltak Béla király idejében.

 

 

II.. rész 28., 29. szakasz

 

XXVI.

 

Továbbá birtokot az országon kívül való

embernek ne adjanak.

 

 

II. rész 33, szakasz 37.§. /1/ bekezdés

 

 

XXVIII.

 

Ha valaki törvény renden elmarasztott, senki a

hatalmasok közül meg ne oltalmazhassa azt.

 

 

IX. rész 74. szakasz 87.§.

 

XXIX.

 

Az ispánok csak az ő ispánságok igazával

éljenek: egyebek, a királyhoz tartozók, úgymint

cseberpénz, vám, ökrök és a várak jövedelmének

két része is a király számára legyen.

 

 

I1. rész 35. szakasz 39. §.

 

XXX.

 

Továbbá e négy jobbágyurat: tudniillik a

nádorispánt, a bánt, király országbíráját és

királyné asszonyát kivéve, senki két tisztet ne

viseljen.

 

 

II.. rész 23. szakasz 26.§, /5/ bekezdés

 

Az Arany-bulla cikkelye

 

Az 1222 évi Aranybulla szó szerinti szövege

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése az 1222 évi Aranybulla szellemében

 

XXXI.

 

2. §. Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk., mind az utánunk következő királyoknak minden hűtelenség szégyenvallása nélkül ellent állhassanak és ellentmondhassanak mindörökké.

 

 

II. rész 24. szakasz 27.§. /1/,/2/ bekezdések

 

 

 

Az 1222. évi Aranybulla XXVI. cikkelyét

megerősítik az alábbi törvénycikkelyek:

 

 

1996. évi alkotmány

 

 

1439. évi V. tv. cikkely:

Továbbá, hogy országunkban idegen és külső embereknek, bármilyen nemzetiségűek és nyelvűek legyenek is, nem fogunk tisztségeket adni.

1. §. És várakat, erősségeket, határokat, birtokokat, hivatalokat, nagyobb egyházi javadalmakat, báróságokat, ispánságokat és akármilyen egyházi vagy világi méltóságokat nem fogunk akár ideiglenesen akár állandóan külföldieknek vagy idegeneknek adományozni, hanem csakis magyar embereknek.

2. §. És hogy a főpapok meg bárók ne tartsanak maguknak külföldi vagy idegen embereket.

 

 

V. rész 58. szakasz  64.§. /3/ bekezdés

VI. rész 61. szakasz  70.§./1/ bekezdés

II. rész 33. szakasz  37.§./1/ bekezdés

 

 

1492. évi VI. tv. cikkely:

Továbbá, hogy midőn Magyarországban fog tartózkodni / mármint a király/ a tanácsosokat, kanczellárokat, a kincstárnokot, az udvarmestereket, főasztalnokot, főpohárnokot, kamaragrófokat a magyarok közül vegye és egyáltalán minden felsőbb és alsóbb tisztségre magyarokat alkalmazzon, a mint ez a néhai boldog emlékű fenséges László király úr idejében is szokásban és gyakorlatban volt.

 

 

V. rész 58. szakasz 64.§./3/ bekezdés

VI. rész 61. szakasz 70.§. /1/ bekezdés

 

 

Az 1222. évi Aranybulla XXVI. cikkelyét

megerősítik az alábbi törvénycikkelyek:

 

 

1996. évi alkotmány

 

 

1492. évi VII. tv. cikkely:

És amikor Magyarországnak és az alája vetett részeknek dolgai és ügyei forognak szóban, azok fölött másokkal, mint magyar tanácsosokkal tárgyalásokat és tanácskozásokat ne tartson és más idegen embereket és idegen nemzeteket az ilyen tárgyalásokhoz és tanácskozásokhoz ne bocsásson.

 

 

V. rész 58. szakasz 64.§. /3/ bekezdés

VI. rész 61. szakasz 70.§./l/ bekezdés

 

 

1492. évi VIII. tv. cikkely:

Az erdélyi vajdaságot, a székely és temesi ispánságokat, a szlavón-, dalmát-, és horvátországi, valamint a szörényí, nándorfehérvári és jaiczai bánságokat meg más véghelyeket és végvárakat, úgyszintén a királyi városokat a királyi felség ne adja és ne adományozza tisztségül másnak, mint magyaroknak, még pedig csak jól érdemesülteknek.

 

 

II. rész 33. szakasz 37.§./1/ bekezdés

 

 

1492: évi IX. tv. cikkely:

A birtokok és birtokjogok nem idegenek, hanem csak az ország jól érdemesült és Magyarország koronájának alávetett lakosai részére adományozandók,

érdemeikhez és szolgálataikhoz képest.

 

 

II. rész 33. szakasz

37.§. /1/ bekezdés

 

 

Werbőczy István Hármaskönyve ( A Magyar Tudományos Akadémia által gondozott harmadik kiadás, 1894 ) és jelen alkotmány részei közötti kapcsolatot az alábbi táblázat mutatja.

 

Werbőczy István: Hármaskönyv ( Tripartitum )

Első rész, 10. cím

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése a Hármaskönyv szellemében

 

 

Fejedelmünk minden báró úrnak és mágnásnak, az ország többi nemeseinek és birtokosainak igazi és törvényes utóda, abban az esetben, ha valamelyikük örökösök, és maradék nélkül halna el.

1.§. Mert azoknak összes fekvő jószágai és birtokjogai a jelzett átruházás erejénél fogva, eredetileg Magyarország szent koronájától függenek és törvényes birtokosuk magvaszakadtával mindig ugyanerre is néznek és háramlanak.

 

 

II. rész 33. szakasz 36.§.

 

Werbőczy István: Hármaskönyv ( Tripartitum )

Első rész, 10. cím

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése a Hármaskönyv szellemében

 

 

2. §. Ez oltotta belénk azt a rég törvényerőre emelkedett szokást, hogy minden egyedülálló és magára maradt személy, a kinek igazi és törvényes örököse nincsen, birtokjogairól királyi jóváhagyás nélkül nem rendelkezhetik.

 

 

II. rész 33. szakasz 36. §.

 

 

Werbőczy István: Hármaskönyve

Második rész, 3. cím: Kik alkothatnak törvényeket és statútumokat

 

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése a Hármaskönyv szellemében

 

 

Immár azt a kérdést veszem fejtegetés alá: vajjon a fejedelem törvényeket, statútumokat önmagától alkothat-e, avagy a nép beleegyezésének is szükséges hozzájárulnia?

1. §. Mire nézve meg kell jegyeznünk, hogy jóllehet hajdan, a midőn a magyar nemzet még pogány módra élt és nem király, hanem vezér és kapitányok igazgatása alatt állott, akkor a törvényhozásnak és rendelkezésnek minden hatalma ezeknél vala.

 

2. §. De minekutána a katholikus hitre tértek és maguknak önként királyt választottak, úgy a törvényhozásnak, mint bármely birtokadományozásnak és minden bíráskodásnak hatalmát és jogát az uralkodással és kormányzással együttesen ez ország szent koronájának, melylyel Magyarország mindenik királyát megkoronázni szokták, joghatóságára és következésképen a mi törvényesen rendelt fejedelmünkre és királyunkra ruházták át. És így ettől fogva a királyok a törvényeket a nép összehívása és megkérdezése mellett kezdették alkotni, a mint ez korunkban is történni szokott.

 

 

1996 évi alkotmány

II. rész 23. szakasz 26. §. /1/ bekezdés

III. rész 43. szakasz 49. §. a./ és b./ pont

V. rész 59. szakasz 66., 67. és 68. §.-ai

VI. rész 62. szakasz 73., 74. és 75. §.-ai

 

 

Werbőczy István: Hármaskönyve

Második rész, 3. cím: Kik alkothatnak törvényeket és statútumokat

 

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése a Hármaskönyv szellemében

 

 

3. §. A fejedelem mindazáltal egyedül a maga akaratából és önkényesen, kiváltképpen az isteni és természeti jogot sértő dolgokban és az egész magyar nemzet régi szabadságának ártalmára semmit sem rendelhet; hanem össze kell hívnia és megkérdeznie a népet; ha vajjon ennek az ilyen törvények tetszenek-e vagy sem ? a kik ha igennel felelnek, azontúl az ilyen végzéseket ( az isteni és természeti jog mindig épségben maradván ) törvényekül tartjuk meg.

4. §. Többnyire pedig, közös megegyezéssel, maga a nép is elhatároz valamit, a mit a közjóra hasznosnak ítél és írásban terjeszti a fejedelem elé, kérvén, hogy erre nézve neki törvényt adjon és ha maga a fejedelem az ilyen végzéseket elfogadja és helyben hagyja, akkor az törvényerőre emelkedik s azonnal törvénynek kell tekintenünk.

5. §. Mégis mindezeket nem a nép, hanem különösen a fejedelem statútumainak mondjuk azért, mert ha a fejedelem beleegyezése és megerősítése mindkét esetben azokhoz nem járul, eme rendeleteknek semmi ereje nem leszen. Mindazáltal általános néven eme rendeleteket igen gyakran az ország végzeményeinek nevezzük.

 

1996 évi alkotmány

II. rész 23. szakasz 26.§. /1/ bekezdés

III. rész 43. szakasz 49.§. a./ és b/ pont

V. rész 59. szakasz 66., 67, és 68 §.-ai

VI. rész 62. szakasz 73., 74. és 75 §.-ai

Werbőczy István: Hármaskönyve

Harmadik rész, 2. cím

 

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése a Hármaskönyv szellemében

 

 

5. §. Éppen úgy a különböző vármegyék is a szántóföldeknek, réteknek, erdőknek, és egyéb folyóvizeknek őrzése, vagy a malmoknak állapotja és jövedelme tárgyában és egyéb hasonló dolgokban, ( sőt a törvényszakoknak és perfolyamoknak megtartásában, hogy tudniillik a megye törvényszékén a megyei ispán előtt kezdett peres ügyeket itt rövidebb, amott hosszabb perrel végezzék ) maguk között józan tanácskozás után rendelkezhetnek és statútumokat hozhatnak ugyan, de az egész ország közönséges végzeményét és a királyi curia régi és jóváhagyott szokását, a melyet ( amint mondám ) a bíráskodásban követni szokott, soha meg nem sérthetik és velők nem ellenkezhetnek.

 

 

XII. rész 89. szakasz 106. §.

 

 

Werbőczy István: Hármaskönyve

Harmadik rész, 22. cím

 

 

Az 1996 évi új alkotmány rendelkezése a Hármaskönyv szellemében

 

 

Tudnunk kell továbbá, hogy a védelmet kétféleképpen érthetjük. Először: a test és személy védelmeképp; másodszor pedig az ingatlan vagyon vagy örökségek megtartásaképp.

1. §. A mi tehát a test és a személy oltalmát illeti, a védelemnek nyomban és mielőtt a sértés teljes befejezéshez jut, vagy ugyanazon tusa és czívódás folytán a bűnös tettnek már első hevében kell történnie és véghez mennie, mielőtt tudniillik a megtámadó, vagy az, ki az első ütést mérte, a hely színéről eltávozott, mert ha ezután történnék, nem védelemnek, hanem ( mint előbb említettem ) bosszúállásnak neveznők azt.

2. §. A mi pedig az ingatlan javak és birtokjogok megtartását illeti: az ezekből kiforgatott nemesnek vagy bármely más birtokos embernek, országunk régi szokása ( mint már az első részben említettem ) egy egész év leforgását tűzte ki és engedte meg a végett, hogy jogait megvédje és ezek fosztogatóját azokból kidobja, a mely idő alatt teljes hatalmában áll magát az elfoglaló és fosztogató ellen, a hogy tudja, megvédeni és azt az elfoglalót ennek jelentékeny kárával és jogaiból és örökségeiből kidobni.

3. §. És e részben a fosztogató és elfoglaló védekezése, bármilyen legyen is az, nem fog mentségére szolgálni.

4. §. És innen van, hogyha a dolgok és fekvő jószágok megtartása czéljából a védelem bárkit megillet: annak a test és személy megoltalmazása végett ( mikor veszedelembe forognak ) sokkal inkább és nagyobb erővel szabad magát védelmeznie.

5. §. Mindazonáltal Isten és a lelkiismeret ítélőszéke szerint minden védekezésnek a vétlen önvédelem mérsékletével kell történnie. Hogy pedig a védelem vétlenül történt, ezt akkor mondjuk, a mikor valaki vagyonának és személyének veszélyeztetése nélkül máskép meg nem védheti, hanem ha azt, a ki őt megtámadja, vagy megöli vagy megsebesíti.

 

 

I. rész 12. szakasz

15. §./l/ bekezdés

 

 

Az Aranybulla, az 1439. évi, az 1492. évi törvények, továbbá Werbőczy István Hármaskönyvének ( Tripartitum ) fent idézett törvényhelyei a Magyar Törvénytárból ( Corpus Juris Hungarici ) idézett jogszabályok, melyeket a mai napig nem helyeztek hatályon kívül s ezért ma is hatályos törvények.

Az 1989. évi XVII. törvény 7.§.-a szerint: „Az alkotmány elfogadásáról ( megerősítéséről ) népszavazás útján kell dönteni." Ennek az 1989. júniusa óta kötelező törvénynek az Országgyűlés a mai napig nem tett eleget és ezt áthágta, ezért Magyarországnak nincs érvényes alkotmánya, a jelenlegi semmis.

A Magyar Törvénytárat ( Corpus Juris Hungaricí ), mely Kr. u. 1000-től 1873-ig terjedő időben a hatályos magyar törvények gyűjteménye, a magyar jogtudósok gyűjtötték össze és adták ki, mely oly nagyszabású munkának bizonyult, hogy 1896 évre, az ezeréves ( millenniumi ) évfordulóra nem készültek el vele, s így az 1899 és 1912 években került kiadásra.

Ezen anyag áttanulmányozásának befejeztével, tárgyilagosan le kell vonni azt a végkövetkeztetést, hogy a magyar közjogi rendszer nem pártokra épül, ahogy jelenleg az államhatalom gyakorlását az egyes politikai pártok a maguk számára ki akarják sajátítani, párt diktatúrát teremtve Magyarországon.

Az 1996 évi Magyar Alkotmányban foglalt rendelkezések szerint történelmi hagyományokra alapozott indokok alapján pártokra szavazni a jövőben alkotmányellenes lesz s minden választott tisztséget személy szerinti választás útján kell majd Magyarországon betölteni.

Ez felel meg országunk történelmi közjogi államberendezkedésének és hagyományainak. Ez tükröződik az 1996. évi alkotmány államfő-, miniszterelnök-, országgyűlési- és helyhatósági képviselőválasztás rendelkezéseiben. Ez biztosítja a párt- és csoportérdekektől mentes tárgyilagos törvényalkotást Magyarországon.

A jelenlegi magyar parlament pártérdekekre alapozza a maga alkotmánytervezetét, s akarja népszavazáson a magyar népre kényszeríteni. Amennyiben a magyar nép a parlament ezen alkotmánytervezetét fogadná el, a jelen alkotmánytervezettel szemben, maga alatt vágná a fát s Magyarországból soha népszuverenitáson alapuló demokratikus állam nem lenne.

Budapest, 1996. augusztus 28.

/ Dr. Lenkei János Pál /


Vissza az oldal tetejére