vissza a főoldalra * Vissza Százak Tanácsa előlaphoz

Tisztelt Tagtársaink, miután már évekkel ezelőtt egyetértettünk a Szabadság téri szovjet emlékmű áthelyezésével, az akkori szervezőket is támogatásunkról biztosítva - Fekete Gyula elnökünkkel együtt megadtuk a Nemzeti Jogvédő Alapitványnak (Zétényi Elnök Úrnak) a kért jogi felhatalmazást. barátsággal Szijártó István


Tedd közzé!Továbbítsd!

 

N E M Z E T I   J O G V É D Ő   A L A P Í T V Á N Y

Postacím :1095 Gabona u.10. dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, ügyvezető leveleivel

Elnök: dr.Zétényi Zsolt Bankszámla szám: 11600006-00000000-13012348

Drótposta (E-mail) :njsz@nemzetijogvedo.hu       Honlap: www.nemzetijogvedo.hu

Telefon:(00-36 vagy 06) 30-549-4167, ügyvezető: 2163088            

Adószám:18446081-1-05

 


 

Felhívás!!!!

 

Legújabbkori szabadságharcunk ötvenedik évfordulója parancsoló alkalom arra, hogy a budapesti Szabadság téren lévő, sír nélküli szovjet katonai emlékműnek, hazánk megalázottsága jelképének lebontása és megfelelő helyszínre való áthelyezése megtörténjék.. Ehhez ajánljuk fel a Nemzeti Jogvédő Alapítvány segítségét, s kérjük az Ön támogatását és meghatalmazását. Az elkötelezett szervezetek és személyek támogatásával el kívánjuk érni a kormánynál, (amely egyedül is jogosult politikailag megfelelő súlyú elhatározásra), s az országgyűlésnél, a fővárosi és az V. kerületi önkormányzat közgyűlésénél, (amelynek támogatása kívánatos) egy olyan döntés meghozatalát, amelynél fogva a kormány kezdeményezi az Orosz Föderáció kormányánál az emlékműnek fontos állami érdekből való áthelyezését vagy az új köztemetőbe, vagy a főváros valamely más részébe. A fontos állami érdek: a katonai emlékmű helyén, a főváros történelmi szívében, az 1848-49-évi szabadságharc hősei szenvedésének és életáldozatának emlékére elnevezett téren a Magyar Szabadság és Függetlenség Emlékművét kívánjuk felállítani oly módon, hogy az alapkő letétele 1956-évi szabadságharcunk évfordulóján megtörténhessék.

 Ne higgyünk a szovjet emlékmű elmozdíthatatlanságát hirdetőknek.. Ilyen ok nincsen a hatályos hadisír egyezményben, vita tárgya nem lehet az áthelyezés ténye, hanem csupán az új helyszín megfelelősége. Az áthelyezés megegyezés esetén akár azonnal, egyébként a szándék bejelentésétől számított két év elteltével végrehajtható. Bízzunk abban, hogy az orosz állam nem helyezkedik szembe egy olyan emlékmű áthelyezéssel, amely indokolt és szükséges az emberi méltóság és szabadság forradalmaként világszerte ismert magyar szabadságharc megbecsülése érdekében az ötvenedik évfordulón, s az elesett katonák kegyeleti érdekeit is szolgálja, megszüntetve azt a méltatlan helyzetet, hogy emlékük egy balvégzetű önkényuralmi szimbólummal kapcsolódik össze.

Mellékeljük az ügyről készített tanulmányunkat és az aláírandó meghatalmazást, melynek visszaküldését kérjük Az ügy nem tűr halasztást azért, hogy a katonai emlékmű helyén vagy közelében elhelyezhető legyen a Szabadság emlékmű alapköve 2006.október hó 23-án, nagy nemzeti ünnepünkön, megmutatva a Magyar Október igazságát.

Meghívjuk Önt és szervezetét a támogató szervezetek részvételével erkölcsi fórumként létrehozandó „Szabadság tér Bizottság” alakuló ülésére 2006. március 24-én 16. órára (Budapest, Magyarok Háza, Semmelweis u. 1-3. Színházterem.), amelyet 18-órától nyilvános rendezvény követ.

Közös ügyünk győzelme Magyarország jelképes feltámadása lesz!

Budapesten, 2006. március 9..                    

Hazafias üdvözlettel:

 dr .Zétényi Zsolt

elnök


 

                             Meghatalmazás

 

Meghatalmazom és megbízom a Nemzeti Jogvédő Alapítványt (székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5., adószám: 18446081-1-05, képviseli: dr. Zétényi Zsolt kuratóriumi elnök), hogy szervezetem nevében és képviseletében minden jogszerű eljárást és jogorvoslatot igénybe vegyen, a döntéshozó személyeknél és szervezeteknél eljárjon a budapesti szovjet katonai emlékmű lebontása és más helyszínre való áthelyezése, továbbá ugyanezen a helyen a Magyar Szabadság és Függetlenség Emlékműve vagy más elnevezéssel a nemzeti méltóság megjelenítésére állítandó emlékmű állítása ügyében. Szükség esetére fenntartom ezen ügyekben az önálló, az alapítvány jognyilatkozatainak hatályát nem érintő  nyilatkozattétel jogát.

  

Budapesten, 2006. március hó

 Vissza az oldal tetejére