vissza a főoldalra *   


-----Original Message----- - From: Bérczi Szaniszló <bercziszani@caesar.elte.hu>  - Sent: Thursday, July 04, 2019 12:26 PM - To: Bokor Levente <lbokor2@t-online.hu>

 

Kedves Levente és Kör:

 

Az "összemberiség" (a Józan Ész birtokosa) azért létezik, mert a beszéd összekapcsolta az egyedeket.

(A beszéd = a nyelv, a gondolkodás, a fogalomalkotás, az ismeretek elrendezése).

A beszéd az emberek együtt létezésének a közös fejlesztése a közlés által. A közlés korábbi állapota (képi világ) a rámutatás és a mozgásos elismétlés volt. Az elvontság csíráit a hangzó közlés jelentette.

Hosszú ideig tartó fejlesztés nyomán sikerre, eredményességre, a hasonló jelenségek közös hangzóval (mássalhangzóval történő megjelölés vezetett. Az így létrejött elemeket (mássalhangzókat) az összetett  jelenségek leírására használt gyökök világa tette hatékonnyá. Akkor ez csúcstechnológiai fejlesztés volt.

Az a közösség, amelyik a világ 3000 jelenségét tudta a 20 mássalhangzóra alapozott 3000 gyökkel közölni, a világ 3000 jelenségét villámgyorsan tudta közölni a társaival – a hangzó közlés útján - és ez evolúciós előnyt jelentett a számára.

Később ezeket a gyököket is összevonta, és differenciálta. Az összevonásokból lett a ragozott szó, a differenciálódásból az ige és a főnév. Az eseménysor elutánzásából a mondat.

A világot mondattal és toldalékolt gyökökkel közölni tudó embercsoport a világ ily módon összekapcsolt sok ezer jelenségét villámgyorsan tudta közölni a társaival – a hangzó közlés útján - és ez evolúciós előnyt jelentett a számára.

Sok-sok forradalmi gondolatközlő fejlesztés áll amögött, hogy a görögök következtetéses beszédet tudtak kifejleszteni.

Az embereket egyféle szempontból gyöngysorrá fűző nyaklánc az emberiség kése fejlesztése.

Ez a nyaklánc a már kész nyelv és gondolkodás birtokában született.

 

Én csak erre akartam célozni.

Üdvözlettel:

Szaniszló


rom: Bokor Levente <lbokor2@t-online.hu>  - Sent: Wednesday, July 03, 2019 7:15 PM

 

Bizony, bizony, Szaniszló!
Nem is kettő, hanem számtalan ágra szakad a nyelvi gondolkodás,
ha elszakad aktuális forrásától, a közösségi gyakorlattól:
ahogy a nyakék gyöngyeit is a bennük áthúzott cérna teszi ékszerré,
úgy a gyakorlati kihívás az azt elfogadó embereket közösséggé.
Ha megszakad a közös válasz gyakorlásán való függés, szétgurul a tudatos egyedek gyöngysora.

Maradva a megkezdett metaforánál, de tovább terjesztve reflexedet,
következésképp:
a bármilyen elemekből álló nyakék-rendszer első posztulátuma:
zárt módon fűzze össze elemeit valami, hogy nyakba tehető legyen.

Első axióma: az ékszert felhasználó Nyak a nyakék "causa prima"-ja,
"első oka" avagy létesítő oka. Teológiai szóhasználat szerint, Teremtője.
   
A hasonlatot értelmezve: a "nyak" az értékrend, a teremtő igény.

Második axióma: A causa prima (a "teremtő") az a cél-ok (causa finalis),
amely mozgásba hozza a gyakorlatra való fölfűződés hatóokait (causa efficiens).

Következtetett tétel:
    Az egymástól független egyedi elemek minősége
végtelenül különbözik a nyakat övező ékesség halmazától, amelynek része
minden egyes gyöngyszem, és részként, az őt okozó
egészből mint nyakat ékesítő funkcióból van levezetve.

Ha a gyöngyszemeket emberi egyedekkel helyettesítjük be,
akkor a személy annak a "nyakéknek" a része, amit a Legmagasabb Igény teremtett.
Ezért senkit, akit személynek tartunk, nem függetleníthetünk a
személyesség végtelen dimenziójú halmazától,
ahogy a tenger egyetlen cseppjét sem a tengertől.
De míg összes vízcseppjét a tenger határozza meg (definiálja), addig egyetlen csepp sem
lehet a tenger meghatározója
. A dedukció irreverzibilis.
Nem létezik olyan tételrendszer sem, amellyel a vízcsepp-ember meghatározhatja
az ő meghatározóját, a "tengert", noha annak individuális cseppje,
egészének - önmagában is egész - része
.

Ezért joggal értelmezi Ruzsa Imre, a hozzánk hasonló egyszerű lelkek számára
a Gödel-tételben szereplő "ambivalens axiómát" (a nem bizonyíthatót, de nem is tagadhatót)
akként, hogy én nem vagyok levezethető
, mert én vagyok a rendszerem értékfeltétele,
a transzcendentális szubsztrátuma (tapasztalatomat megelőző alapja.) Tehát nem alkothatok
olyan tárgyi bizonyítási rendszert, amelyből én hiányzom,
s akit minden önmeghaladásakor is "a tenger definiál".

Kolosszális félreértés,
hogy a deduktív axiomatikus rendszer a bölcsek kövének lenne a záloga.
Nem is természeti objektum a tárgya, hanem az ismeret tárgyából,
a következtetések szigorát garantáló, zárt bizonyítási rendszer.
Ez a görög matematika nagy hozadéka.
Az un. nemeuklideszi gondolkodás
a bizonyítási rendszer isteni kinyilatkoztatás-szerűségét cáfolta meg.
Nem az Istent tagadja, hanem a matematika istenítését cáfolja.
"A személy mint alapfogalom" úgy illeszkedik a deduktív rendszerszemléletbe
mint teremtményi méltóságát - az erkölcsi és jogrendben leképezett módon -
gyakorló állampolgári személy. Vagyis az állam, amely a létező személy erkölcsi
univerzuma, a jog dogmatikájából vezeti le a természetes személy mozgásterét.


Mint állampolgárok, a közösségek közösségének alanyai,
boldogulásunkat illető kérdéseket szoktunk föltenni.
A "jó kérdésekre" lehet választ kapni, a "rosszakra" nem.
A jó kérdéseknek van célja, a rosszaknak nincs, vagy hamis.
Minden rossz kérdés kibogozásának legfőbb haszna
az ismeretelméleti tanulsága, és a kérdés további mantrázásáról való lemondás.

Nem feledhető, hogy az "összemberiség" a Józan Ész birtokosa:
a létezését indoklónál több tudásra, ha akar sem tehet szert.
Egy hajónak mindig annyi vizet kell kiszorítania,
amennyi a vízből kiemelkedéséhez szükséges:
a "józan ész" is mindig annyi tudatlanságot szorít ki,
amennyi a gazdájának létformája színén maradásához szükséges.


Üdv.
levente


2019.07.02. 10:15 keltezéssel, Bérczi Szaniszló írta:

 
Lám, lám, ilyen két ágra szakad a gondolkodás akkor, ha nem találja a forrást.
A gondolkodás forrását a beszéd kialakulásáról. Mert ott a kettő együtt jött létre.
Üdvözlettel
Szaniszló
 
 

 
On Monday, July 1, 2019 22:25 CEST, Fáy Árpád <arpad.fay@gmail.com> wrote: 
 
Kedves Levente!
 
Ezeket ismerted? Merthogy szereted őt idézni.
 
Keresővel akadtam rá, ahhoz képest érdekes, hogy a betegápolóknak készült.
 
 
http://etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/Filozofia/