vissza a főoldalra *

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com] Sent: Tuesday, December 18, 2012 2:40 AM To: 'viktor.orban@parlament.hu'
Cc: 'kover.laszlo@parlament.hu' Subject:

kell a határozott politikai cselekvés - de
az alkotmányosság nem pusztán egy szó,
nem is csak szép emlék,
hanem komolyan veendő követelmény

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A 2011-es alaptörvény lényeges lehetőséget nyitott ki a történelmi alkotmányos elvek és a mai politikai, törvényhozói aktualitások össze egyeztethetőségére. Megtette egy hosszú út első lépését az alkotmányos legitimitás felé.

Az alkotmány a magyarságnak a hagyományozott fogalmazású államalkotó akarata, kultúrája. Az alaptörvény pedig az alkotmányos elvárásnak jó esetben megfelel. A 2011-es alaptörvény a bevezetőjében kinyilvánítja, hogy meg kíván felelni az alkotmányos elvárásoknak. Sorsdöntő fordulatnak, mérföldkőnek bizonyulhat a magyar politikában ez a bevezető. Sajátosan a rendelkező részben és a később fogalmazott, az alaptörvényre hivatkozó sarkalatos törvények sorában a törvényhozás számtalan módon ellene szegült az alaptörvény bevezetőjében elismert alkotmányos követelményeknek. Ha az alkotmányos elvárással ütközik egy törvény, akkor nem az alkotmányosságot írta felül, hanem egy folyamat indult, amelynek a tétje, hogy korrigálni kell az alkotmány ellenes törvényt, szerződést, bármilyen jogi erővel bíró nyilatkozatot. Ez vonatkozik arra is, hogy az uniós vagy más nemzetközi rendszerekbe való integrálódás folyamatában az alkotmányos elvek nem adhatók fel.

Különösen fontos dologról van szó, mert nem csupán hagyomány, történelmi múltban gyökerező identitás-alapunk a magyar alkotmány, nem csupán egy kulturális emlék, minden aktuális erő, szerep nélkül - hanem magyar fogalmakkal élve olyan magas szintű  gondolati, politikai alapzat, amelyet ha figyelembe vesznek, akkor a politikai cselekvőképességet minden körülmények közt lehetővé teszi az elvek megtagadása nélkül, ugyanakkor szem előtt tartva a gyakorlati kényszerek, szükségszerűségek erővonal rendszerét. Egy uniós csatlakozási folyamat kedvéért, vagy annak az örvényében esztelenség volna feladni a tényleges alkotmányosság igényét. De mit tegyünk, ha nálunk nagyobb erők morzsolását érezzük? Nem vagyunk mindenhatók. Végesek az erőink. Szélső esetben ki lehet irtani a magyar népet, de nem lehetne erről azt mondani, hogy alkotmányos volna. Ahogyan nem lehet azt mondani, hogy alkotmányosságot jelentene az országot évtizedek óta fojtogató latens polgárháborús légkör, a pontos definíció szerint egyfajta hideg, lassú genocidiumként megélt társadalmi lehetetlenülésként, unióba szédülésként – feladva minden alkotmányos igényünket, tisztánlátásunkat. A frissen elfogadott 2011-es alaptörvény bevezetőjéről lehet azt mondani, hogy elismerte a magyar alkotmányosság igényét és hagyományát, de nem lehet azt mondani a rendelkező részről, hogy megfelelt volna a bevezetőben elismert alkotmányossági követelményeknek. A 2011-es alaptörvény rendelkezései és a rájuk hivatkozó alaptörvények rengeteg ponton lényegében alkotmány sértőre sikeredtek. De – mondhatja Ön, hogy legalább elkészültek. Igen, mint valami torzó, mint egy hevenyészett építészeti vázlatrajz, amire az alkotás folyamatában egy állomásként kétségtelen szükség van. Felidéz valami tág összefüggés rendszert, megjelenít valamit mint egy színházi díszlet, mint egy körülbelüli igény, ötlet, de nem készült el. Csak egy startköve lehet jó esetben a megkezdett munkálkodás remélhető kiteljesedésének. De a határozottság igénye nem rekesztheti el a kibontakozás útját. Erre csak fel tudom hívni a figyelmét, a határozott kéz ne legyen az alkotmány ellenességé, a határozott kéz ne a genocidiális folyamatokkal szemben legyen erőtlen..

Föld ügyben egyre kiélezettebb a helyzet. A föld nem tőke. Ez egy sok évezredes tétel. Lehet idézni klasszikus kínai bölcselőket vagy a Bibliát, vagy az európai történelmet. De idézzük az európai közgazdaság elméleti gondolkodás egyik megkerülhetetlen alaptételét: a termelési tényezők klasszikus hármas felosztását föld+munka+tőke. Nem kívánom ehelyt levezetni, hogy a három fogalommal jelölt tényezők közti különbségek fogalmilag feloldhatatlanok és teljesek. Nincsen átfedés a föld, a munka és a tőke fogalma között. Ugyanakkor a három termelési tényező szerves egységbe fonódva (fonottan) lehet jó eszköze a hatékony gazdasági cselekvésnek. A társadalomnak és ezen belül a gazdaságnak az ember és az emberi élő közösség (kitüntetetten a nemzeti közösség) az alanya, a termelési tényezők pedig az emberi személy és az emberi közösség eszközei. Az unió négy szabadságának hangoztatása lelkünkben megpendítheti a legbensőbb húrokat egy pillanatra, de szemügyre véve, hogy miként definiálják, milyen összefüggésben kívánnak hivatkozni rájuk, be kell lássuk, hogy mind a négy esetében ugyanúgy legalábbis értelmi tévedéssel van dolgunk, ugyanúgy mint a négyből egyre hivatkozva a földet tőkének nevezni. Elhamarkodott, meggondolatlan, hiányosan definiált, téves alapok ezek, amikre nem lehet működőképes, az emberi méltóságot, életet hatékonyan szolgáló társadalmi, gazdasági rendet alapozni sem energikusan sem másként.

Ön energikusan akarja az Európai Unióba rántani Magyarországot, bármilyen irányba is menjen, változzon az unió. Holott sötét jeleket bocsát ki az unió, ami az emberi méltóság, szabadság, az emberi értelem és érzelmek megcsúfolását illeti. Az uniós jogrend alapja játék a szavakkal. Gyermeteg, megfontolatlan csiki-csuki játékot űz, amikor az ENSZ legalapvetőbb vívmányainak elutasítására olyan indokot hoz fel, hogy CSAK. Az unió nem ismeri el az ENSZ-t önmagánál magasabb jogforrásnak, és nem ismeri el a magyar vagy bármilyen tagállami alkotmányosság természetjogi kötődését, természetjogi alapokra támaszkodó vívmányait sem. CSAK. Mást nem tud felhozni mint egy önkényes csökönyösséget. A tagállamok felé a nagyobb erőt hivatkozza, az ENSZ felé pedig a tagállamok önként vállalt (egyébként trükkösen kierőszakolt) egyesülését. Az az érvelés, amire támaszkodik uniós tagságunk, ami miatt a régi Szovjetunióra emlékeztetnek egyre többen, az az érvelés nélkülöz minden valóban tiszta jogi alapot. Az uniós vezetés akarata elvileg nem írhatja felül a természetjogi evidenciákat. Be kellene látnia mindenkinek. A természetjogi evidenciákat keményen elutasító uniós vagy országos vezetés nem határozott, hanem éretlen. Magyar fogalommal élve az alkotmányos evidenciákat semmiféle jogi látszatba csomagolt hatalmi önkény nem írja felül. Lehet lövetni, lehet odalökni az országot a banki uzsorának, az államigazgatási önkénynek, az értetlenségbe csomagolt célzott adminisztratív támadásoknak. Sivatagot lehet csinálni az országból, fel lehet robbantani az egész Földet, de az igazság, az alkotmányosság nem a hatalmi erély szülötte, hanem ha a hatalom működőképesen alá tudja vetni magát az alkotmányos evidenciáknak, a természetjogi elveknek, akkor lehet alkotmányos hatalom.

Idézve A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976) II. RÉSZ 5. cikkből az 1 és a 2 bekezdést:

„(1) Az Egyezségokmány egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az jogot adna bármely államnak, csoportnak vagy személynek olyan tevékenység kifejtésére, vagy olyan cselekedetre, amely az Egyezségokmányban elismert jogok és szabadságok bármelyikének megsemmisítésére vagy azoknak az Egyezségokmányban meghatározottnál nagyobb mértékben való korlátozására irányul.

(4) A valamely országban törvény, egyezmény, rendelet vagy szokás által elismert vagy annak alapján hatályban levő egyetlen alapvető emberi jog korlátozása vagy csorbítása sem engedhető meg azzal az ürüggyel, hogy az Egyezségokmány az ilyen jogokat nem vagy csak kisebb mértékben ismeri el.”

Ezt a két bekezdést olvasva egyértelmű, hogy az az uniós birodalomépítést öltöztető jogi érvelés, miszerint mindig az uniós vezetésnek van igaza, bármit is találjon ki, az úgy a magyar alkotmányos tudat mit az ENSZ egyezményt fogalmazó és elfogadó kortárs nemzetközi felfogás szerint: SEMMIS. Olyan határestről van szó ugyanis, amikor nem a bármi erővel dominánssá tenni kívánt jogforrási hierarchia csúcsa szabhatja meg a helyes értelmezést, az alsóbb jogi szintű szabályozások (jogszabályok és jogalkalmazók) számára, hanem a jogszabály tartalma. Sőt. A régi magyar felfogás lényegének megfelelően, amint azt az ENSZ idézett egyezségokmányában olvashatjuk (tehát egyáltalán nem magyar és nem régmúlt idők kuriózumaként), ha egy szokás magasabb szintű elveket képvisel, mint akármilyen formalizált jogi eszközökkel fogalmazott diktátum, akkor a bármilyen szigorúsággal fogalmazott, bármilyen erőre vagy tekintélyre hivatkozó diktátumnak nincsen igaza. Nem lehet tehát bármit előírni taktikai, titkos megfontolásokból. Például olyasmit sem lehet előírni, hogy a földet tekintsük tőkének, hogy tehát az uniós elvárás már csak léténél fogva, minden kritika nélkül bármilyen ütköző jogszabályt felül kell írjon. A jogi látszatba burkolózó hatalmi önkény rossz tanácsadó. Nem csak kegyetlen, de értelmetlen is. Erre mondták alig harminc éve, hogy önfelszámoló voluntarizmus. A jogi eszközökkel szabályozott politikai, gazdasági, pénzügyi, kulturális, egészségügyi, oktatási, vallási, és bármilyen más társadalmi kérdés nem szabályozható önmaga belső természete ellenére. Erőszakkal, önkényesen minden társadalmi erőt, vívmányt, életkedvet meg lehet roppantani, de nem lehet felvirágoztatni.

Kilenc évvel ezelőtt született az alábbi, „Magyar Kiáltvány” című, hivatalosan úgymond civil vagy társadalmi öntevékenységgel, tehát nem az állami intézményrendszer keretében fogalmazott levél, amelyet akkor a címzetteknek kézbesítettünk. Talán egy apró állomása volt annak a folyamatnak, amely 2011-ben az alaptörvény immár parlamenti, kormánytöbbségi elfogadásához vezetett. A helyzet nem változott. Az uniós legitim tagságunk időtlen előfeltétele volt akkor, az ma is, és lesz a jövőben is, hogy az alkotmányosság (esetünkben a magyar alkotmányosság) ne sérüljön – ha megfelel az idézett ENSZ egyezségokmány kitételeinek és általában a mind a magyar alkotmányosságban mind az ENSZ legkiválóbb okmányaiban megnyilvánuló természetjogi elveknek. A magyar alkotmányosságon pedig olyan szigorú józanságot, logikai követelményt is értenünk kell, hogy közgazdasági fogalmakat nem zavarnak össze a magyar törvények fogalmazói. Mérhetetlen károkat okozott, hogy az alkotmánybíróság egykor az állami és a magántulajdon közti jogegyenlőségről értekezet a két tulajdonforma funkcionális különbözőségének kijelentése, rögzítése helyett. Most hasonló károkozásnak nézünk elébe, amikor uniós késztetésre vagy cinkossággal közgazdasági alapfogalmakat felismerhetetlenségig keverve a földet tőkének minősítik – mert ettől a jogalkalmazás, a bíróságok elveszítik maradék képességüket az élet szervezésére - a lehető legnagyobb káoszban védtelenek leszünk minden katasztrofális visszaéléssel szemben. Azt hiszi a magyar politika, hogy megúszhatjuk a szembesülést azzal, hogy sem a politika, sem az alkotmányosság nem lehet egyszerűen a reálpolitikainak mondott hátrálás végtelen folyamata? A földkérdés útja, a szembenézés az uniós csatlakozás joghivatkozási fejetlenségével, tisztázatlanságával: az a genocidium választóvonala. Ha a pénzügyi, gazdasági, politikai alapok értelmezését, megélését elzárják előlünk, akkor ott nincs politikai, reálpolitikai kényszerre hivatkozásnak helye. Az a határvonal.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A csatolt kiáltványszöveget egy konferencia fogalmazta 2003-ban, és konferenciák hosszú sora készítette elő. Talán találkozott vele.

Ezt a levelet egyelőre egyszemélyben írtam meg este, olvasván egy hírt arról, hogy földügyben az erélyességre helyezte a hangsúlyt a kiérlelt cselekvés igényével szemben.

Mondják az irodalmi klasszikusok is: „a tett halála az okoskodás”. Tett – de kinek az érdekében, és miként?

Öntől lehetett hallani korábban, hogy amikor a hídhoz ér az ember rá kell lépni. De nem mindegy melyik hídra.

Arra hívom fel figyelmét, amit talán Ön is tud, de én nem látok az események mögé, tehát mindenképpen meg kell jegyezzem, hogy alkotmányosság nélkül nincsen uniós legitim tagság. Tehát nincsen legitim hivatkozás az uniós tagság követelményeire alkotmányosság sérelme árán. Ha választani kell, hogy az uniós jogi látszatokba csomagolt vagy más erőszaknak engedés és az alkotmányos tisztánlátás között mit válasszunk, akkor minden megtörténhet, de legitim módon az alkotmányosság ellen, attól elszakadva nem lehet lépni. A föld bármi módon tőkeként kezelése, elvétele a természetes személyektől és a személyek élő közösségétől az alkotmányos érzület és értelem legteljesebb semmibe vételét jelentené, más szóval SEMMIS.

Ha ennek a SEMMIS, tehát tarthatatlan állapotnak, folyamatnak a korrigálásához felül kell vizsgálni, korrigálni kell az uniós szerződést, akkor itt a híd. Mire várunk? Elkészült már a keresetlevél? Vagy társadalmi öntevékenységtől várja el, hogy a keresetlevelet a kormány, a kormánytöbbség asztalára tegye, netán társadalmi mozgalomként kezdeményezzünk felülvizsgálatot?

Fordulhatunk Önhöz?

Tisztelettel

Fáy Árpád

 


… tudatjuk Önökkel, hogy a magyar történelmi alkotmányt el nem ismerő, abba ütköző, vagy azt megkerülő, de az ország, a nemzet sorsát lényegében érintő döntéseket és azok következményeit a magyar nép soha nem fogja legitimnek, törvényesnek tekinteni, magára nézve kötelezően elfogadni.

Budapest, 2003. március 29.

 


http://www.alkotmanyossagi-muhely.hu/2003_marcius_kialtvany.htm

 

MAGYAR KIÁLTVÁNY

angolul ( Hungarian Proclamation)

Az ENSZ közgyűlésének és az Európai Unió Konventjének, a magyar állam és politikai életért felelős képviselőknek, a világ népeinek

                Magyar demokrataként aggodalommal tapasztaljuk, hogy az emberi szabadság eszméjét Európában - ezen eszmeiség szülőföldjén - is nagyhatalmi eszközökkel kívánják visszaszorítani. Különösen szembetűnő a szabad, alkotó, felelősen önrendelkező emberi személyiség-ideájának eltüntetésére való törekvés akkor, amikor a természeti erőforrások szűkössége nyomasztó akadályként jelentkezik előttünk. Most volna legszükségesebb a felelős szabadság feltételein munkálkodni, mind a magyarság, mind Európa számára, a programozott konzum-idióta kultúra helyett.

A korábbi, a nemzeti államok gazdasági együttműködésén alapuló, a keresztény erkölcsiségben gyökerező Európai Közös Piacból egy új szuperállam, a korábban nem tervezett Európai Unió kezd kibontakozni. „Bonyolult döntési mechanizmus” néven az utóbbi évszázadok alapvető demokratikus, piaci vívmányait készülnek felszámolni az Unióban oly mértékig, hogy még a szövetségre lépő államok alkotmányos alapelveit sem tisztelik.

„Alkotmányozó konvent” fedőnéven egy erős önkényuralmat megalapozó szerződést készítenek elő. A személyiség szabadságát szolgáló alkotmányos állam szorgalmazása helyett az emberi jogokat az állam önkorlátozásaként értelmezik. Ez nyíltan deklarált önkényuralmat jelent.

                A magyarság számára az íratlanul is általánosan elismert alkotmányos elvek, értékek, igazságok közjogi megjelenítése nemzeti kulturális identitásának fontos részét képezi, amelyhez ezer éve mindig következetesen ragaszkodott (akár rendi uralkodóról, akár polgári kormányról legyen szó), és amelynek legfőbb szimbóluma, „ereje” az állami címerben ma is szereplő „Szentkorona”. Ha pedig ezen felfogást el nem ismerő hatalom, önkényuralom vett erőt az országon, akkor azt nem tekintette legitimnek, és a társadalom előbb vagy utóbb mindig helyreállította az alkotmányos értékeket elismerő jogfolytonosságot.

                Tudatjuk Önökkel, valamennyi tagállamuk népével, és az egész Világ közvéleményével, hogy a magyar alkotmánynak 1944-ben, a világháborús német megszállással történt felfüggesztése után máig nem következett be az alkotmányos elvek és hagyomány elismerése, az alkotmányos viszonyok visszaállítása. Ebből következően az ország jelenlegi parlamentje és kormánya is illegitim. Ezért ez a parlament és kormány az európai uniós csatlakozási népszavazás kiírására, aláírására illetéktelen. A 2003. április 12-i népszavazás ezért nem lehet ügydöntő hatályú, és erőltetett végrehajtása ellenére eleve semmis.

                Az uniós csatlakozási szerződést jelen formájában magyar részről nem írhatja alá senki, mert a szerződés számos pontjában évezredes alkotmányunkba ütközik, mert az Unió nem kínál alkotmányos garanciákat Magyarországnak. Más szóval a csatlakozási ajánlat nem kínálja az alkotmányos nemzeti autonómiát, mint garanciális keretet az emberi személy szabadságának, önkiteljesítésének, családi és nemzeti közösségének minden újabb nemzedékben választható megélésre, hanem éppen annak fölszámolására tör.

                Tudatjuk Önökkel, hogy 1990-ben a „rendszerváltással”, majd a szovjet megszállás megszűntével, a tényleges hatalom birtokosai lényegében nem változtak. A hatalom birtokosai személyükben és kapcsolati rendszerükben nemzetellenes, antidemokratikus kirekesztő politikát folytatnak, az önkényuralmi rendszert működtető belső hatalmi struktúrát, kapcsolati rendszert megőrizték. Az alkotmányos viszonyok rendezését 13 éve halogatják.              

Az ország vezetése és tájékoztatási rendszere a nemzettől a természeti erőforrásokat gátlás nélkül elvonó, a nemzet emberi erőforrásait tudatosan romboló idegen érdekek fenntartás nélküli kiszolgálójává vált. A diktatórikus propagandagépezet ma már hadipszichológiai módszereknek tekinthető, agymosó technikákat alkalmaz, láthatóan a magyar identitástudat és államiság felszámolása érdekében. Teszi ezt túlerejével a sajtóban, az iskolai oktatás tartalmi átformálásában, a nemzeti történelem hamisításával, valamint az alapvető életfeltételeket befolyásoló gazdaságpolitikai szabályozók és egyéb törvényi előírások alakításával .

                Tudatjuk Önökkel, hogy kizárólag Magyarország történelmi Alkotmányát fogadjuk el teljes értékűnek, legitimnek. Az 1949. évi sztálinista alaptörvényre való mindennemű hivatkozás eleve alkotmányellenes és hamis.

                Tudatjuk Önökkel, hogy Magyarország történelmi, elvileg meg sem szüntethető alkotmánya nem tesz lehetővé olyan csatlakozást, amilyet 2003. április 12-én lényegileg illegitim, de azon túl minden apró részletében megtévesztéssel, a demokratikus kontroll intézményeinek kikapcsolásával, felszámolásával előkészített népszavazással óhajtanak ránk erőltetni. Erre a népszavazásra alkotmányos szabadságunk hiányában, az országunkat elborító politikai-, kulturális-, gazdasági-, médiaerőszak hatása alatt kerül sor.

                Tudatjuk Önökkel, hogy az Európai Unióhoz történő magyar csatlakozási szerződés tervezete számos részletében uzsorás szerződésnek tekinthető (pl. a földet, mint termelési tényezőt nem természeti erőforrásnak, hanem szankcionáltan szabadforgalmú tőkének tekinti, a sokunk által vágyott polgári létet pedig nem a gazdasági teljesítéshez köti, hanem taktikai célokat kampányszerűen kiszolgáló, brüsszeli elbírálású pályázatoktól teszi függővé). A szerződéssel szembeni kifogásokat pedig az aláírás után formailag előre kizárja a szöveg. Az ilyen meggondolatlan szerződési ajánlatnak ellent kell mondania minden demokratikus államnak, nemzetnek és személynek. Maga a szerződés megszövegezésében oly hanyag, hogy egészében egyértelműen nem is értelmezhető. Ha pedig egyes részletében mégis egyértelmű, akkor képtelenségeket állít, uzsorás módjára egyenlőtlen gazdasági viszonyokat készít elő. Kulturálisan és a nemzet túlnyomó többségének létfeltételeit illetően pedig kifejezetten a közösséget, a kulturális-, gazdasági-, politikai önszervező képességet megszüntető (genocidiális) folyamatokat ígér (illetve követel meg szankciókkal terhelten) a nép, a nemzet identitásának (közösségi önazonosságának, belső szolidaritásának) helyi, állami és központi brüsszeli eszközökkel való felszámolásában.

                Nyilatkoztunk, kérelmeztünk, felhívást intéztünk számtalan alkalommal az ország politikai és állami szerveihez, mindhiába. Nem tudjuk, hogy minek nézünk elébe, de kijelentjük, hogy az alkotmányosságot elismerő politika iránti igényünkről nem mondtunk le. Látva és tapasztalva a gyarmati sorba kényszerítés végső előkészületeit, tudatjuk Önökkel, hogy a magyar népnek jelenleg nem áll módjában felkészülten és szabadon dönteni a fent említett körülmények miatt.

                Tudatjuk Önökkel tehát, hogy Magyarország történelmi alkotmánya szerint nem lehet elismerni olyan csatlakozást, amilyet 2003. április 12-én, illegitim népszavazással óhajtanak ránk erőltetni.

                Azaz tudatjuk Önökkel, hogy a magyar történelmi alkotmányt el nem ismerő, abba ütköző, vagy azt megkerülő, de az ország, a nemzet sorsát lényegében érintő döntéseket és azok következményeit a magyar nép soha nem fogja legitimnek, törvényesnek tekinteni, magára nézve kötelezően elfogadni.

Budapest, 2003. március 29.

Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság

elnök Fáy Árpád, tel/fax 467-0060, E mail: alkotmany@ngo.hu , levélcím 1141 Bp Ürmény u. 17.

Parlamenti "lobbiszáma": sz 8-11/76/2002. Interneten: www.alkotmany.ngo.hu

 

Szabad Magyarországért Mozgalom

Koordinációs Bizottság elnöke: Takács András Tel: 306 5863 Fax: 307 9344 

E mail: szmm@webmail.hu vagy  control7@mail.datanet.hu , levélcím: 1151. Bp. Fő út. 36. Internet: www.eunem.inf.hu 

×××××××××××××××××××××××××××××

Tisztelt Olvasó!

 

A fenti kiáltványhoz azzal egyetértő személyeket és szervezeteket keresünk. -  A szervezetek esetében feltételezzük, hogy az aláíró személy jogosult a szervezet nevében a nyilatkozatot aláírni.

 

Az aláírás a mellékelt szöveg kinyomtatásával és aláírva, illetőleg több aláíró esetén az itt következő űrlapot használva tehető meg, és kérjük postázza az Alkotmányossági Műhely részére.

 

Fáy Árpád

Alkotmányossági Műhely

Vissza az oldal tetejére

 

……………………………….

„… tudatjuk Önökkel, hogy a magyar alkotmányt el nem ismerő, abba ütköző, vagy azt megkerülő, de az ország, a nemzet sorsát lényegében érintő döntéseket és azok következményeit a magyar nép soha nem fogja legitimnek, törvényesnek tekinteni, magára nézve kötelezően elfogadni.”

Hungarian Proclamation

 

To the United Nation’s Congress, the European Union’s Convent, to all the representatives responsible for Hungary’s state and political life

  

As Hungarian democrats, we anxiously observe how humanity’s idea of independence is being pushed back by overbearing power tools in Europe, the motherland of the idea. Especially striking is the effort to destroy the idea of the independence, creative, responsible self-contained human character, when the limitedness of natural resources is a fearful obstacle facing us. These times demand us to work on the conditions of responsible independence, for Hungarians as well as for Europe, instead of the preprogrammed consumption-idiotic culture.

 

A new super state, the European Union which was not planned before, is emerging from the European Common Market that has its roots in the economic cooperation of nations and Christian morality. Under the term ‘Complex decision-making’ the basic democratic and market institutions of the past centuries are intended to end in the European Union to such an extent that not even the constitutional principles of allying states are observed.

 

Under the name of „Constitutional Convent”, they are preparing the agreement that will establish a powerful dictatorship. Instead of the constitutional government that serves the individual’s independence, they interpret human rights as the government’s self-limitation. That means openly declared dictatorship.

 

For Hungarians the unwritten constitutional principles, values, and the way justice appears in common right form an important part of the nation’s cultural identity which they have felt obligated to follow for the past one thousand years, (regardless of being a feudal ruler or civil government), its greatest power and main symbol is the Saint Crown, which appeared and appears in the state’s coat-of-arms. Any time an authority or an oppression rejecting these ideas invaded the country it did not regard them as legitimate, and would always restore legal continuity observing constitutional values.

 

Hereby we let you know, just as the people of your member states and the whole world’s public opinion that since the cancellation of the Hungarian constitution in 1944, when Germans occupied the country during World War II, constitutional principles and traditions have not been acknowledged, constitutional relations have not been restored. Therefore the country’s present parliament and government is illegitimate. Thus this parliament and government have no right to hold a referendum for joining the European Union and to sign such an agreement. Therefore the referendum of 2003 April 12 cannot be of decisive force and it is invalid even if it is forced to complete.

 

The agreement on the accession to the European Union in its present form cannot be signed by anyone from Hungary’s side as is, because the agreement is against our one thousand-year-old constitution in many respects. The European Union offers neither constitutional guarantees for any nation’s autonomy, individual independence, self-realization, nor the opportunity for the new generations to grow up in national family communities. On the contrary, they strive for suspending all these.

 

We let you know that in 1990 when the political system was changed and the interference of the soviet ended, the circle of people with real power in their hands did not change simultaneously. Both the personality and relations of the keepers of power are against the nation, they follow an antidemocratic discriminative policy, they have retained both the inner authority structure that keeps the tyrannical system alive and the system of its relations. The settling of constitutional relations has been suffering delay for thirteen years.

 

The country’s leadership and its system of information have become the obedient servant of foreign interests that knowingly destruct the nation’s human resources and deprive the nation of its natural resources recklessly. Today the dictatorial mechanism of propaganda can be considered as a method of military psychology; they use the techniques of brain washing in order to destroy Hungarian identity awareness and eliminate the state. They act so by having dominance over the media, by changing the context of education, by falsifying the nation’s history, and through the formation of economic regulators and laws influencing basic living conditions.

 

We let you know that we solely accept Hungary’s historical Constitution as legitimate and of full value. Any reference to 1949’s Stalinist basic law is anti-constitutional and false.

 

We let you know that Hungary’s historic constitution cannot be voided and it will not allow the accession by the 2003 April 12th referendum which is forced on us through an essentially illegitimate, deceptive election that has been organized by omitting and destructing the institutions of democratic control.

 

This election will be held through lack of our constitutional freedom, under the influence of political, cultural, economic, and media aggression dominating our country.

 

We let you know that the draft of the contract allowing Hungary’s accession can be considered as a usurious contract in many respects, for instance it regards land which is a production factor not as natural resource but as capital that can be traded unrestrictedly, it relates civic standard of living to tenders that Brussels is to assess which serves campaign-like tactical objectives not to economic performance The draft of the contract excludes all possible objections after it has been signed. Every democratic state, nation and person must oppose to such an inconsistent contract offer. The text of the contract is so slapdash that it cannot be perfectly interpreted as a whole. Though some of its points may seem comprehensive it makes absurd statements, and is preparing unbalanced economic relations like a usurer. As regards the living conditions of the vast majority of the nation and its culture the contract promises progression bringing an end to any communities, cultural, economical, and political self-organizing competences (or demand them under sanctions), which is an apparently genocide intention through destroying the nation’s identity, communal self-awareness and inner solidarity by means of local, state and centralized mechanisms

We have sent numerous petitions, proclamations to our country’s political and state organs – in vain. We do not know what to expect but we declare that we do not give up our claim on a policy acknowledging constitutionality. Seeing and experiencing the last stages of abandoning us to colonization, we let you know that the people of Hungary cannot neglect the aforementioned circumstances generously any more.

Hereby we let you know that Hungary’s historical constitution does not allow the approval of any accession similar to which an illegitimate voting due on 12 April 2003 is about to force us to accept.

We let you know that the people of Hungary will never accept and regard as legitimate and mandatory neither a decision neglecting or contrary to Hungary’s historical constitution nor its consequences which would affect the future of the nation and the country essentially.

 

 

Constitutional Workshop & Forum Society

Árpád Fáy, President

Budapest, Ürmény u. 17. H-1141

Tel/Fax: 0036-1-467-0060

E-mail: alkotmany@ngo.hu

www.alkotmany.ngo.hu

Parliament lobby no 8-11/76/2002 

 

Movement for Free Hungary

András Takács, President of Coordination Committee

Budapest, Fő út 36. H-1151

Tel: 0036-1-306-5863

Fax: 0036-1-307-9344

E-mail: szmn@webmail.hu, control7@mail.datanet.hu

www.eunem.inf.hu

--------------------------------------------------------------------

Címlista:

Az Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság, valamint a Szabad Magyarországért Mozgalom 2OO3. március 29-én  alkotmányossági fórumot tartott. A tanácskozáson megszületett Kiáltvány címlistája az alábbi:

Követségek és egyéb magyar ill. nemzetközi szervezetek:

 1. Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége, 1054 Szabadság tér 12.
 2. Ausztrál Államszövetség, 1126 Királyhágó tér 8-9.
 3. Belga Királyság Nagykövetsége, 1015 Donáti u. 34.
 4. Dán Királyság Nagykövetsége, 1122 Határőr u. 37.
 5. Kanada Nagykövetsége, 1121 Zugligeti út 51-53.
 6. Finn Köztársaság Nagykövetsége, 1118 Kelenhegyi út 16.
 7. Francia Köztársaság Nagykövetsége, 1062 Lendvay u. 27.
 8. Görög Köztársaság Nagykövetsége, 1O63 Szegfű u. 3.
 9. Holland Királyság Nagykövetsége, 1O22 Füge út 5-7.
 10. Iraki Köztársaság Nagykövetsége, 1146 Hermina út 41.
 11. Iráni Iszlám Köztársaság Nagykövetsége, 1O26 Gábor Áron u.43.
 12. Izraeli Nagykövetség, 1O26 Fullánk u. 8.
 13. Japán Nagykövetség, 1125 Zalai út 7.
 14. Kínai Népköztársaság Nagykövetsége, 1O68 Benczúr u. 17.
 15. Koreai Köztársaság Nagykövetsége, 1O62 Andrássy út 1O9.
 16. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Nagykövetsége, 1149 Kopja u. 7.
 17. Kubai Köztársaság Nagykövetsége, 1O25 Józsefhegyi u. 28-3O.
 18. Lengyel Köztársaság Nagykövetsége, 1O68 Városligeti Fasor 16.
 19. Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyság Nagykövetsége, 1O51 Harmincad u. 6.
 20. Németország Nagykövetsége, 1143 Stefánia út 1O1-1O3.
 21. Olaszország Nagykövetsége, 1143 Stefánia út 95.
 22. Oroszországi Föderáció Nagykövetsége, 1O62 Andrássy út 1O4.
 23. Osztrák Nagykövetség, 1O68 Benczúr u. 16.
 24. Pakisztáni Iszlám Köztársaság Nagykövetsége, 1125 Adonis u. 3/A.
 25. Portugál Köztársaság Nagykövetsége, 1O24 Rómer Flóris u. 56-58.
 26. Románia Nagykövetsége, 1146 Thököly út 72.
 27. Dél-Afrikai Köztársaság Nagykövetsége, 1O26 Gárdonyi Géza u. 17.
 28. Spanyol Királyság Nagykövetsége, 1O67 Eötvös u. 11/B.
 29. Svájc Nagykövetsége, 1143 Stefánia út 1O7.
 30. Svéd Nagykövetség, 1146 Ajtósi Dürer sor 27/A.
 31. Szíriai Arab Köztársaság Nagykövetsége, 1O26 Harangvirág u. 3.
 32. Szlovák Köztársaság Nagykövetsége, 1143 Stefánia út 22.
 33. Máltai Köztársaság Tiszteletbeli Főkonzulátus, 1118 Gyula u. 6.
 34. Török Köztársaság Nagykövetsége, 1O62 Andrássy út 123.
 35. Ukrajna Nagykövetsége, 1125 Nógrádi út 8.
 36. Vatikánvárosi Állam Szentszék, 1126 Gyimesi út 1-3.
 37. Hágai Nemzetközi Bíróság, International Court of Justice, Peace Palace, 2517 KJ The Hague, The Netherlands, T: (31)(O)7O-3O2-23 23, F: (31)(O)7O-364-99 28.
 38. Európai Unió EU Bizottság Budapesti Delegációja, 1O16 Bérc u. 23.
 39. Európai Konvent Brüsszel, 12OO Squarevergote 5, Brussels. Romano Prodi
 40. NATO Headquaters, Blvd III, 1110 Brussels, Belgium
 41. UN Economic Commission For Europe, Brigita Schmögnerová Executive Secretary, Information Service, Palais des National, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
 42. UNICEF ENSZ Gyermek Alap, Dr. Kecskeméti Edit, 1027 Bp. Varsányi I. u. 26-34, Tel: 201-4923

Magyar Távirati Iroda Belpolitikai Rovat és 100-nál több további sajtócím, egyházi vezetők, pártok és társadalmi szervezetek címlistájára került még megküldésre (küldő-SZMM).

üdvözlettel

Fáy Árpád

-------------------------------

(A korábbi e-mail címem "fay@tvnetwork.hu" és a fay@ngo.hu azóta megszűnt szerverhez tartozott)


 Vissza az oldal tetejére