uuu

1956 Magyarország Védjegye

- Balatonőszöd önkormányzatának, 

az  Alkotmányossági Műhely és Fórum Egyesületnek, 

Haza és Haladás Alapítványnak valamint 

a Társaság a Balaton Akadémiáért Egyesületnek 

a közös rendezvénye volt 2001. okt 20-án 

-  A rendezvény védnöke: dr Dávid Ibolya miniszter volt.

- A rendezvény előadói voltak: 

Vasvári Vilmos, a POFOSZ ügyvezető alelnöke, 

Balás-Piri László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke, 

Bartis Ferenc, Erdélyben bebörtönzött író, az Összmagyar Testület elnöke,  

dr Szántó László főlevéltáros, a Somogy Megyei Levéltár igazgatóhelyettese, 

Fáy Árpád, az Alkotmányossági Műhely és Fórum Egyesület elnöke. 

uuu

 Fáy Árpád:

1956 jelentősége - a magyar alkotmányosságban

ª    Mi köze van 1956-nak az alkotmányossághoz? Hiszen azon két hét alatt még a nemzetgyűlés sem ült össze!

ª    Ismeretes Antall József azon megjegyzése a parlamentben, miszerint ”Tetszettek volna forradalmat csinálni”. A megjegyzés önálló életre kelt. Jellemzően az elmúlt évtized zavaros éveire, keveseknek jutott eszébe azt válaszolni, hogy dehiszen volt forradalom, az 1956-os!

ª    Miért kell ismét és ismét kimenni az utcára? Nem elég időnként, néha?

ª    Antall József 1946-ig ment vissza időben a polgári viszonyok restaurálásában. Hívei emlékezései szerint nem tartotta időszerűnek a teljes értékű alkotmányos viszonyokhoz való visszatérést.

ª    Ma már tudjuk, hogy az eltelt évek ezernyi esetben igazolták, hogy az alkotmányos viszonyok hiányáért hihetetlen bírságokat fizet a magyar társadalom. Több száz milliárd $-ról van szó.

¨    1996-ban 100 milliárd $ privatizációs köztörvényes visszaélésre indítványoztak közkegyelmet (pl Sárközy Tamás)

¨    Ehhez adódik az adósságválság hasonló nagyságrendű vesztesége.

¨    Hozzá adódik az olajos és más adóvisszaélések tömege.

¨    Ehhez adódik a kialakult monopolstruktúra monopoljövedelmének terhe.

¨    És még nem beszéltünk az elmaradt haszon jelleggel elnehezült megújulásról.

            - A felhozott mentség pedig lényegében az, hogy az alkotmányos viszonyok rendezetlensége miatt elvileg sem lehetett megelőzni vagy orvosolni a káros folyamatot…!

ª    Ideje volna elgondolkodni az igazságosságot és hatékonyságot egyeztetni megkísérlő alkotmányos rendezésről. Legalább a jövőre nézve teremtsük meg az alkotmányos szolidaritást, legalább a jövőre tekintettel kíséreljük meg tabuk helyett végiggondolni az alkotmányos gondolatokat.

ª    Amiről fogalmunk sincsen, azzal nem tudunk törődni. Az alkotmányról ma még a fogalmunk is bizonytalan. Korszerűnek mondják az írott alkotmányt, idegen szóval a chartális alkotmányt (vagy alkotmány-levelet), szemben az úgymond lejárt múltat idéző íratlan vagy történelmi alkotmánnyal.

ª    Felületesen közelítve:

¨    az írott a modern, az íratlan a primitív, a történeti, az írás előtti (ami maga a csiszolatlan kőkor).

¨     A modern „chartális” a nyugati  fejlett mintát követő, a történeti a megkopott, kompromittált, idejét múlt.

ª    A polgári jogban a szerződés papírjára vetett szöveg csak akkor ér valamit, ha a szerződő felek megegyező akaratát fejezi ki.

ª    Vizsgáljuk hasonlóképpen az alkotmányt is.

¨    A modern alkotmánylevél szövege titkon, puccs-szerűen fél óra alatt átírható hatalmi és más elitek közreműködésével, majd korlátlanul igazolható vele az önkényes hatalom. Ez volt a XX. század fasiszta, bolsevik és más monopolista diktatúráinak fügefalevele.

¨    A történeti alkotmány régies kifejezéssel a szokásjogon alapult, ami mai szóval a társadalom sok nemzedékén át kialakult alkotmányos szellemiséget jelenti, amely a magyar alkotmányos hagyomány fogalma szerint egyes konkrét ügyek kapcsán alaptörvényekben jut érvényre.

ª    A történeti (vagy teljes értelemben vett) alkotmányt magát tehát, nem kell leírni (nem is lehet), mert a társadalom, a magyar meghatározás szerint a nemzet alkotmányos kultúráját, szellemiségét magát jelenti (mint ahogyan a polgári szerződés a felek megegyező akaratán alapszik).

ª    Kik és miként „alkotják” az alkotmányt?

¨    Az „írott” alkotmányt modern felfogás szerint jó esetben az alkotmányozó gyűlés, rosszabb esetben bárki a hatalmi erőfölény birtokában megalkothatja.

¨    A történeti alkotmány felfogásában egy állam - egy alkotmány. A magyar állam a legfukarabb megítélés szerint is 1000 éves. A nemzet, az állam, az alkotmány sok generációs entitás.

ª    A történeti alkotmány logikája szerint a nemzetgyűlés csak alaptörvényeket fogalmazhat (azt is szigorúan vett formai előírások szerint), de nem hozhat „teljesen új” alkotmányt. Ugyanis a magyar alkotmány megfogalmazói, formálói között az ezer éves állam hajdani szereplői is ott vannak: Álmos, Árpád, Szent István, Hunyadi Mátyás, és sokan mások. Őket már nem lehet kihagyni az ezer évből, az ezer év alatt formálódott alkotmány szellemi építményéből.

ª    A történeti alkotmányban nem kell, nem lehet örökké a nulláról kezdeni a történelmet. A történelmi alkotmányban elég egyszer megvívni 1956 harcait, ha emlékezünk rá utóbb.

ª    Mi határozza meg tehát az alkotmányt?

¨    A modern írott vagy diktált, diktatórikus alkotmányban a döntő az úgymond alkotmányozó elit aktuális hatalmi erőfölénye, taktikája. Ennek a lecsupaszított, úgymond modern alkotmánynak a célja a pillanatnyilag kierőszakolt hatalom konzerválása a „legfőbb törvény”, az „alkotmány erejével” – a jogra hivatkozva pusztítva, letarolva minden alkotmányos kultúrát.

¨    A történelmi alkotmányban viszont az alkotmányosság kulturális kincs. Ebben a felfogásban az aktuális hatalomnak kell az alkotmányos normák vállalásával alkotmányos hatalommá válnia – amit nem pótolhat semmilyen erőfölény.

ª    Hogyan „hat”, hogyan működik az alkotmány?

¨    Az írott alkotmányban az alapvető alkotmányos értékeiktől elszakított törvénykövetőket rászorítják az alkotmány tudomásul vételére – ennek megfelelő intézményi rendszer segítségével.

¨    A történelmi alkotmány feltételezi az alkotmányos kérdéseket mérlegelni igyekvő szélesebb közvéleményt, érdeklődő politikai hozzáállást – ennek megfelelő az intézményi rendszere is.

ª    Miben különbözik az alkotmány nyelvezete a két esetben?

¨    Az írott alkotmánynak egyetlen szövege „betű szerint” értelmezendő, ez a forma nem viselhet el „párhuzamos megfogalmazásokat”.

¨    A történelmi alkotmány a sokvallású, soknyelvű, sokféle műveltségű réteget felölelő társadalomban sokféle megfogalmazást, különböző korokhoz kötődő szimbólumokat kell jelentsen - egyiknek sincsen abszolút előnye, egyik sem a másik megfogalmazás elfojtására született, A közös magvat a közösen vállalt alkotmányos szellemiség jelenti.

ª    Lehet ilyen közös szellemiségről beszélni manapság? Talán jobban, mint hinnénk. 1956 erre a közös szellemiségre egy kimagasló példa. Nem kellene szégyelleni, sem túlterhelni, elfecsérelni.

¨    Az írott alkotmány passzívvá teszi a társadalmat, illetéktelenné az alapvető kérdésekben, tömegesíti a népet, nemzetet.

¨    A történelmi alkotmány inspirálja a társadalmat a legfőbb kérdések mérlegelésére, az alapvető értékek védelmére, azok szerinti életre való törekvésre.

ª    A történelmi alkotmány a tömeget néppé, nemzetté segíti fejlődni. 1956 szellemisége több szempontból is a történelmi alkotmány hagyományában gyökerezően magyarázható.

ª    Ennek a gondolatsornak az alapján ha pontosítjuk kifejezéseinket, akkor a maiak a történelmi vagy más szóval a teljes alkotmány értelmében nem hozhatnak új alkotmányt, hanem csak új alaptörvényeket. A sokat hiányolt úgymond alkotmányozás eszerint a jogfolytonosság elismerésére, és utána új alaptörvények hozatalára lehet jogosult.

ª    Érdekességként megjegyzendő, hogy az 1949. évi 20. alaptörvényünk záró rendelkezésében a 77. § (1) a következőképpen szól:

£ „Az alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye”.

¨    Nehézkes, önmagában érthetetlen megfogalmazás. Mit akarhat megállapítani?

¨    Ez a mondat szerepelt az 1949. évi első változatban is 71.§ számozással.

¨    Az alkotmány az az alkotmány. Nem? Lehetséges olyan alkotmány is, amely nem alaptörvény? Mi a jelentésbeli különbség alkotmány és alaptörvény között, ha nem a történelmi közjogot vesszük alapul?

¨    A történelmi közjog értelmében szembetűnően nincsen értelme a mondatnak, mert az alkotmány éppen ott nem azonos az alaptörvénnyel, hanem attól fogalmilag különböző minőségű.

¨    Hacsak azt nem mondom kibővítve, értelmezve, hogy idézőjelben: „Ez az alkotmány nem teljes értékű alkotmány, hanem annak egy függeléke, …hiszen egy alaptörvény”.

ª    Mintha az 1949-es fogalmazó is figyelt volna a szavak valódi, teljes értékű eredeti jelentésére. A diktatúrában azon a nehezen dekódolható módon tiltakozott, hogy szigorúan véve értelmetlenné tette a mondatot.

ª    Számunkra talán ennél több cselekvési tér adatott. Fel kell hívni az ország figyelmét, hogy a XXI. Század apokaliptikus fenyegetései küszöbén törődjünk kultúránk alkotmányos kincseivel.

ª    Ebben a szellemben fogalmaztuk az Alkotmányossági Műhely és Fórum keretében az ezév áprilisi felhívásunkat egy ünnepi megemlékező törvény meghozatalára az alkotmányos evidenciákról. Az evidenciákhoz nem kell 2/3-os többség, ott nem alkotunk új megállapodásokat, de tudomásul vehetjük a tényeket.

ª    Egyelőre olyan választ adott az Igazságügyi Minisztérium a kormány nevében, amely feleslegesnek tekinti az alkotmányos evidenciák, például a teljes értelemben vett és az alaptörvényre szűkített alkotmány-értelmezés közti különbség törvény keretében való megemlítését.

ª    Azonban az országnak, a nemzetnek szüksége van alkotmányos szintű szolidaritásra az anyagi és előnyös pozíciók felét birtokló felső 5% és a középosztály valamint az elesettek 95%-a között. Szükségünk van a reményt keltő, a bizalmat gazdaságilag, tulajdonrendszerben és minden más téren megalapozottan erősítő rendezett alkotmányos viszonyokra.

ª    Az íratlan alkotmányos szellemiség terén mindenesetre igen tág a mozgástér. Ez a mozgástér azonban nem teszi feleslegessé az ünnepi, törvényi megemlékezést, tudatosítást.

¨    Kérem ismerkedjenek meg a felhívás szövegével (olvasható a honlapon).

¨    Örömmel említem felhívásunkat 1956-ra emlékező ünnepségen.

ª    Ünneplő törvényre megfogalmazott tervezetünk 4.§-a, rendelkező része szerint

1. Az alkotmányos hagyományok oktatásának, kutatásának költségeit a költségvetésnek feltétlen biztosítania kell

2. Az alkotmányos értékekre hivatkozás valóságos tilalmát meg kell szüntetni

3. Köztestületi, kamarai jelleggel testületet kell létre hozni az alkotmányosság  kérdésének pillanatnyi pártérdekektől függetlenített rendszeres vizsgálatára, közismertté tételére

4. Nagy nemzeti ünnepeinken azok alkotmányos vonatkozásait hangsúlyozni kell, ki kell fejteni (március 15, augusztus 15 és augusztus 20., október 6., október 23, stb)

5. Az ünnepi törvény szorgalmazhatja, hogy a törvényhozók a jövőben a sarkalatos, alkotmányos súlyú kérdések tárgyalásakor emlékezzenek meg az alkotmányos hagyományokról idézetekkel, rövid elemzésekkel (vallás-szabadság, szólás-szabadság, a nemzet tagjainak közössége, az alkotmány védelme, erkölcsi alapnormák …)

ª    Végezetül pedig had köszönjem meg a POFOSZ-nak támogató érdeklődését munkánk iránt.

ª    Úgy vélem, ha nehéz is megfogalmazni 1956 alkotmányos jelentőségét, mert szokatlan (ugyanakkor magától értetődik, hiszen a katonai megszállás, a diktatúra elleni tiltakozás alapvető alkotmányos követelések), foglalkozni kell vele.

ª    A magyar nemzet alapvető ismérve alkotmányossága.

¨    És valahol titkon gondoljunk arra is, hogy a Szentkorona alkotmányosságának örökösei a magyar nép mellett a Kárpát medence összes többi népe is, s ha különálló nemzet alkotásuk netán végleges volna, akkor mindezen nemzetek is egyformán tarthatnak igényt arra, hogy teljes joggal vállalhassák ezt az örökséget (amint azt Horvátország mai alkotmánya teszi meg). És ez hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mi se tagadjuk meg.

ª    Jót tenne egy megemlékező törvény, hogy előkészülhessen egy érdemi, tényleges alkotmányreform nagy munkája, amelyben a történelmi alkotmány talaján alkothatunk olyan modern kérdéseket rendező új alaptörvényeket, amelyek mind az igazságot mind a hatékony modern államszervezést egyformán erősítik.

ª    Csak egyet tudok érteni a mai megemlékezés címével:

 uuu

1956 Magyarország Védjegye

 uuu

Vissza az elejére