vissza a főoldalra *  

Fügelék 1/a) a geometriai axióma rendszer

 (www.bethlen.hu –ról másfél oldal + végjegyzetek a nehezen értelmezhető egy ponton át több párhuzamossal, aminek induktív értelme lehet, deduktív értelme azt hiszem nem) –

2 oldal + 6 oldal végjegyzet

Tartalom

Matematika axiomatikus felépítése. PAGEREF _Toc364592387 \h 1

Mikor megfelelő egy axióma rendszer PAGEREF _Toc364592388 \h 2

Axióma rendszer teljessége  -Gödel PAGEREF _Toc364592389 \h 2

Végjegyzetek internetes oldalakról PAGEREF _Toc364592390 \h 2

 Matematika axiomatikus felépítése

 --<<áttekintés az interneten található www.bethlen.hu honlap oldalaival - >>-- .

http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Matematika_axiomatikus_felepitese.htm

Már az ókorban törekedtek a matematikai ismeretek deduktív módon való felépítésére. Arra, hogy

·         minden állítást bizonyítani kell. Az egyes állítások igazolásánál nem szabad felhasználni csak már korábban bizonyított tételt.

·         Ez az út elvezetett a legegyszerűbb elemi állításokhoz, az axiómákhoz, amelyek bizonyítása már nem lehetséges.

Ezen axiómák megfogalmazására először még az ókorban, a geometriában látunk példát. Már Hippokratész Sztoikheia című művében kísérletet tesz erre, de ennek csak töredéke maradt fenn.

A geometria axiomatikus megalapozása vitathatatlanul Eukleidész szintén ókori görög matematikus érdeme. Az Elemek című művében megfogalmazott euklideszi axiómák[A] ma is érvényesek. Mindössze 9 axiómából és 5 posztulátumból (ma ezeket is axiómáknak mondjuk) álló rendszere hosszú időn át mintául szolgált.

Csak a XIX. században született meg az első nemeuklideszi geometria, a Bolyai_Lobacsevszkij féle hiperbolikus geometria.[B] Ez egyetlen euklideszi axióma megváltoztatásából, a párhuzamossági axióma tagadásából született. Ez egyben ráirányította a figyelmet az axiómarendszer fontosságára. --<<Ezt a megállapítást nem értem, itt valami megkövesedett fogalmazással kell legyen dolgunk - >>--

1882-ben az olasz Peano[C] megfogalmazta a természetes számok axiómáit, a Peano axiómákat.

A geometria ma használt axiómarendszerét 1899-ben Hilbert[D] Grundlagen der Geometrie (A geometria alapjai) című művében fogalmazta meg, általánosítva az euklideszi axióma rendszert.

Mikor megfelelő egy axióma rendszer

Ugyancsak Hilbert volt az, aki megválaszolta azt a kérdést, hogy mikor megfelelő egy axiómarendszer.

1.      Legyenek az egyes axiómák függetlenek egymástól, azaz egyiket se lehessen igazolni a másik segítségével.

  1. Legyen az axiómarendszer ellentmondásmentes, vagyis ne fordulhasson elő olyan állítás, amely az axiómák alapján igazolható és cáfolható is egyben.
  2. Legyen az axiómarendszer teljes, azaz az adott tudományág minden problémája vagy igazolható vagy, cáfolható lehessen.

1908-ban kialakult a halmazelmélet axiómarendszere[E], majd 1933-ban a valószínűségszámításé is. Az előbbi Ernst Zermelo német és Abraham Fraenkel izraeli matematikusok, az utóbbi az orosz Kolmogorov érdeme.

Axióma rendszer teljessége  -Gödel

1931-ben azonban Kurt Gödel osztrák matematikus megmutatta, hogy valamely ellentmondás nélküli axiómarendszer sohasem lehet teljes. Azaz bármelyik axiómarendszeren belül megfogalmazható egy olyan állítás, amelyik nem bizonyítható, de nem is cáfolható (nemteljességi tétel).

Egy véglegesen megfogalmazott axiómarendszerben pedig az ellentmondásmentesség nem bizonyítható, tehát az adott axiómarendszer nem képes igazolni saját maga "igaz" voltát.

Mindez azt jelenti, hogy nem lehet egy adott tudományág axiómarendszerét véglegesen megfogalmazni. Új kérdések esetleg újabb axiómákat kívánnak.

Végjegyzetek internetes oldalakról


 
[A] Euklideszi axiómák.

Eukleidész görög matematikus Elemek cimű munkájában megfogalmazta alapigazságait (axiómáit). --<<a pont, egyenes, sík alapfogalmakat és talán alapvető viszonylatokat nem sorolja - >>--

A kilenc axióma:

1.      Az egy és ugyanavval egyenlők egymással is egyenlők.

2.      Ha egyenlőkhöz egyenlőket adunk, akkor az összegek is egyenlők.

3.      Ha egyenlőkből egyenlőket veszünk el, akkor a maradékok is egyenlők.

4.      Ha nem egyenlőkhöz egyenlőket adunk, az összegek nem egyenlőek.

5.      Ugyanannak a kétszeresei is egyenlők.

6.      Ugyanannak a fele részei is egyenlők.

7.      Az egymással egybevágók egyenlők.

8.      Az egész nagyobb a résznél.

9.      Két egyenes nem fog közre területet.

Az axiómákat öt posztulátum (követelmény) követi: (Ezek a mai értelmezés szerint szintén axiómák)

1.      Minden pontból minden ponthoz egyenes húzható.

2.      Az egyenes szakasz végtelenül meghosszabbítható.

3.      Minden pontból, mint középpontból tetszőleges sugarú kör rajzolható.

4.      A derékszögek egyenlők.

5.      Ha két, azonos síkban fekvő egyenes egy harmadik metsz, akkor a két egyenes a harmadiknak azon az oldalán metszi egymást, amelyiken a keletkezett belső szögek összege két derékszögnél kisebb.

Ez az utolsó posztulátum okozott gondot majd 2000 éven át a matematikusoknak. Elsősorban bonyolultsága és ellenőrizhetetlensége miatt. Ez indította el az axiómarendszerekre vonatkozó vizsgálatokat. És ezekből a kutatásokból, illetve a párhuzamossági axióma tagadásából született meg a Bolyai-Lobacsevszkij féle geometria. Ők ezt a páthuzamossági axiómát annak tagadásával helyettsítették:

Az "e" egyeneshez egy külső P pontból több olyan egyenes húzható az "e" és P által meghatározott síkban, amely e-t nem metszi."


[B] A Bolyai-Lobacsevszkij-geometria.
(A hiperbolikus geometria.)

A geometria axiomatikus felépítését. még az ókorban Eukleidész teremtette meg. Az ő általa kidolgozott euklideszi axiómarendszer ma is érvényes. Ebben az axiómarendszerben 9 axiómát és 5 posztulátumot (mai felfogás szerint ezek is axiómák) fogalmazott meg. Ezek között egyetlen egy van, amely régóta vita tárgya a matematikusok körében. Ez un. párhuzamossági axióma. Érdemes itt szó szerint is idézni:

" Ha két, azonos síkban fekvő egyenes egy harmadik metsz, akkor a két egyenes a harmadiknak azon az oldalán metszi egymást, amelyiken a keletkezett belső szögek összege két derékszögnél kisebb."

http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Kepek/Matek/bolyai1.jpg

Egyszerűbben: Egy egyeneshez egy külső ponton át egyetlen nem metsző egyenes húzható a pont és az egyenes által meghatározott síkban.

Ez a többi axiómánál bonyolultabb állítás arra inspirálta a matematikusokat, hogy ezt az axiómát többi axiómából levezessék (így már nem axióma, hanem bizonyított tétel lenne). Azonban ez senkinek sem sikerült.

Bolyai Farkas is azon az úton indult el, hogy a többi axiómából levezesse a párhuzamossági axiómát. Levezetésében azonban Gauss megtalálta a hibát. Ezek után megpróbálta más axiómával helyettesíteni: "Három pont vagy körön van, vagy egy egyenesen van."

Megjegyzés: Az euklideszi párhuzamossági axióma egyenértékű még azzal az állítással, hogy a háromszög szögeinek összege 180°.

Bolyai János 1820-ban kezdett a problémával foglalkozni, és 1823-ban írta édesapjának: "Semmiből egy új világot teremtettem."

Bolyai János és tőle függetlenül az orosz Lobacsevszkij a párhuzamossági axiómát annak tagadásával helyettesítették. Pontosabban:

" Az "e" egyeneshez egy külső P pontból több olyan egyenes húzható az "e" és P által meghatározott síkban, amely e-t nem metszi."

Ezek után mindketten megvizsgálták ennek következményeit, és az derült ki, hogy ez a helyettesítés nem vezet logikai ellentmondáshoz. Így, a módosított axiómarendszerrel egy új geometria született.

Természetesen ebben a geometriában is létezik párhuzamosság. Ezt a következőképpen értelmezzük:

A mellékelt ábrán a PB és QA félegyenesek a PQ egyenes ugyanazon oldalán vannak.

PB és QA félegyenesek nem metszik egymást, azaz nincs közös pontjuk.

A QPB szögtérben haladó és P-n átmenő minden egyenes metszi a QA-t.

Ebben az esetben azt mondjuk, hogy a PB és QA félegyenesek párhuzamosak.

http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Kepek/Matek/Bolyai2.jpg

Ez a párhuzamosság-fogalom szemléletesen azt jelenti, hogy ha elkezdjük forgatni a PQ egyenest A pont felé, akkor a forgó félegyenes éppen "elpattanó", első nem metsző helyzetében lesz párhuzamos QA-val. A mellékelt ábrán a PM párhuzamos QA-val és PN párhuzamos QÁ-val. (mint "elpattanó félegyenesek) Az új axióma azt mondja ki, hogy több nem metsző egyenes van, tehát PM és PN nem esnek egy egyenesbe.
Így a PM és PN félegyenesek meghosszabbítása olyan szögtartományt hoz létre, amelyben végtelen sok olyan egyenes húzható, amely már nem elpattanó, de nincs közös pontja PA-val ill. PÁ-val. Ezeket az egyeneseket ultrapárhuzamos egyeneseknek nevezzük.

http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Kepek/Matek/Bolyai3.jpg

Ebben a geometriában (hiperbolikus geometriában) tehát a párhuzamosságot félegyenesekre értelmezzük.  --<<Úgy tűnik nekem, hogy egészen egyértelműen hajózási rajz eszköz igényt tükröz a megfogalmazás. - >>-- Két egyenest akkor mondunk párhuzamosnak, ha vannak párhuzamos félegyeneseik.

A hiperbolikus geometriáról szemléletes képet ad az un. Cayley-Klein-féle körmodell.

A hiperbolikus sík pontjait az un határkör belső pontjai jelentik. Két egyenes párhuzamos ("elpattanó"), ha a határkörön metszik egymást. Két egyenes ultrapárhuzamos, ha az egyeneseknek megfelelő húrok nem metszik egymást. A határkörbe írt háromszöget olyan egyenesek alkotják, amelyek közül bármelyik kettő párhuzamos a másik kettővel. (Ilyen az ábrán az ABC háromszög.) Ez a modell talán ilyen méretekben szokatlan, de csillagászati lépték esetén már nem.

http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Kepek/matek/Bolyai4.jpg

A Bolyai-Lobacsevszkij féle hiperbolikus geometria, mint speciális esetet tartalmazza az euklideszi geometriát is. Ma már tudjuk, hogy a fizikai tér nem euklideszi szerkezetű. Ugyanakkor a hiperbolikus geometriában feltételezettnél is bonyolultabb, nem jellemezhető egyetlen paraméterrel. A mi emberi világunk mértei és technikai feltételei között az euklideszi geometria elegendő pontossággal alkalmazható.

A Bolyai-Lobacsevszkij féle hiperbolikus geometria iránt érdeklődőknek nagyon ajánljuk a következő Internet címet: http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/matematika/Bolyai/index.html --<<Szilassi Lajos oldala - >>--

A fenti címen, a szegedi egyetem tanárképző főiskolai karának matematika tanszékén található Web oldalon találhatsz egy programot is (bolyai.exe), amely a hiperbolikus geometria ún. Poincaré-féle modelljét ábrázolja.


[C] Peano axiómák.

Peano 1889-ben jelentette meg az aritmetika alapjait jelentő axióma rendszerét.

Ebben három alapfogalmat mondott ki:

fogalmakat. Azaz a természetes számokat és a számlálást (rákövetkezést) alapfogalomnak tekintjük. Így 5 axióma (alapállítás) vált szimbólumokkal is leírhatóvá:

1.      A nulla szám.

2.      Ha a szám, akkor az azt követő is szám.

3.      A nulla nem követi egyik számot sem.

4.      Ha két szám ugyanazt a számot követi, akkor azok egyenlők.

5.      Ha az S halmaz tartalmazza a nullát és az S minden számának a következőjét, akkor minden szám az S-ben van.


[D] Hilbert, David
(1862. 01. 23. -1943. 02. 14.)

Világhírű német matematikus. Königsbergben (ma Kalinyingrád) született. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait is itt végezte. Königberghez kötődik Goldbach, aki szintén itt született, és Euler a königsbergi hidak problémája kapcsán. 1895-ben a göttingeni egyetemre kerül és működött egészen haláláig. Itt az egyetemen többek között Félix Klein is kollégája volt. Hilbert tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának is, és 1910-ben ő kapta a világ legjobb matematikusai számára alapított Bolyai díjat.

Munkásságáról: Talán Hilbert az utolsó olyan matematikus, aki a matematika szinte valamennyi szakterületén nagyot alkotott. Munkássága kiterjedt az algebra, a számelmélet, a geometria, az analízis, a matematikai logika, a differenciálegyenletek, a variációszámítás és a topológia területeire. 1899-ben jelent meg híres könyve, a Grundlagen der Geometrie (A geometria alapja). Ebben általában is foglalkozik a matematika axiomatikus felépítésével. Ő fogalmazta meg, hogy melyek a helyes axióma-rendszer feltételei, és meg is adta a geometriának ma is használatos axiómarendszerét. Általánosította az euklideszi geometriát tetszőleges számú dimenzióra. Hilbert meg volt győződve arról, hogy a matematikában fellépő ellentmondások legyőzhetők. Egy ideig tanítványai közé tartozott a nagy magyar származású matematikus, Neumann János.


[E] Halmazelmélet axiómarendszere.

A matematika axiómatikus felépítése és a matematika fejődésében jelentős állomás volt a halmazelméleti axiómarendszer megfogalmazása. Ez először 1908-ra alakult ki Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871.-1953.) német és Adolf Abraham Fraenkel (1891.-1965.) izraeli matematikusok munkássága nyomán. Ebben a rendszerben halmazok elemeiként is csak halmazok jöhetnek számításba.

Zermelo-Fraenkel féle axiómarendszer.

Alapfogalmak:

1.      A halmaz fogalma.

2.      Halmaz elemének lenni. (Halmazhoz tartozás.)

Axiómák:

1.      Ha két halmaz elemei ugyanazok, akkor a két halmaz azonos.

2.      Van olyan halmaz, amelynek nincs eleme. Ez az üres halmaz: Æ ={}.

3.      Ha a és b halmazok, akkor van olyan halmaz, amelynek pontosan a és b az elemei. Ez {a,b} halmaz, illetve ha a=b, akkor az {a} halmaz.

4.      Van olyan halmaz, amelynek eleme Æ , és ha egy a halmaz eleme neki, akkor az {a} halmaz is eleme. (végtelen halmaz létezése).

5.      Bármely halmazhoz van olyan halmaz, amely az adott halmaz elemeinek az egyesítése.

6.      Minden halmaznak létezik hatványhalmaza. (Hatványhalmaz: egy adott halmaz összes részhalmazaiból álló halmaz.)

7.      Ha A egy halmaz és T egy tulajdonság, amely a halmazelmélet fogalmaival definiálható, akkor létezik az A halmaz T tulajdonságú elemeinek a halmaza.

8.      Ha A egy halmaz és f egy olyan függvény, amely a halmazelmélet fogalmaival definiálható, akkor, értelmezési tartománya az A halmaz, akkor az f függvény értékkészlete is halmaz.

9.      Nem üres halmaznak mindig van tőle idegen eleme.

10.  Ha egy A halmaz elemei páronként diszjunkt (közös rész nélküli) nem üres halmazok, akkor létezik olyan B halmaz, amelynek A halmaz minden elemével pontosan egy közös eleme van. (Kiválasztási axióma.)

Megjegyzés: Ez utóbbi axióma hasonló szerepet játszik, mint az euklideszi axiómáknál a párhuzamossági axióma.

Az idők során fogalmazódtak meg más axiómarendszerek is, például Neumann Jánosé. Ezek egyenértékűek a fenti axiómarendszerrel. Neumann János axiómarendszere azonban nem a "halmaz" és az "eleme" alapfogalmakra épül, hanem ezt a szerepet a "függvény" és az "argumentum" fogalmak veszik át.


 

 Vissza az oldal tetejére