vissza a főoldalra *  

From: Fáy Árpád [mailto:arpad.fay@gmail.com] - Sent: Monday, December 29, 2014 7:33 PM - To: 'mindenkinek.akit.erdekel@gmail.com' - Subject:

összefoglalásként, lehetőség szerint véleményt kérve, és boldog új esztendőt kívánva - FÁ

 Az alkotmány és alaptörvény megkülönböztetendőségének filozófiai indokolhatósága
és az elvi személy fogalmának jelentősége –
problémafelvetés I/2 változat (bővítve 2015 04 01-én).

Szemléleti vázlat, amelyet lehet helyesbíteni, javítani, pontosítani, kiegészíteni, hivatkozásokkal gazdagítani. Kétségbe vonni az egész értelmét, vagy más szavakkal megfogalmazni. Ezt értem probléma felvetés alatt. Az pedig, hogy ezt a probléma felvetést alapvetőnek, fontosak érzem alkotmányosságról való gondolkodásunk ügyében – az a személyes meggyőződésem.

Az alkotmány és alaptörvény közti elvi különbségtevés ismeretelméleti elvi lehetősége és szükségessége

ontológiai és ismeretelméleti evidenciák talaján

A világ részeként a világban élve megismerésünk a világban zajlik, a világ valamely részletére vagy vetületére irányulhat, de nem a világ teljességére.…

Az ember helye a világ totalitásában koronként változó módon, de ismétlődően megfogalmazódik, és a kérdéskör természetéből adódóan a lényeget tekintve nem sokat változhat. Sem az embernek a világban elfoglalt helye, sem az emberi természet alapvető lényege és ebből következően az emberi megismerés alapvető sajátságai sem változhatnak – legfeljebb a róluk szóló fogalmazásaink, megfontolásaink, eszközeink. Lásd az emberi megismerésnek a világ egészéhez való viszonyáról Arisztoteleszt, a skolasztikát vagy a modernek közül például Luhmant.[1] A teljes, a világ teljességéről való megismerés tehát ontológiailag, a világban elfoglalt helyzetünkből következően nem is lehetséges.

Az alábbi táblázatban mint evidenciát foglaltam össze az emberi megismerés lehetőségeit a világban.

 

a megismerés tárgya lehet

a megismerés tárgyának és alanyának a viszonya

az emberi megismerés és szabályozás kérdése

szervetlen

világ

alanya

?

tárgya

rálátó megismerés elvi lehetősége

az objektív ismeretekre törekvés valamint az egyoldalú „külső”, a megismerésen alapuló irányítás, szabályozás lehetséges területe

szerves, élő

világ

emberi

világ

alanya O tárgya

vele-benne élő megismerés lehetősége

a „természettől adott” (!) szabadság, önreflexió, együttműködés, felelősség, erkölcsi normák, alkotás, kultúra, szép-igaz-jó területe <<>> egyrészt az emberi jelenség a maga lényegében az ember által megismerhetetlen (lásd Gödel tételeit), tehát legfeljebb „csak” megélhetők az emberi lét sajátságai - ezért megkerülhetetlen alapvető kérdés az emberi személyiség minden más emberhez mért eredendő, „természetadta” szabadságának elismerése <<>> másrészt az emberi közösség kapcsolati szabály-rendszere időben előre haladva kényszerűen "mind emberibb" alkotás, amelyért az ember és közössége felelősséggel tartozik <<>> az emberi személy és közösségei eredendő szabadságának elvitatása minden más emberi személlyel és közösséggel vagy bármi egyébbel szemben (például úgymond "a" jogi személy, állam, tőke javára!) az embert ember-alatti, azaz állati lét, vegetálás felé szorítja.

ember feletti

világ

tárgya

=

alanya

a feltételező, megsejtő, hívő „megismerés” lehetősége

az ember felettiben, a felfoghatatlanban, az abszolútban, "isteniben", ahol megismerésről elvileg nem lehet szó az ember részéről, legfeljebb hitről, vélekedésről <<>> ebben a viszonylatban ha irányításról, szabályozásról esik szó, annak az ember legfeljebb tárgya lehetne, és ha Isten embert teremtett szimbolikus értelemben vagy a szó közvetlen jelentésében, akkor ezt az embert küzdelmes, felelős szabadságra teremtette, nem gondtalan, felelőtlen létre

 

Továbbá ismeretelméletileg sem lehetséges a teljes, lezárt tudás, még a tapasztalatainkhoz mérten sem, mert a közvetlen tapasztalásból nem következik automatikusan a lényeg megismerése, ugyanis a lényeg megfogalmazása mindig emberi feladat volt és marad. A viszonylag sikeres, jó megfogalmazásnak a lehetősége nem kizárt, és az ilyen hagyománynak nagy az értéke.

A történelmi alkotmány társadalmi korszakokon átívelő értékességének, igazságainak a jelentősége annál fontosabb, minél inkább a valódi lényeget képviselik. Mind a világ teljességéhez való viszonyulásban mind a közvetlen tapasztalatok mögötti lényeg megragadásában.

A megismerésről az európai gondolkodási hagyomány gyökereinél…

Az emberi értelem, ész tevékenysége nem gépiesíthető – az idealisztikus elképzelések (absztrakciók) és a megtapasztalható valóság között mindig emberi feladat a kapcsolatot kialakítani, működtetni. Ezzel illeszkedő Arisztotelesz kategóriáinak (1+9)-es felosztása (a megtapasztalhatatlan, csak az elme által megérthető lényeg, azaz szubsztancia és a megtapasztalható járulékos ismérv, azaz akcidens, amely azonban a lényeget nem mutatja meg automatikusan).

A későbbi korokban ezen a talajon kikristályosodó deduktív és induktív típusú érvelés, meghatározás különbözősége és egymásra utaltsága a modern gondolkodás alapja. Tehát nem a lényeg és az anyagi jellemzők egymástól való végletes elszakítása az európai gondolkodás erénye (mint az történt az idealizmusok és materializmusok egymástól elszakított korszakaiban), hanem a kettő együttműködő de határozott szerepmegosztása, „egysége” - amint Arisztotelesznél is volt, és az ő felfedező skolasztikában is (örökösen változó, formálódó részletekkel, hangsúly eltolódásokkal, de végső soron mindig az emberi megismerést szolgáló rendszer harmonikus elrendezéseként).

Mai szóval az íratlan alkotmány hagyománya, norma rendszere, szimbólumai a magyar történelemben a szubsztanciális kategória világát idézik, illetve a dedukcióét, tehát az alkotmányos ideák világát – míg az írott alaptörvény inkább az emberi beavatkozást, esetleges helyzeteket leíró akcidensek világába tartozik, az induktív következtetések jellegét viseli, ahol a hatalmi realitások, a mechanikus működőképesség konkrétumai adják a kiinduló axiómákat.

Deduktív alapok, például matematika nélkül nem tudjuk az induktív következetés alapjait, a kíséreteket értelmezni, elemezni. Hasonlóképpen vagyunk az íratlan alkotmány és írott alaptörvény ügyében is. Az alkotmányos elvek ideái nélkül képtelenek lennénk alkotmányos (alkotmányosságra törekvő) alaptörvényt fogalmazni.

Tehát ismeretelméleti okkal magyarázható az íratlan alkotmány és az írott alaptörvény fogalmának megkülönböztetendősége – mert így különféle természetüknek megfelelően lehet hatékonyabb az emberi önirányítás az alkotmányos állam szervezésében, működtetésében. Tudva, hogy ez a módszer is csak esetleges, emberi döntés eredménye – de esetünkben az európai gondolkodási mód alapvető sajátosságait felvállaló döntésnek, gondolkodási hagyomány elfogadásának a függvénye (amely a modern tudományos gondolkodás alapzata).

Kétségbe lehet vonni, hogy van-e más út is, vagy csak ez az egyetlen lehetséges, de mielőtt másik utat (mint a görög filozófia axiomatizáló alapjaira támaszkodó út) nem találunk, nem lehet a működőt elhagyni – hacsaknem a meglévő fogalmi világunk természetéből következően kiúttalan rombolás volna a célunk.

A korona személy mivoltában hogyan érthető a személy fogalma?

A személy fogalma alapvető kérdés, amivel például az alkotmányos hagyomány szimbólumrendszerében mint a magyar szentkorona személyi mivoltával szembesülünk. Feltételezem, hogy fogalmi érveléssel nem megalapozatlan a személy fogalmának használata alkotmányos hagyományunkban. Feltételezem, hogy már eredetileg egy axiomatikus jellegű fogalmi építkezés alapfogalmaként lehetett értelmezni – amely axiomatikus rendszernek a kifejtése valaha ismert lehetett explicit módon, de amelynek okfejtése ma már nem ismert. Csak mint a hagyomány talányos megfogalmazása ismert, elfogadott, amely az adott kultúrkörben a korábbi időkben evidenciaként volt kezelve. De vajon sosem szigorúbban meghatározott, indokolt értelmezése? Véletlen, reálpolitikai rögtönzés, praktikum volt az előzménye, vagy egy mára feledésbe ment, elhalványult megfontolás? – És a lényeg: köthető-e hozzá aktuálisan fontos, előre vivő értelmezés (a korona személy mivoltához)?

Feltételezem, hogy számunkra, ha az alkotmányos hagyományt értelmezni kívánjuk, akkor megkerülhetetlen a kérdés.

Az axiomatikus fogalmi építkezés Euklidesz óta ismert minta az európai kultúrkörben mind a tudományos mind a vallásos gondolkodásban. Található-e a korona személy mivoltára axiomatikus építkezésű indoklás?

a klasszikus axiomatikus építkezés kiinduló elvei

A definíció vagy meghatározás legyen

ezen belül a levezetés kiindulásaként szolgáló axióma rendszerről:

1.Legyenek az egyes axiómák függetlenek egymástól, azaz egyiket se lehessen igazolni a másik segítségével.

2.Legyen az axiómarendszer ellentmondásmentes, vagyis ne fordulhasson elő olyan állítás, amely az axiómák alapján igazolható és cáfolható is egyben.

3.Legyen az axiómarendszer teljes, azaz az adott tudományág illetve tudományos igénnyel fogalmazott kérdéskör minden problémája vagy igazolható vagy, cáfolható lehessen.

továbbá a pontosság kedvéért ismert az a megszorítás, hogy valamely ellentmondás nélküli axiómarendszer sohasem lehet teljes (Gödel, 1931).

Mindez azt jelenti, hogy nem lehet egy adott tudományág axiómarendszerét véglegesen megfogalmazni. Új kérdések esetleg újabb axiómákat kívánnak.

De azért az axiómarendszerek alkalmazása nem haszontalan dolog, érdemes rá törekedni, amint az élet is igazolta számos területen.


megjegyzés talán végjegyzetben (2015 04 05)

Egy matematikai bizonyítás, vagy annak részletei lényegében abból állnak, hogy igaznak elfogadott kijelentéseket alapul véve kimondják egy másik kijelentés igaz voltát is. Az igazság átöröklésének ezen mozzanatait levezetési lépéseknek nevezik,


a klasszikus axiomatikus építkezés előfeltételeiből (2015 ápr 1-én utólag)

 • kétértékű logika (olyan értelemben, hogy ezen absztrakciós lépés, kiválasztás tudatosan kezelt előfeltétele volt az axiomatikus építkezési törekvés értelmességének már a görögök idején)
  • a kétértékű logika kialakítása, választása nem volt magától értetődő - de bevált, kiinduló pontja lett a formalizált logikához jutásnak. Az emberi gondolkodás alapvetően nem formalizált, hanem alapvetően intuitív, érzelmektől fűtött. Tulajdonképpen az érzelmi létet, fentmaradást szolgálja az értelmi lét. És viszont, az értelmi léthez az érzelmi lét adja az energiát. Az értelem az emberi lét, önirányítás hatékonyságát szolgálja, mint egyik lehetséges út, összetevő, eszköz. És ezen belül is egyik irány a kétértékű logikára alapozott axiomatikus alapokra támaszkodó, érveléses rendszerezésre törekvő tudományos gondolkodás. Ami jól bevált.
 • absztrakció és a valóság viszonyának kezelhetőségéhez párhuzamként a valószínűségszámítási eljárások és az úgynevezett eseménytér kettőse (kétpólusa) - másként a megfelelő eseménytér mint a valószínűségszámítási absztrakció egyértelműségének feltétele
 • ismeretelméleti abszolútumként a valóság közölhetetlensége - és emberi fogalmi gondolkodás, megismerés az absztrakció (elvonatkoztatás) útján - amely sosem írhatja le (sosem közölheti) a valóság teljességét (ez is görögök idejéből ránk maradt filozófiai evidencia). Tehát ismerni kell az absztrakció megszorításait, módszereit, "kódolási technikáját".
 • a közölhetetlenség fogalmát a személy fogalmánál láttam használni. Nagyon fontos a személy ismérveinek meghatározásánál. De ismeretelméleti és ontológiai alapelvnek és találó, érzékletes megnevezésnek érzem (a személy kérdéskörén messze nagyobb általánosságban - illetve ez az általánosság a személy fogalmának sajátosságát, mibenvalóságát is jelzi).

 • érdekes megnyilvánulása a "közölhetetlenség" filozófiai ismeretelméleti és ontológiai általánosságának például a nyelvi közlés és a teljes értelemben vett kommunikációs hatás különbözősége (ahol is a nyelvi közlés mindig csak egy szelete lehet a teljes kommunikációs hatásnak).

az alapfogalom – az axiomatikus építkezésen belül is a kiinduló pont

Euklidesz mértanában az alapfogalom a tovább nem osztható eszmei pont (a pont ideája),

a jelen tanulmány témakörében az alapfogalom az elvi, az eszmei személy (a személy ideája).

nem szokás az alapfogalmat tárgyalni, legalábbis nem szokott figyelem előterében lenni

(végjegyzetbe (2015 ápr 2-án, utólag): a pontról, egyről, Reuben Hersch A matematika természete c. könyvről és abban a 293-294. oldalakon a nem-euklideszi geometriákról és a megjegyzéseimről - a matematika tanításáról - és a 79-es filozófiai Szemlében megjelent írásomról - de azt nem a főiskolára lehetett volna mondani, hanem az országra - lásd 13 évvel később Denkingerrel való esetemet a mihaszna Analízis könyvéről -  a magyar matematika oktatás igénytelensége, provincializmusa olyan absztrakciós kultúrabeli kártétel, amelyről szólva nehéz szavakat találni - a XXI-ik század elején majdani matematika tanárokat képző oktató azt mondja, hogy a nem-euklideszi geometriák körüli misztikus homályt az

ért érdemes fenntartani, mert az izgatja a hallgatóit, akkor figyelnek - még dráma tanszakon sem lehet mindig üdvöz ez a felfogás, de a matematikában azt hiszem kifejezetten akadály - a következő nemzedékek oktatóin át a következő nemzedékek elé téve).

Az axiomatikus alapfogalom, mint a pont és a személy ideája hosszú emberi tapasztalás és elvonatkoztatási törekvés eredményeként adódik. Ezen előtörténetet nem vizsgálva az axiomatikus rendszert vázolva (geometriáról illetve az emberi személy alkotta társadalomról, alkotmányos eszmeiség szerint élő társadalomról) a két egymással párhuzamba állítható alapfogalmat (pont illetve személy) adottnak, idealisztikusnak (elvinek, eszmeinek) kell vegyük a jelen vizsgálaton belül.

Felmerül, hogy ki lehet-e zárni korábbi magas kultúrák olyan előzményeit, amelyeknek hatása a görög filozófiában is érvényesült (tehát a görög filozófusok abszolút elsők voltak felismeréseikben), vagy a görög filozófusok csupán az általunk ismert elsők, akiknek egyébként hiányos hagyatékára támaszkodni tudunk. A matematika függvény elemzésben ismeri az abszolút szélső érték mellett a helyi szélső érték fogalmát. Ezzel párhuzamosan a görög filozófiát legalább a mi korunkig terjedő időszakban helyi maximumnak tekintve biztonsággal viszonyíthatunk hozzá.

A pont (mai szóval deduktív pont fogalmának, illetve deduktív axiomatikus alapfogalomnak a) történetéből

 1. Euklidesz alapfogalma – a pont ami tovább nem osztható (de a térnek nincsen kitüntetett pontja, a geometriai alakzatokat az őket alkotó pontok egymáshoz viszonyított rendje adja).
 2. Descartes a pont alapfogalmához nem nyúl, azt alkalmazza (de modellező, absztrakciós módszertani koordináta rendszerének origója és tengelyei tekinthetők kitüntet pontnak, kitüntetett pontok halmazainak). A térnek a számításokhoz, az ábrázoláshoz
  1. van választott kitüntetett pontja, az origó,
  2. vannak kitüntetett egyenesei, az origóhoz igazodó, azt metsző a koordináta tengelyek
  3. és vannak kitüntetett síkjai, amiket a koordináta tengelyek feszítenek ki.
 3. Hilbert közérthetően tárgyalja az idealisztikus pontokból felépülő, a koordináta rendszerben meghatározott görbék analízisét a kiterjedés nélküli pontokhoz rendelt zárt és nyílt végű intervallumokat, a végtelen megközelíthetőséget, az azonosság és a végtelen megközelítettség közti elvi különbséget stb[2].
 4. A nagy bumm, a világ keletkezési modellje az ősrobbanás elméletével, egy kiterjedés nélküli pontból kiindulva szintén mint alapfogalmat kezeli az idealisztikus pontot. Akárcsak Newton idealizált tömegpontja[3] felhasználja a matematikai pont idealisztikus, deduktív alapfogalmát, és arra támaszkodva határoz meg egy fizikai pontot és annak tulajdonságait.

A személy (mai szóval deduktív személy fogalmának, illetve deduktív axiomatikus alapfogalomnak a) történetéből

 1. Boethiushoz szokás kötni a személy filozófiai fogalmának leírását – amelyet számára akkor aktuális érvelési céllal készített, és mintegy mellékes, akaratlan következményként beszélhetünk arról, hogy számunkra hátrahagyta a talán első filozófiai (vagy másként deduktív jellegű elvi) személy-definíciót, amely alkalmas lehet egy emberi önképet vázoló dedukciós axiómarendszer alapfogalmának.
  1. Boethius Filozófia vigasztalása c. könyvéből és más írásaiból is kielemezhető, hogy milyen személy meghatározást hagyott utókorára. Vázlatosan a következőt tulajdonítom neki korábbi években hallott, elszórt megjegyzésekből következően:

                                                              i.      egyszeri,

                                                            ii.      megismételhetetlen,

                                                          iii.      értelmes és

                                                          iv.      szabad akaratú.

Ezt a személy fogalmat a rá következő másfél ezer év alatt sokszor, sokan kiegészítették, módosították, felhasználták.

  1. Magának a személy fogalmát jelölő szónak görög színházai maszk, majd a latin római jogalany értelmezésével szemben Boethiusznál szembeszökő különbség, hogy nem gyakorlati célokból, megtapasztalható ismérvekből építkezik, hanem ideákból. A kifejezést megtartva jelentését átértelmezte.
  2. Mai szóval egy induktív szakkifejezésnek deduktív axiomatikai alapfogalom jelentést adott. Lényegében a görög színházi szóhasználattól függetlenül, tehát nem szóhasználati, etimológiai újra felfedezés révén magát a görög eszmeiséget zárkóztatta fel a római praktikus emberi önkép mellé.
  3. Euklidesz Elemek c. munkájának párhuzamát Boethius nem készítette el vagy azért mert kivégezték előtte, vagy azért, mert ha nem kerül siralomházba talán még főművét, a filozófia vigasztalását sem írta volna meg. Ezt nem tudjuk, de nincsen is szerepe a továbbiakban e találgatásnak.
 1. A görög filozófia és azon belül Euklidesz munkája olyan módon tekinthető a személy mint idea fogalmának előtörténetéhez tartozónak, hogy a módszeres, axiomatikus felépítésű idearendszert mint műfajt, mint követhető mintát szolgáltatta az európai és mára az egész világ gondolkodása számára.
 2. A kereszténység, mint amely egy előzőleg 300 éven át hellenisztikus államban, többé-kevésbé hellenisztikus kultúrájú társadalomban keletkezett, óhatatlanul hatása alatt kellett legyen a mondjuk úgy tiszta matematika megfogalmazására képes gondolkodásnak. És ránk hagyott olyan szemléleti értékeket, amelyek alkalmasak voltak ma úgy mondhatjuk, deduktív és aximoatikus fogalmazásban való megjelenítésre is. Ilyen a testi állapotától, vagyoni állapotától, társadalmi helyzetétől függetlenül az Isten képmására teremtett ember ideája.
  1. De a hús-vér emberből mi az, amit Isten képmására teremtetettnek tekinthetünk? Az európai gondolkodásmódban erre kiválóan alkalmas a mai szóval deduktív axiomatikus rendszer alapfogalmául választható idealisztikus személy fogalma. Ismét nem biztos, hogy eszmetörténeti bizonyság, hogy eredetileg, a Bibliának is forrásául szolgáló még korábbi megfogalmazások az Isten képmására teremtett emberen az emberi önkép deduktív alapelemeit érthették – azonban ha nem akarunk kiszakadni a görögöktől fogva használt gondolkodás, fogalom kezelési módszerekből, akkor ez az utólagos értelmezés adódik: az ember mint deduktív, elvi személy tekinthető Isten gyermekének, képmásának.
 3. Arisztoteleszre emlékezve, legalább vele kezdődően tudjuk, hogy a lényegről nem lehet közvetlen tapasztalás (közvetlen akcidensek) révén ismeretet, bizonyságot szerezni. A lényeg, a szubsztacia kizárólag az emberi elme működése révén közelíthető meg, sőt az nem más, mint az emberi elme értékítélete – amit az emberi elme egyebek mellett a járulékos tulajdonságok megragadásának, elemzésének a segítségével végezhet.

 

1.  szubsztancia
(οủσία=uszia vagy τί εστι=ti eszti, önállóság, lényegiség, essentia);

szubsztancia – a lényeget fejezi ki

közvetlenül nem tapasztalható (deduktív?)

2.  mennyiség (ποσóν=poszón, quantitas)

akcidens – a lényeget nem fejezi ki, járulékos tulajdonság, amely a lényeg megmaradása mellett az ellenkezője is lehet

véges létezőkben megtapasztalható

(induktív?)

3.  minőség (ποιóν=poión, qualitas)

4.  viszony (πρóσ τι=prosz ti, viszony, relatio)

5.  hely (πού = pu, locus)

6.  idő (ποτέ = poté, tempus)

7.  helyzet (κεĩσθαι = keiszthai, situs)

8.  birtoklás (+¸έχειν = ekhein, „van valamije”, habitus)

9.  cselekvés (ποιεĩν = poiein, „hatás”, actio)

10.  elszenvedés (πάσχειν = paszkhein, passio)

 

Ha ma másként is szokás fogalmazni, a lényeg nem változott. A szubsztancia, a lényeg megragadásának képessége a boethiusi személy egyik markáns értelmessége.

 1. A személy fogalmának fejlődése, kiteljesedése az elmúlt másfél ezer év alatt Boethius óta sokat haladt tovább, majd mára elbizonytalanodott – és egyre erősebben vesztett deduktív jellegéből, és a szűken értelmezett „kizárólag” induktív szemléletre törekvés jegyében mára szinte felszívódott. Nem divat értekezni róla, nem divat fogalmi mibenlétét kifejteni, tudomásul venni. Ami pedig egyebek mellett a természettől fogva induktív feladatok, elemzések, levezetések, érvelések végzését is gátolja az emberi-társadalmi önszervezésünkben, önirányításunkban, felelős egyéni és társadalmi cselekvésünkben.
 2. Az elvi személy deduktív alapfogalma párhuzamba állítható a római jogalanyéval, amely viszont induktívnak tekinthető. Ha egy rabszolgából szenátor lesz, akkor megváltozik jogalanyisága, jogi beágyazottsága, jogainak természete. Ezzel volt éles kontrasztban a keresztények fenntartás nélküli Isten előtti lelkiismereti egyenlőségének eszméje, amely a kereszténység államvallássá változásával vált a római birodalomban a római jogelvekkel egyenrangúvá. Mint valami kétpólusú rendszer, amelynek két pólusa külön természetű, ugyanakkor ketten egységet alkotnak. Ez volt Európa elismert szellemisége majd kétezer éven át.
 3. Próbálkozás az elvi személy és a jogalany tulajdonságainak párhuzamba állítására:

 

az elvi, idea szerinti, eszmei személy

deduktív alapfogalomként

bővebben

kiterjedés nélküli
(téren-időn kívüli, sőt az oksági láncon kívüli)

léte független a testi adottságtól (fogantatástól a halálig, sőt talán azon túl is), mindenképpen deduktív jellegű

egyedi

önmagában megálló (ettől még lehetne sorozatban sok is belőle)

megismételhetetlen

egyszeri (nem lehet belőle sorozat a test klónozásával sem)

értelemmel rendelkező

értelmes gondolkodásra képes – amit az ösztönössel, reflex-szerűvel, tudatalattival szembe állítva is szoktak meghatározni

ezzel az ismérvvel amikor találkoztam, rögtön felmerült bennem, hogy elégtelen, félre értésre adhat okot (amint az talán történt is a gondolkodás története során) – hiszen a személyre jellemző az érzelmi kultúra is, attól nem lehet eltekinteni, mert különben csak valami gépesített dologra utalunk (az ember gépesített, egyszerűsített vetületére) – mint utóbb olvastam Descartes „gondolkodom tehát vagyok” kijelentésének értelmét úgy bővítette[4] élete során, hogy a gondolkodásba egyre többet értett bele, úgymint érzelmet, valós megnyilvánulást, hitet, erkölcsöt stb – amitől mégsem lett tautológia, hogy „vagyok tehát vagyok”, mert a két vagyok nem azonos értelmű, hiszen Arisztotelesztől is vállalhatóan azt mondta, hogy mint sajátosan emberi lény a sajátos emberi szerepet vállalva „vagyok”[5].

más oldalról az értelmi lét egyik kísérő feltétele az érzelmi lét

szabad akaratú

sem fizikailag, sem biológiailag, sem fajilag sem egyéb módon nem determinált emberi döntéseiben (tehát az oksági meghatározottságon kívül esik) – illetve amiben determinált a léte, az nem tartozik az elvont, eszmei személyi lét ismérvei közé, abban nincsen szabad akarata

tetteivel önmagában a maga teljes egészét fejezi ki

közölhetetlen létezés (a közölhetetlenség csak ismeretelméleti logikát képviseli) – a közölhetetlen létező tetteiért felelősséggel végső soron csak önmagának illetőleg abszolút értelemben Istenének felel, azaz világi hatalom meg sem ismerheti, nem is mérlegelheti létezésbeli legfontosabb ismérveit (utóbbi reláció csak még jobban hangsúlyozza, hogy a világi hatalom teljességgel illetéktelen, meg sem jelenik ebben a dimenzióban)

a létezés teljessége

csak megélhető, csak megnyilvánulásáról beszélhetünk, és tudhatunk létezéséről, tudomásul vehetjük létezését (velünk párhuzamos de nekünk nem alárendelhető létezését)

integritas, 'teljesség'

nem rész-szubsztancia (ha van ilyen), nem is akcidens, hanem teljes, a szó eredeti, arisztoteleszi értelmében vett szubsztancia a maga elvi teljességében

oszthatatlanság

az előbbihez hasonlatos, azaz ezen a vizsgálati szinten, ebben a megközelítésben nem boncolhatjuk részeire például definiált jellemzői, ismérvei mentén, mert akkor lényegét veszíti, a részek összessége nem adja ki az egészet – és akkor nem lenne alkalmas alapfogalomnak sem (az alapfogalomnak tehát oszthatatlannak „kell” lennie a maga fogalmi rendszerében)

cseppben a tenger elvén az abszolútum világát képviseli, érinti meg

valamiképpen határfogalom – a világmindenségben élő ember a világmindenség totalitását nem csak a világűr egészéről gondolkodva érintheti meg, hanem például a személy fogalmában is,

hiszen a térben-időben véges, oksági lánc részeként nem értelmezhető személy az isteni abszolútumok világát érintheti meg (amiről mondhatjuk, hogy az Isten képmására teremtettünk, Isten gyermekei vagyunk megfogalmazások éppen erre vonatkoztathatóak – véletlenül sem testi mivoltunkra, faji evolúciónak alávetett testi jellemzőinkre)

hite van

ez egy igen kényesnek tűnő szempont. Ha felvetem, akkor ezzel a hit-nek olyan definíciójára utalok mint lehetséges meghatározásra, amely logikailag támaszkodik a szigorúan vett kétértékű logikán kívül, a deduktív és induktív gondolkodási sémák tudományos törekvésein kívül a lehetséges egyéb gondolkodási sémákra is, az érzelemre, a céltételezésre, az erkölcsi létre és mindezeket mint a szabad akaratnak utat mutató összefogó irányultságra (sokkal több tehát mint tudatosság, eltökéltség). Érdekes lenne, hogy ilyen hit definíciónak milyen előzményei vannak, mennyire illeszkedhet korábbi megfogalmazásokkal – habár a jelen vizsgálódásnak nem előfeltétele, viszont nem is zárható ki belőle mint egy szempont – adódik belőle az elvi személy jellemzőjeként.

párhuzama a mértani ponttal

Euklidesz látszólag szűkebb definíciót adott alapfogalmának (pont az, ami nem osztható). De ezen a mondaton túl annak a pontnak a meghatározásában ott volt a görög filozófia több évszázada mint értelmezési, a félreértést kizáró de legalábbis valószínűtlenné tevő értelmezési háttérként. S ezt az értelmezési hátteret lényegében az azóta eltelt több mint kétezer év nem kérdőjelezte meg.

A személy elvi, deduktív alapfogalomkénti használatához nehezebb helyzetben vagyunk azért, mert a kulturális, filozófiai háttér, környezet egyáltalán nem annyira egyértelmű. Más kérdés, hogy a jelen táblázat megállapításai talán részben átfedik egymást, talán szerencsésebben is lehetne fogalmazni őket. De az alapfogalomkénti alkalmasságot a mostani készültségű fogalmazás gyengeségei úgy képzelem (úgy remélem), hogy nem kérdőjelezik meg.

 

Tehát az elvi, idea szerinti, eszmei személy meghatározása után a személy mint a valóságban létező egyedi, egyén fogalmáról:

 

az egyén
(mint jogalany, mint „természetes” személy)

induktív tényként

bővebben

ha induktív jellegűnek tekintem a fogalmat

a „természetes” jelző jelentése

A természetes személyt egyrészt a jog használja a jogi személytől való megkülönböztetésre. A jogi személy esetében megszorítás nélkül teljesül, hogy a jogi elismeréssel létesül.

A természetes személy esetében nem ilyen látványosan, de hasonló a helyzet, a jog számára a jogképessége különbféle előfeltételektől függ.

egyedi helyett beazonosítható

 

a társadalmi viszonyok szereplője

Az egyén akcidenseiben tapasztalható meg, és akcidenseiben viszonyulhat intézményekhez.

….

 

 

Az elvi, idea szerinti, eszmei személy és a személy mint a valóságban létező egyedi, egyén meghatározása után a kettőből együtt adódó (eszmém szerinti alkotmányos) rendszerről:

 

az egyén
(mint reálisan élő személy „természetes” személy, jogalany - akinek elvi hivatkozásai vannak elvitathatatlan jogaira és cselekvési felelős szuverenitására)

induktív tényként értelmezve,

deduktív előfeltevésekkel

bővebben

ha induktív jellegűnek tekintve a fogalmat
deduktív előfeltevéseim vannak

A szubsztanciális értelmezés nem csak az akcidensek értelmezéséből adódik, mert a deduktív jellegű (például a személy alapfogalmába sűrített) elvi megfontolásokat is érvényesíteni kell a szubsztanciális értelmezés megformálásában – az ember társadalmi létéről, önképéről való gondolkodásban.

Ezen a módon többek között az emberi történelmi tapasztalatok hatása érvényesíthető az egyéni lét múló, szűken véges tartamára is, így válhat soknemzedéki tapasztalat, tanulság szemponttá egy nemzedéken belül is.

a személyi-egyéni lét társadalmi életfeltételei

A személyi valós létezés mind a szubsztancia értelmében meglévő lényegi mind pedig az akcidensek értelmében a fizikai lét együttesét jelenti.

Ha tehát valakinek nincs mit ennie, akkor a személyi létezése is lehetetlen. De a fizikai (biológiai) lét kevés az emberi léthez. A személyes-társadalmi lét (az alkotmányos társadalmi lét) a személyes szuverenitásból kell építkezzen és azt kell szolgálja.

Az ilyen, a személyes egyéni létet szolgáló társadalmat nevezhetjük kvázi személynek is – ami jelképként kifejezhetünk akár a koronával is. A korona személyként való értelmezése nem más, mint azon hatalmi kultúra jelképezése, amely a reális intézményi, hatalmi folyamatok irányításában a hatalomnak alárendelteket, a hatalmat elfogadókat elvi, deduktív értelemben személynek tekinti, illetve a társadalmi állapotokat befolyásolva mindig tekintettel igyekszik lenni az induktív jellegű akcidens, azaz kitapintható erőviszonyokon kívül az ideálisnak, elvinek, eszmeinek mondott „alkotmányos” szempontokra is.

Közérdekre hivatkozva elvi személyi lét igénye, joga meg nem kérdőjelezhető (például alkotmányos legitimitással).

a felelősen szabad, személyi minőségüket kiteljesíteni igyekvő személyek

élő közössége is megismételhetetlen

 

(egyebek mellett) értelemmel rendelkező

Az értelmet és érzelmet szokás úgy elválasztani, hogy az érzelem atavisztikus majdhogynem, tudat alatti, értelemmel nem uralható illetve hogy az értelem dolga az érzelem feletti uralom. Holott az értelem tudatos probléma megoldó, szervező képessége mellé az érzelem és intuíció kultúráját is oda kell tenni, mert az értelem önmagában nem alkalmas az ember önálló létének, életvezetésének irányítására, annak csak egy fázisa, mozzanata, összetevője, főleg a tudatosan szervezett jövő idejű feltételeit, cselekedeteit illetően – amely kétségkívül szem előtt van a mechanizált (tehát éppen a személy lényegétől távolabb eső, annak csak standardizált eszközöket biztosító technikai fejlődésnek köszönhetően). Azonban az életvezetésre sem alkalmas önállóan az értelem, nemhogy az életre, a lét teljességének megélésére, a teljes értékű létre.

A hit (mint deduktív elv és mint iduktív, a viselkedést meghatározó lelki állapot), mint előbb is szóba került, az emberi személy teljességét integráló képesség, e képesség érvényesítésének magas kultúrája.

szabad akaratú

A szabad akarat nem csak az értelem megnyilvánulása, sőt elsősorban nem az értelemé, az értelem csak egy mozzanata a szabad akarat eszközeinek a belátás terén. A döntés jogát el nem lehet vitatni a személynek felfogott egyéntől, tehát már a döntési készségére felkészítő nevelésben is tekintettel kell lenni felnőttkori jogaira és felelősségére, mondhatni kötelességére, majdani szerepkörére a világegyetemben.

a társadalmi viszonyok, alapvető jogok alanya

Az egyén akcidenseiben tapasztalható meg, és akcidenseiben viszonyulhat intézményekhez, illetőleg más vonatkozásban akcidensekben kell a társadalmi intézményekben a személyi létet tudomásul venni, realizálhatóvá tenni.

Az intézmények az egyéneket vagy egyes egyének más egyéneket nem minősíthetnek le, nem üresíthetnek ki szubsztanciából akcidenssé (úgymond intézményi szubsztanciák akcidenseié, vagy eszmei normából hatalmi viszonylagossággá).

Például elsődleges szerződéskötési joga az embernek mint szubsztanciának van az ő eszközét, akcidensét jelentő szolgáltató szervezetekkel szemben (legalábbis általános, mondhatni ontológiai szinten).

Az ember elvi személy minősége nem hagyható figyelmen kívül a társadalmi struktúra alakításakor, működtetésekor. Elégtelen gesztus kivégzéskor az elítéltnek papot biztosítani, mondván lelki ügyekben a világi hatalom nem illetékes.

Általános alkotmányos alapelv kell legyen, hogy az ember nem a hatalom foglya, túsza, alárendelt eszköze, hanem a hatalomnak van kötelessége a személy mivolt szolgálatában (ami nem ingyen „segélyt” jelent, mert a személy mivolt megélése komoly személyes felelősség vállalását, komoly aktivitás kifejtését, a felelős szabadsággal való tényleges élést jelenti).

Igazságos és hatékony hatalom az alkotmányos hatalommal szembeni elvárás.

 

Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata – a nemzet személyek sok nemzedéket átfogó politikai közössége, amelyben a személyi lét kibontakoztatható, és amely mint közösség kvázi politikai személy

Tehát a korona nem jogi személy, hanem kvázi természetes személy.

A korona nem az államot jeleníti meg, hanem jelképileg a koronának a tulajdona az állam.

 

Az elvi személyi és gyakorlati alanyi szempontokat érvényesítő szervezeti struktúra adózásban, sorkatonaságnál stb-nél

 

Mind az eddigiek átfésülése mind ennek az utolsó fejezetnek az elkészítése már a következő évre marad.

Boldog új esztendőt kívánok

Fáy Árpád[1] Karácsony András Luhmannról, Rendszerelmélet és fenomenológia címen, Jogelméleti szemle 2001/3-as szám (http://jesz.ajk.elte.hu/karacsony13.html ), idézet - Ez a “megkülönböztetés nélküliség” azt jelenti, hogy a világ mint olyan megragadhatatlan egységként adott. A világ tehát megfigyelhetetlen. Ugyanis minden megfigyelés valamilyen differenciaséma alkalmazását jelenti, s ezek a differenciasémák csak a világban alkalmazhatók, de a világra nem vetíthetők ki. Mégpedig azért nem, mert nincs olyan világtól független, világon kívüli megfigyelési pozíció, melyben a “világ /nem világ” megkülönböztetést használhatnánk. Minden megfigyelés be van zárva a világba. Ha a világ végső adottság, akkor ezzel éppen kizárjuk magának a világnak a megfigyelhetőségét.

[2] … legalábbis abban a matematikában, amit nekem volt alkalmam tanulni közgazdasági egyetemen illetve a Kandó főiskolán

[3] Tömegpont fogalma - A jelenségek leírásakor, azok egyszerűsítése céljából, a valós testek matematikai absztrakciójaként pontszerű részecskéket, ún. tömegpontokat használunk. A tömegpont néhány fizikai mennyiséggel jellemezhető, ezek: helyvektor, tömeg, sebesség, gyorsulás. A valóságos testek mérete természetesen nem mindig elhanyagolható. http://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszikus_mechanika#T.C3.B6megpont_fogalma

[4] A gondolkodás képessége egyben azt is jelenti: tudok magamról. Descartes mind jobban kitágítja a gondolkodás fogalmát. Lassanként belekerül a lelki élet minden megnyilvánulása, az értelem, az akarat, a képzelet, az érzékek működése, a szemlélődés, a mozgás ok választása - vagyis minden, ami nem az emberben, hanem az ember által történik. Így a gondolkodás előbb csak a tudattal válik azonossá, aztán a lélekkel, végül az énnel, úgyhogy a cogito ergo sum majdnem ezzé a tautologikus tétellé zsugorodik: vagyok, tehát vagyok. A "gondolkodom, tehát vagyokkal" egyenrangúvá válik az "akarok, tehát vagyok", "látok, tehát vagyok", "fáj a fejem, tehát vagyok" – wikipedia.

[5] Amint Bokor Leventétől halottam átfogalmazva „gondolkodom, hogy lehessek”, azaz emberi mivoltomat vállalom, hogy lehessek.

   Vissza az oldal tetejére