Vissza a főoldalra * 

Alkotmányról kritikus időben

Alkotmánynak tekinthető-e európai értelemben az a dokumentum, amit a birodalmi törekvésű uniónak a konventben alkotnak?

~ Előadás-vázlat, Tulln (Ausztria), 2003 október 3-án ~

Az európai alkotmányosság hajnala

Magyarországon az 1215-ös angol Magna Chartát és az 1222-es magyar Aranybullát tartják Európa első alkotmányos okmányainak.

Az alkotmányosság legfőbb ismérve talán az, hogy a skolasztika fénykorának szellemében egymás mellé rendeli a

 1. hatalmi erőt
 2. erkölcsi tekintélyt
 3. tudományos igazságot.

Az alkotmányos charták természetesen főleg a hatalom és az erkölcs egymás mellé rendelését írják elő, a hatalom korlátairól rendelkeznek, megfogalmaznak erkölcsi gátakat, amelyeket nem léphet át a hatalom gyakorlója.

Magyar szemmel három alkotmányos régiót, típust lehet elválasztani az 1200-as évek utáni Európában.

 1. Anglia, ahol az alkotmányosság fénykora 1215-től Morus Tamás kivégzéséig, 1535-ig tartott. Ebben az időszakban az erkölcs és hatalom egymás mellettiségét az állam erejének és az egyház tekintélyének egyensúlya biztosította. Ezután a király lett az egyházfő, formálisan a hatalmi erő mintegy bekebelezte az erkölcsi tekintélyt, amit a klasszikus fogalmak szerint már nem lehetett alkotmányos helyzetnek tekinteni.
 2. Európa kontinentális részén, illetőleg a római központú kereszténység területén az alkotmányosságot nagy vonalakban eredetileg ugyancsak a világi császári hatalom és a pápai tekintély egyensúlya jellemezte. A Magna Chartához fogható alapító levéllel itt nem találkozunk, de a megfelelő korszak itt is hasonló eszmeiséggel jellemezhető. Ennek az állapotnak a végét részben a reformáció, részben a polgári átalakulásban az állam és egyház szétválasztása jelentette. Itt tehát a világi hatalom nem bekebelezte az egyházat, hanem fokozatosan kiszorította a közéletből, és ezzel az alkotmányosság eszménye súlyosan csorbult.
 3. Harmadik változatként Magyarország alkotmányát említem. Itt az Aranybulla megírását, elfogadását szintén a skolasztika alapozta meg, de társult hozzá a magyarság szűkebb hagyománya is Szent István törvényeiig, a törzsek etelközi szerződéséig és még korábbi visszavezetve. Manapság a magyar szentkorona szimbólumaiban egy keresztény hatalomfilozófiát értelmeznek, amely a Krisztus utáni 380-as évek teológiai gondolkodásának, zsinati határozatainak felelnek meg. A magyar alkotmányos változat abban különbözik a többitől, hogy önálló közjogi szerkezetben fogalmazódott meg. Ennek a közjogi rendszernek központi eleme a szentkorona volt, amely a kor felfogásának megfelelően
  1. Jelképezte a nemzet egészét (a nemesség a szentkorona tagjai + a fő a király), a tagok egyenlő szabadsága kezdettől fogva fontos tétel volt, tekintet nélkül vagyoni helyzetükre
  2. Jelképezte az ország egészét (a megyék, tartományok a szentkorona testét alkották, amit nem volt szabad eladni külföldieknek) ez mai szóval a természeti erőforrások nemzeti tulajdonlását jelentette – szemben például a mai uniós céllal, hogy szabad forgalmú tőkeként kezeljék a földet és általában a természeti erőforrásokat
  3. Mintegy a mai jogi személynek megfelelő minőségben a hatalom teljességére kizárólagosan tarthatott igényt a szentkorona (ami kizárta az uralkodó teljhatalmát, mert az uralkodónak abban a nemzettel, országgyűléssel osztoznia kellett, elvileg e kezdetektől fogva) – tehát fogalmilag zárta ki az abszolút hatalom alkotmányos legitimitását
  4. A szentkoronát „angyal hozta” Istentől, és Szent István felajánlotta Szűz Máriának – tehát a teljes hatalom földi emberé nem lehetett, mert az a diktatúra elleni biztosítékként legalábbis Isten anyját illette, aki nem volt földi halandó.

 

A teljes értelemben vett alkotmányos korszak Magyarországon 1944-ig tartott, a világháborús német megszállásig. Tehát jelentősen túlélte a polgári állam és az egyház szétválasztását – éppen közjogi alkotmányos intézményeire és annak központi elemére, a szentkoronára támaszkodva. Az alkotmányosság az eredeti európai értelmezésre támaszkodó teljességében tehát mind Magyarország, mint Európa kincse.

A polgári korszak alkotmányossága

A polgári korszak alkotmányossága, a francia felvilágosodásnak és forradalomnak köszönhetően a hatalmi ágak szétválasztását tartotta szem előtt:

 1. törvényhozó
 2. végrehajtó
 3. bírói.

Azonban ha belegondolunk, akkor láthatjuk, hogy az eredeti alkotmányosságnak ez egy redukciója, leegyszerűsítése, mert nem rendelkezik az erkölcs és hatalom illetőleg a tudás és hatalom egymás mellé rendeléséről. Tehát lényegében a hatalmi erőfölény belső tagolásáról van szó, ami sokkal kevesebb, mint amiről 500 évvel korábban volt szó.

Mondhatnánk, hogy a józan ész fényénél természetes evidencia maradt az eredeti felosztás is, már nem is kellett beszélni róla. De a történelem nem ezt mutatja. A XX. század diktatúráiban a hatalom ereje feltétlen elsőbbséget élvezett az erkölccsel szemben, és keveset beszélnek róla, de társadalmi ügyekben a fiziokraták óta kutatott, keresett társadalmi természettörvényekkel szemben is.

Az első nagyon ismert példa a társadalomtudományos, és ezen belül a közgazdasági tételek meghamisítására David Ricardo tevékenysége volt, aki mindent megengedhetőnek tekintett azért, hogy a gyáriparosok profitját, mint a gazdasági növekedés legfőbb biztosítékát minden határon túl növelje mind a természeti mind az emberi erőforrások kárára. A XX. században ez a gondolkodás kiteljesedett Keynes tevékenységében, és azóta is érvényesül, sőt jellemző az Európai Unió szervezésére.

Nem lehet ugyanazon néven nevezni az egészet és a részt,

Nem lehet ugyanazon néven nevezni az egészet és a részt, majd a kettőt egymással szembeállítva felcserélni. Ha az eredeti alkotmányossághoz kötöm az alkotmány szót, akkor a csupán a hatalmi ágak megosztására törekvő alaptörvényeket nem nevezhetem alkotmánynak. Ez egy európai általános kérdés. Alkotmányt csinálnak-e az uniónak, vagy egy éppen a maradék alkotmányos emléket is felszámoló alaptörvényt? Ez az uniós alaptörvény nem ismeri el a klasszikus európai alkotmányos hagyományokat (nem említi meg a Magna Chartát és Morus Tamást, nem a Császár és a pápa vetélkedését, nem a magyar Aranybullát és 1944-et). Ebből következően lényegében az erkölcsi alapoktól elszakított pozitív jogi technikákat alkalmazó szabályozási eszköz lehet csak. A természetjogi elvek az eredeti, a teljes körű alkotmányosság korában elismerten adták az erkölcsi alapokat a világi hatalom által szabályozott joghoz.

Ahogyan Drábik János megfogalmazta, tisztelték az államra kötelező jogot (a tulajdonképpeni alkotmányt, amiről politikai testület kedve szerint nem szavazhatott) és ehhez igazították az állam által alkotható jogot (az alaptörvényt, amit politikai testület fogalmazott, át is alakíthatott).

Magyarországon a hamis rendszerváltás, az uniós csatlakozás krízise, és az alkotmányos válság egybeesik.

Az az úgymond hivatalos vélekedés, hogy a történelmi, a tényleges magyar alkotmányt nem lehet elismertetni a hatalommal, mert az abban nem érdekelt. De ha az alkotmány nem csak pillanatnyi hatalmi erőfölény kérdése, hanem erkölcsi és tudományos kérdés is, ha függ Európa történelmétől is, akkor nagyobb a mozgástér, amin küzdelmet lehet folytatni érte. Hagyományainknak megfelelően elsősorban közjogi küzdelmet jelent, aminek tényezője a hatalmi erők vívása mellett az erkölcsi meggyőződés, a tudományos elemzés, az alkotmányos evidenciák számbavétele, ismerete.

Magyarország európai csak akkor maradhat, ha nem szakad el alkotmányától, az európai alkotmányos alapelvektől. Anglia sem akar elszakadni megmaradt alkotmányos múltjától. Egész Európa meg kellene találja az utat az 1200-as években először érvényre jutott eredeti, teljes körű alkotmányos alapelvekhez. Ehhez felül kell emelkedjen az egyes apró küzdelmek emlékén, a lényegre kell koncentráljon. Ehhez először is fogalmilag meg kell különböztetnie az örök természetjogi (más szóval isteni) alapelveket és az egyes korok adott hatalmi, erkölcsi, tudományos viszonyai között működőképes intézményeket megalapozó átmenetileg használt alaptörvényeket.

A szabályozáselmélet tagolásával

Ami egyébként a legmodernebb szabályozáselméletnek is megfelel, mert elválasztja egymástól a

 1. szabályozott folyamatokat, a szabályozás tárgyát (pl gazdaság)
 2. a szabályozó eszközöket (pl a pozitív jogi eszközök, a törvények, a központi szerepű alaptörvény)
 3. és a szabályozás alanyát (sok nemzedéket tekintve ez nem egyes politikai személyeket, erőket jelent, hanem a természetjogi „örök”, régi szóval „isteni” értékeket).

Ha viszont összekeverjük a szabályozó rendszerben a szabályozás tárgyát, eszközét és alanyát, abból értelmes dolog nem sülhet ki, abból csak káosz jöhet, a káosz elmélete és gyakorlata. Abból nem sülhet ki alkotmányosság, csak visszaélés az alkotmányosság emlékével, maradék becsületével. Abból az unió esetében az sülhet ki, hogy az uniós bíróság törvényt hoz, az uniós parlament nem hoz törvényt, az uniós tagországokat zsarolják, a demokráciát manipulálják, vissza szorítják, a csatlakozó országokkal uzsora szerződést kötnek.

Összefoglalva

Összefoglalva: a tényleges, a teljes értelemben vett eredeti alkotmányosságot a hatalmi ágak megosztásával nem helyettesíteni kell, hanem ki kell egészíteni, és ehhez hasonlóan kell tovább gazdagítani napjainkban.

A magyar alkotmányos hagyományból, a magyar történelmi alkotmányból az előbb kiragadott pár központi tétel egyúttal az európai alkotmányosság szellemiségének is megfelelnek, lényegében azt képviselik. Sőt, az ENSZ természetjogi alapelvekre támaszkodó legfontosabb okmányainak szellemiségével is lényegi a kapcsolata, megfelelése a magyar alkotmánynak. Tehát aki a magyar alkotmányos hagyományt, a szentkorona közjogi szerepét támadja, az (mégha akaratlanul is, de) tágabb kitekintésben a klasszikus európai alkotmányos felfogást akarja visszaszorítani a Kárpát-medencében, a maradék Magyarországon, az (talán meglepő módon) egyúttal az ENSZ lényegi alapelveivel is ütköző, a minden képzeletet felülmúlóan centralizált, már-már falanszter-birodalmi uniót szervező törekvéseket támogatja.

Az európai integrációt alkotmányos elveken kellene megvalósítani, és nem a klasszikus birodalmi módszereket álcázva az alkotmány szó felelőtlen használatával. A globális monopolérdek kiszolgálása helyett (de legalábbis mellett) el kell érni az egyes országok alkotmányos önállóságát az európai alkotmányos hagyományok szellemében, annak hagyományából mint mérhetetlen nagy kincsből merítve.

Lehetséges-e egy európai alkotmányos szellemű összefogás az alkotmányos Magyarországért, Ausztriáért, Európáért?

 

         Sztalin azt mondta: Hány hadosztálya van a római pápának?

         A régiek azt mondták: Ha Isten velünk, ki ellenünk?

         Mi azt mondhatjuk, Hatalmunk nincs, de tudunk az alkotmányos múltról, az alkotmány fogalmáról, a szavazás nélkül is nagy erőt jelentő alkotmányos evidenciákról.

Ne hagyjuk veszni az alkotmányos szellemiségű Európa gondolatiságát.

Köszönöm figyelmüket

Fáy Árpád

Vissza az oldal tetejére