Vissza a főoldalra * Vissza 2002 szept 13-14 írásokhoz * Vissza meghívóhoz

 dr Tanka Endre: A tagállami szuverenitás felszámolása az Európai Unió közösségi Jogában

(A földpiaci és környezetjogi szabályozás példája)

Európa utóbbi évezrede - a mai világhatalom, az Amerikai Egyesült Államok múltjától eltérően - a nemzetállamok történetéről szól. A nemzetállami létnek fogalmi feltétele a területi integritás, továbbá a politikai , a gazdasági és kulturális önrendelkezés. Szuverenitásának ezen alkotóelemeit a nemzetállam kizárólag saját érdekében korlátozhatja akkor, ha állampolgárainak közérdeke  az önálló államiság megőrzéséhez ezt szükségessé teszi. Az EU jelenének és jövőjének kulcsa, hogy tagjai megmaradhatnak-e nemzetállamnak, avagy szuverenitásuk  annyira elvész, hogy egy tőlük elidegenedett és a nemzetközi tőkeuralom érdekeit érvényesítő hatalmi önkénynek az elsajátítási terepévé válnak.

Az uniós csatlakozás hazai propagandája már e létkérdés felvetését is elutasítja, azt provokációnak és álproblémának tekinti. E nézet képviselői szerint a regionális integráció jól megfér a nemzetállamokkal: az EU már csak azért sem fenyegetheti tagjainak szuverenitását, mert ő maga nem állam, hanem egy sajátos képződmény. Emiatt nem élhet pl. olyan lényeges államjogi eszközzel, mint az állampolgárság szabályozása vagy a belső béke biztosítása. E hatásköröket kénytelen a tagállamoknak meghagyni. Az érvelés beismeri, hogy „az európai középállamok persze nem korlátlanul szuverének a védelmi politika terén, azonban ezt a hiányosságot a NATO pótolja..”, vagyis az USA hadereje. (Megjegyzendő, hogy a honvédelem tagállami hatáskörben tartására utaló állítás tényként is félrevezető, hiszen a közös rendőrségen túl - az előkészületek eredményeként - 2003-tól az EU közös hadserege válságintervenció címén támadó háborúk viselésére is bevethető lesz.) Végül az okfejtés az EU demokratikus önkorlátozását és a tagállami önrendelkezés kiterjesztését látja abban, hogy az EU tagjai jogosultak olyan nemzetközi szervezetekben is résztvenni, mint az ENSZ, a NATO, a WTO vagy a Világbank.[1]

Az alapkonfliktus súlya, drámai kiéleződése és a csatlakozási diktátummal érintett tömegeknek a valóságról csaknem teljes tájékozatlansága kizárják, hogy ezt az összefüggésrendszert egy rövid hozzászólásban akárcsak vázlatosan jelezzük. Ehelyett be kell érnünk a történetiség és az intézményesülés lényegére utaló néhány megjegyzéssel.

1. Tudni kell, hogy az EGK, az EK majd az EU nemcsak a transznacionális tőkemozgások és a pénzügyi globalizáció utóbbi évtizedekben végbement folyamata miatt, hanem születésétől fogva a globalizmus alapintézménye Ennek egyik döntő bizonyítéka, hogy Európa egyesítésének eszméje nem az európai politikusoktól ered /tehát nem Adenauer, De Gasperi és Schuman művéről van szó/, hanem azt az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 1949-ben történt megalapításakor Európai Egyesült Békeprojekt címén az USA kezdeményezte. A célt maga a történelmi eredmény igazolja. Így Z. Brzezinskí 1997-ben a következőket írta: „Nyilvánvaló tény, hogy Nyugat- Európa, de egyre növekvő mértékben Közép-Európa is amerikai protektorátus marad, amelynek szövetséges államai a valamikori vazallusokra és adófizetésre kötelezettekre emlékeztetnek.” Ez nem más, mint „Amerika nélkülözhetetlen hídfőállása az eurázsiai földrészen.” A NATO biztosítja „Amerika politikai befolyását és katonai hatalmát közvetlenül az eurázsiai szárazföldön.”[2]

A Brzezinski által nyíltan bevallott gyarmati hódítás csak egyik terepe az ENSZ keretében folyó „világrend” vagy „világkormányzás” kiépítésének, amely az USA totális világuralmát szolgálja. Egy dokumentum szerint „a Global Governance felépítményének a kezdeményeiben világszerte a már majd mindenütt meglévő regionális központokra kell épülnie. Az EU-t a Global Governance megvalósíthatósága előrehaladott laboratóriumának kell tekinteni: tagállamai a közös cselekvés révén - egy nagyobb probléma-megoldó képesség elnyerése céljából - önállóságuk egyes részeiről lemondanak.”[3]

2.  Az alkotmánytan Montesquieu fellépésétől, tehát jó 250 éve vallja, hogy a demokráciát az önkényuralomtól az államhatalmi ágak szétválasztása és a hatalom- megosztásnak intézményi garanciákkal való kiegyensúlyozása különbözteti meg. Bár az EU nem állam, azonban a tagállamok feletti csaknem korlátlan hatalma minőségileg megkülönbözteti döntéshozatalát és annak kikényszeríthetőségét az egyes tagállamok jórészt kiüresített önrendelkezési hatáskörétől. Mivel az EU közösségi döntéshozatali intézményei egyidejűleg  törvényhozó és végrehajtó hatalmi  szervek, a hatalomgyakorlást még a lojális alkotmányjogászok is a demokrácia hiányával jellemzik. Az EU központi hatalmi szervezetrendszere a Bizottságból, a Minisztertanácsból, a Parlamentből és az Európai Bíróságból áll. Ez a bürokratikusan centralizált, méreteit és hatáskörét tekintve gigantikus intézmény-együttes azonos szervtípusain belül a jogalkotást, a végrehajtást, sőt az igazságszolgáltatást is egyesíti, e funkciókat egyetlen hatalmi központként gyakorolja és vezérli.[4]

Az államhatalmi ágaknak (valójában a tagállami lét minden elemére és teljességére kiterjedő intézményi hatalomnak) ilyen minőségű összpontosítása az önkényuralom kizárásához alkotmányos biztosítékokat követelne arra, hogy a közösségi döntésekkel érintett tagállamok a döntéshozatali rendszert megfelelően ellenőrizhessék, befolyásolják, szükség esetén pedig érdek- és jogsérelem miatt a döntés ellen felléphessenek. A Római Szerződés (EUSZ) viszont - mint a gent-i alkotmányozó konvent által kimunkálandó új alkotmány elfogadásáig az EU Alkotmányos Chartája - épp arra teremtett intézményi biztosítékokat, hogy a tagállamok a közösségi döntéshozatal mechanizmusát ne ellenőrizhessék, a tőlük elkülönült hatalmi gépezet döntéseibe érdemben ne szólhassanak bele. Ezt a követelményt /a felsorolás teljességének igénye nélkül/ a következő főbb intézmények teljesítik:

a/  A Tanács, a Bizottság és a Bíróság - mint a törvényhozást, a végrehajtást és az igazságszolgáltatást gyakorló szervek - tagjai nem választással, hanem kinevezéssel nyerik el tagságukat. A tagokat nem lehet visszahívni, nem ellenőrizhetők, saját tagállamuktól függetlenek, felelősséggel csak az uniós testületnek tartoznak. [5]

b/  Miközben a Bizottság és a Minisztertanács egyszerre törvényhozó és végrehajtó szerv, maga a törvénykezés zömmel titokban folyik: a döntést a demokratikusan meg nem választott tisztségviselők, szakértők stb. készítik elő, a közvélemény arról csak esetenként, sajtó-kiszivárogtatásokból értesülhet, az indokok sem jutnak tudomására.

c/  A tagállami hatáskör elvonását a legfontosabb ügyekben az szolgálja, hogy a jogrend már felszámolta (vagy a meglévőknél megszűnteti) az egyhangú döntés követelményét, tehát (az egyszerű vagy minősített többségi elv alkalmazásával) kiiktatja a vétó lehetőségét. [6] 

c/  A legfontosabb érdemi ügyekben a tagállami beleszólást (ezzel a demokratizmust) 1987-től kizárja a Tanács minősített többségű döntéseinél a súlyozott szavazás rendje. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a nagyobb ország hatalmi súlya érvényesül a kisebb ország terhére: pl. Luxemburghoz képest a német, angol, francia, olasz szavazat több, mint hétszeres súlyt nyom. Másrészt a gazdasági hatalmi súly koránt sem azonos a népességszám arányával, hanem a nagyobb ország ügydöntő szerepe e szemponttól is mind inkább elszakad.[7]

d/  A közösségi jog egyszerre vonja el a tagállam törvényhozói és igazságszolgáltatási hatáskörét. Mégpedig nem olyan értelemben, hogy jogharmonizáció címén a belső jogot összhangba kell hozni az uniós joggal, .ill. a hazai bíróságoknak számolni kell az Európai Bíróság gyakorlatával. A tényleges kötelezettség az idegen jog átvétele, vagyis az uniós jog nem a hazai mellett, hanem helyette és felette érvényesül, nem vitatható kötelező jelleggel. Nyilván e kérdéskör jóval összetettebb, mint sem egy mondattal lezárhatnánk. A jogdogmatika bármiképp is színezze az alaptényt, egyértelmű, hogy a hazai jog az EU jogrendjében szolgálati (szolgai) szerepre kényszerül: feladata az uniós jog szigorúan számon kért végrehajtása.

Az EU kötőerővel bíró 3 jogforrása (a rendelet, a direktíva és a határozat) kötelező érvényében mit sem különbözik, hanem csak abban tér el egymástól, hogy közvetlenül hatályosul-e (mint a rendelet és a határozat) avagy előirt időn belül át kell írni a belső jogba (mint a direktívát). Az EU több évtizedes gyakorlata, hogy az életviszonyok legfontosabb rendezését tanácsi vagy bizottsági rendelettel teljesíti. A rendelet általános érvényű, a tagállamra kötelező és közvetlenül végrehajtandó, még csak be sem kell illeszteni a hazai jogforrásokba. Nyilvánvaló, hogy ilyen jogalkotási rendben fel sem vetődhet a tagállam joghatósága, önrendelkezése az egyes tárgykörökben, hanem maga a jogismeret és a jogkövetés is válságba kerül: már pusztán jogtechnikailag kizárt, hogy a jogszabály-dzsungelt, az át nem látható és idegen nyelvű normatömeget az érintett uniós állampolgár megismerje. Még kevésbé várható el, hogy azokkal - ellenérdekeltsége esetén - azonosuljon.

3.  Az intézményrendszer vázlatához képest jóval meggyőzőbb bizonyítékok tűnnek elő a tagállami önrendelkezésnek - a nemzetközi tőkeérdekeket szolgáló - megsemmisítéséről, ha egy pillantást vetünk az uniós földpiac szabályozására és a közösségi környezeti jogra.[8]

Az EGK 6 alapítójának 1957-ben még létérdeke volt a saját élelmiszerforrás biztosítása, a családi gazdaságok segítségével az önellátási színt elérése, a földreform megvédése és a nagybirtokrendszer uralmának kizárása. Ehhez jogi garancia /is/ kellett a nemzetek feletti gazdasági integrációval szemben, hogy az ne számolhassa fel a szerves fejlődéssel létrejött földmagántulajdont, a földhasználó és családja munkáján alapuló kisüzemi gazdaság modelljét. Az EUSZ 222. cikke ennek megfelelően kimondta, hogy „a Szerződés (EUSZ) nem érinti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet.” Ez szavatolta, hogy a tagállam a földpiacát önállóan, saját érdekei szerint és gazdasági önrendelkezésével szabályozza, tehát az EGK ne avatkozhasson be a földtulajdon, földbérlet, földvédelem stb. viszonyaiba. Az átszámozott (295.) törvénycikk ma is él, de merőben más rendeltetéssel. Napjainkban az EU bővítési főbiztosának ad hivatkozási alapot a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogvédelmének és tulajdoni igényeinek az elutasítására.[9]

Az uniós jogfejlődés vívmányaként a 222. cikknek már semmi köze sincs a földtulajdonhoz. Az új felfogásban a föld jogi sorsát ui. nem az határozza meg, hogy a föld évezredek óta a tulajdonnak fő fajtája és tárgya, a földtulajdoni monopólium pedig elsajátítási uralmat biztosít a társadalom abból kizárt tagjai fölött. A közösségi jog a tagállam földjét - mint természeti erőforrást - rendeltetésétől függetlenül tőkének tekinti, melynek forgalmára és használatára az EUSZ „Tőke és fizetések” c. 4. fejezetében írt rendelkezések az irányadók. E jogtechnikai trükk eredménye, hogy míg a 222. cikk a földviszonyok szabályozásánál a tagállami szuverenitást szavatolta, ma az 56. cikk - vagyis az új jogalap - ennek épp az ellenkezőjét, az állami szuverenitás megsemmisítését garantálja. Azt, hogy a tagállamnak többé nem lehet önrendelkezése a saját államterületét alkotó föld tulajdona és használata felett, hanem szuverenitásáról le kell mondania a nemzetközi tőkehasznosulás javára, tehát az alkotmányosan nem korlátozható, szabad tőkeáramlás elsőbbségi igényeinek kielégítésére. Az 56. cikk e kényszert úgy fogalmazza meg, hogy „…a tőke áramlásának bármely korlátozása tilos, mind a tagállamok között, mind a tagállamok és harmadik országok viszonylatában.” Ehhez járul az a lényeges előírás, hogy „a tőkeáramlás szabadságának lehető legnagyobb kiterjesztése körében a Tanács a Római Szerződés egyéb fejezeteinek figyelembe vétele nélkül jár el.” (56.cikk /2/ bek.)

Az állami beavatkozást nem tűrő, korlátlanul szabad földpiac megnyitásának kényszere a nemzetközi tőke számára az 56. cikk két intézményével teljesen elvonja a földviszonyok rendezésénél a tagállami hatáskört. Ennek következményeinél - az elemzés lehetősége hiányában - csak néhány intézményi elemre utalhatunk. Míg korábban a nála letelepedő külföldi (uniós állampolgár és cég) földtulajdonszerzését és földhasználatát a tagállam csak a nemzeti elbánás mércéje szerint volt köteles biztosítani, ma már a kikényszeríthető zsinórmérték a nemzetközi elbánás. Ennek teljesítése nélkül a tagállami jog a diszkrimináció tilalmába ütközik, aminek a 7. cikk a nizzai büntetés szankcióival feltétlen érvényt szerez. Hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalma mit jelent a földviszonyok valóságában, annak megértéséhez elég a magyar fél és Brüsszel csatlakozási szerződésére, az un. Luxemburgi Megállapodásra utalni. Eszerint Magyarország uniós tagként az acquis fenti vívmánya miatt nem tehet különbséget a természetes és nem természetes (szervezeti és/vagy jogi) személyek földjogi státusa között. Ezért az átmeneti mentesség lejártával földtulajdonjogot kell biztosítanunk a bel- és külföldi jogi személyek javára. Mégpedig annak ellenére, hogy ez - a nagyüzemek kialakult birtokszerkezeti túlsúlya és elsajátítási erőfölénye miatt - a bérmunkára épülő nagybirtokrendszerrel kizárja a magyar polgárosodást és megpecsételi nemcsak a mezőgazdaság és a vidék, hanem az ország gyarmati sorsát.

Az 56. cikk 2. bekezdésének a - jogdogmatikai köntösbe rejtett - további lényeges hatása, hogy az EUSZ 2. fejezetében rögzített Közös Agrárpolitika (KAP) alapelvei és intézményrendszere alárendelődtek a szabad tőkeáramoltatás 56. cikk szerinti követelményének, így a földpiac berendezésénél a tagállam a KAP igényeit, a vidékfejlesztést, a regionális politikát /melyek az életminőséget szolgálják/ a tőkeuralommal szemben nem érvényesítheti. A tagállami hatáskörnek ilyen drasztikus megsemmisítése bátorította fel az EU Bizottságát 1999-ben a mezőgazdaság olyan jövőképének kimunkálására, ami - ésszerű szakosodás címén - a csatlakozó kelet-európai államok (köztük Magyarország) mezőgazdaságának az iparszerű, olcsó alapanyag (tömegáru) termelést, vagyis a tőkés nagybirtokrendszert jelöli ki.[10]

A közösségi jog sajátosan, a kétszín/t/űség és a kettős mérce módszerével vonja el a tagállam hatáskörét környezetvédelmi érdekeinek az érvényesítésénél. Az egyik színt a nemzetközi „kirakat”, a környezetpolitika általános elveinek megfogalmazása. Ez (az ENSZ 1992-es riói világkonferenciája óta) nem szűkölködik a fenntartható fejlődés, az életminőség, a kiemelt védelem és egyéb demagóg jelszavak hangoztatásában, a felismert közérdek szolgálatának ígéreteiben. A másik színt az intézményi és jogi mechanizmus, amely a környezetjogban a fenntartható fejlődés helyett a fenntartható profit termelését szolgálja, mégpedig úgy, hogy különböző alapelvekkel kettős mércét teremt a környezet-szennyezőknek: ezzel a globális tőkét mentesíti, hogy a tőkehaszon számottevő részéről lemondjon a szennyezés költsége címén, avagy a környezet-terhelés- és károsítás megelőzésére kényszerüljön.

A Maastrichti Szerződés óta az EUSZ 3b. cikke alapján az EU környezetjogi beavatkozását a szubszidiaritás alapelve korlátozza. Eszerint a környezetvédelem érdekében „csak akkor és oly mértékben  tevékenykedik, ha a javasolt tevékenység céljai nem érhetők el kielégítően a tagállamok által.” Látszólag e szabály a tagállami hatáskört erősíti, valójában azonban a a környezetszennyező tőkének tett engedmény. Lemondás a hatékony környezetvédelemről. Bármely uniós környezeti beavatkozásnak ui. előfeltétele az arányosság alapelvének kielégítése, amit az Európai Bíróság joggyakorlata fejlesztett ki és tett az EUSZ részévé. Az arányosságnak 3 követelményt kell kielégítenie. A védelmi intézkedés csak megfelelő lehet, szükségesnek kell lennie, vagyis csak akkor  alkalmazható, ha nincs kevésbé korlátozó lépés a cél eléréséhez. Végül arányosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. (Az utóbbi ismérv szerint bármely sérelem vagy korlátozás, melyet az intézkedéssel okoztak, megfelelően egyensúlyban kell, hogy álljon az elért előnyökkel. Fontos, hogy a környezet-szennyezés vagy kár elhárítása, megszűntetése stb. ne okozzon aránytalan anyagi terhet a szennyezőnek.) Az arányossághoz két további jogi követelmény társul. A környezetvédelmi érdeknek csak akkor lehet súlya, ha az arányosításon túl eleget tesz a diszkrimináció tilalmának és az áruk szabad mozgása kereskedelmi követelményének. A korlátlan tőkeáramlás igénye és a jogi személyiségű tőkés óriáscég hátrányos megkülönböztetésének tilalma tehát a környezetvédelmi érdekkel alkotmányosan egyenrangú közérdek, ténylegesen, hatalmi túlsúlyánál fogva pedig fölébe kerekedik és fikcióvá teszi a környezetvédelmet.[11]  

Ez a fő oka annak, hogy a környezetpusztító multi- és transznacionális tőkét nem lehet felelősségre vonni és hatékony környezetvédelemre szorítani. Az EU környezeti válsága önmagában bizonyítja, hogy a közösségi jog e terepen is a nemzetközi tőkének alávetett.

A tagállami szuverenitás közösségi felszámolásának folyamata egyértelműen bizonyítja, hogy az uniós jogrend bármikor, önkényesen hatályon kívül helyezhető, e gyakorlatot pedig a globális tőkehatalom ma már a közösségi vívmányok címén korlátlanul végrehajtja. Alkotmányossági szempontból kérdés, miféle jogbiztonságot szavatol(ha-t) egy ilyen rendszer a jogalanyok számára? Robert Spaemann, német filozófus  az EU „érték-közösségnek” álcázott hadjáratát az állami szuverenitás ellen és jogtipró minőségét a „liberális totalitarizmus” irányába tett fordulatnak nevezi.

Ezt az intézményesülési folyamatot jogi közelítésben egy kettős burkolatú (un. duplafedelű) jogviszony sémájával jellemezhetjük. A külső burok az EU elgondolt és eszményített közössége. Ez az érdekviszonyokat tekintve álközösség, hiszen az EU világpiaci versenyképessége megteremtésének célzata csak a tőketulajdonosok szűk hatalmi elitjét ötvözheti érdekegységbe, míg a társadalmak közérdeke ezekkel az elsajátítási magánérdekekkel élesen szemben áll. A jogviszony magvát, a belső burok tartalmát a valódi közösségek, a nemzetállamok és azok társadalma alkotják. Ezek a közösségek az integráció hatására lebomlanak, a szuverenitás megsemmisítésével elvesztik természetes védőburkolatukat, a nemzetállam többé nem védheti meg polgárait. Az egyén pedig sem az erejét vesztett nemzetállamtól, sem az államát leigázó, tőle elidegenedett és a tőke-érdekeknek elkötelezett integrációs hatalomtól nem kaphat jogvédelmet és jogbiztonságot. Ellenkezőleg, a közösségi értékrend hamis szolidaritásának ürügyén kiszolgáltatják őt a globalizmus erőinek.[1] Tóth Gy. László: Integráció és nemzetállamok. (Magyar Nemzet, 2002 aug.27.7.o.)

[2] Ld. Zbigniew Brzezinskí: The grand chessboard. (magyarul: A nagy sakktábla- Amerika világelsősége és és geostratégiai feladatai. 1999.) idézi: Friedrich Romig: Ki kormányozza Ausztriát? Zeit-Fragen, 2002 IV.29.

[3] Global Governance, Policy Paper  2, 1996. idézi: dr. Benjamin Kipling: Global Governance,Zeit- Fragen, 2002, I.21.

[4] A három államhatalmi ág intézményes összeolvasztása még olyan szélsőséges helyzetben is tetten érhető, mint az igazságszolgáltatás, amely demokratikus jogrendben  feltétlen különállást követel a törvényhozástól és végrehajtástól. Az EU Minisztertanácsa viszont - a Római Szerződés 7. cikke alapján a jogsértés veszélyét megalapozó tagállami magatartás u.n. „nizzai büntetésével” - kétséget kizáróan büntető bírósági hatáskört gyakorol, ráadásul olyan széles körű mérlegelési jogosítvánnyal felruházva, ami a jogsértőnek ítélt tagállamnak semmilyen jogorvoslatot vagy alkotmányos jogvédelmet nem nyújt igazának vitatására .Másfelől az Európai Bíróság tevékenysége sem korlátozódik a jogalkalmazásra, hanem számos területen „jogfejlesztés és jogértelmezés” címén maga is új, kötelező érvényű jogot teremt. (Pl .a környezetjog Római Szerződésbe illesztett több alapelve stb.)

[5] E megállapítás csak részben áll  az Európai Parlamentre, melynek tagjai a tagállamban szervezett választással nyernek mandátumot. A Parlament szerepe azonban az EU döntéshozatali rendszerében sem a törvényhozásban, sem a végrehajtásban nem számottevő.

[6] Eredményét tekintve a vétó kiiktatásával azonos módszer a jogi kötelezettség kötelező érvényű megfogalmazása is. Pl. a Nizzai Szerződés (EUSZ-ba illesztett) 11. cikke szerint „a tagállam a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás szellemében a kül- és biztonsági politikát aktívan és feltétel nélkül támogatni köteles.”

[7] 2005-től a Nizzai Szerződés alapján e visszásságot a „kvázi vétójog” esélye kívánja enyhíteni. Eszerint a Tanács minősített többségű határozatánál bármely tag kérheti annak bizonyítását, hogy a minősített többséget kitevő szavazatok tagállamainak népességszáma az EU teljes népességének legalább 62 %-át  képviseli. Ugyanakkor az NSZ egy újabb diktátumot vezetett be a tagállam ellenállását letörő szabályozási kényszerre. Eszerint ha 8 ország már elfogadott valamely új jogintézményt egy újabb szabályozási területre, úgy azt - átmeneti idő után - kötelesek átvenni az azt ellenző tagállamok is.

[8] Sajnos, a részletekre itt nem térhetünk ki. Ld. Tanka E.: Megmaradásunk, a föld. Kairosz K. Bp.200l.59-94.o. és u.ő.: Földtörvény a magyar uniós integráció küszöbén. (Valóság, 2002/4,sz. 1-27.o.)

[9] Ld. G. Verheugen nyilatkozatait a Benes-dekrétum felülvizsgálatának kizárására olyan indokkal, hogy annak létrejöttekor az EU még nem létezett. Az erdélyi magyar egyházak jogellenesen elkobzott ingatlanainak visszaadása iránti igényt pedig az EU azért nem támogatja, mert az EUSZ 295.cikke még Románia csatlakozása esetén sem engedi meg, hogy a Közösség beavatkozzék az új tagállam tulajdonviszonyaiba.

[10] The future’s project, the wider picture. Enlargement and cohesion in Europe, 15, EUR,19035 EN, 1999 december.

[11] A földpiac szabályozásához hasonlóan az EUSZ új 1ooa.cikk (1) bek. a környezetjogból is kiiktatta  a tagállami vétót, ami helyett a minősített többségű döntés érvényesül. Az EUSZ 13O.t.cikke (az un. legkisebb szigor klauzula) látszólag tagállami hatáskört nyit a környezetvédelemre, mert megengedi, hogy „…bármely tagállam a jelen szerződéssel összeegyeztethető szigorúbb védelmi szabályokat tartson fenn vagy vezessen be.” Ennek lehetőségét azonban kizárja  egyfelől a vétójog megszűntetése és az, hogy  az érintett tagállam megtámadhatja a másik környezetvédelmi intézkedését arra hivatkozva, hogy az nem rendeltetésszerűen élt a védelmi jogával. (EUSZ 10.cikk.4.bek.)  Másfelől  a közösségi jognál szigorúbb hazai szabályozást „értesítés” címén a Bizottsággal engedélyeztetni kell, amely azt csak akkor erősíti meg, ha nem minősíthető önkényes diszkriminációnak vagy a tagállamok közötti kereskedelem leplezett korlátozásának. (1oo.cikk /4/ bek.)

Vissza az oldal tetejére