Vissza a főoldalra 

A Magyarok V. Világkongresszusának

millenniumi alkotmányozási felhívása

(20000. május 22-23.)

1)    A világkongresszus kezdeményezi és támogatja az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását (hangsúlyozva, hogy arra készülni kell az összehívásának pontos idejétől függetlenül).

2)    A világkongresszus az alkotmányozó nemzetgyűlésre való felkészülés jegyében megerősíti és kiterjeszti az Alkotmányossági Műhely és Fórum tevékenységét (Fórum), amelynek

ˇ        feladata az alkotmányozás koncepcionális és részletekre kiterjedő alternatíváinak számbavétele, kimunkálása, összegzése az alkotmányozó nemzetgyűlés számára - keresve a kapcsolatot más hasonló jellegű kezdeményezésekkel, tudományos műhelyekkel, intézményekkel,

ˇ        feladata továbbá, hogy egy éven belül, a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) javaslatot készítsen elő és tegyen az Alkotmányozást Előkészítő Tanács létrehozásának módjára és összetételére.

ˇ        A Fórum munkáját az MVSZ segíti.

3)    A világkongresszus feladatul jelöli meg az MVSZ számára, hogy 2001. évben Alkotmányozás Előkészítő Tanácsot hozzon létre, amelynek

ˇ        célja, hogy a kormánnyal és a parlamenttel tárgyalásokat kezdjen az alkotmányozó nemzetgyűlés jogi kereteinek kialakításáról,

ˇ        célja továbbá, hogy az alkotmányozás gondolatával és részleteivel a szélesebb közvélemény elé lépjen,

ˇ        összetételében törekedni kell arra, hogy felsőház-szerűen egyházak, önkormányzatok, köztestületek, érdekképviseletek, egyéb fontos civil szervezetek, hazai nemzetiségek és a határon túli magyar nemzetrészek olyan képviselői és olyan felkért szakértők munkálkodjanak benne, akik személyesen is elkötelezettek az alkotmányozás ügyében.

ˇ        a Tanács munkájában megalakulása után az MVSZ részt vesz, és munkáját segíti.

Együtt a hozzátartozó másik szöveggel, "melléklettel" 

(amely szintén felolvasásra került):

A Magyarok V. Világkongresszusának 

állásfoglalása az alkotmányozásról

(20000. május 22-23.)

Magyar közéleti, kormányzati és parlamenti szervek, hazai és határon kívüli fórumok, tudományos munkaközösségek, más szakmai testületek és személyek évek óta foglalkoznak új magyar alkotmány előkészítésével, és jellege valamint tartama módozatainak meghatározásával. Nem lehet ugyan naptárilag kiszámítani, mely időpont válik majd alkalmassá az alkotmányozásra, bizonyos azonban, hogy a szabályozás elveiben és tartalmában való nemzeti közmegegyezésen alapuló munkálkodás mindenképpen szükséges. Erre figyelemmel - 2000. május 22. napján - Magyarok V. Világkongresszusa az alkotmányozás kérdéskörében a következő elvi követelmények és gyakorlati intézkedések megvalósítását igénylő állásfoglalást fogadta el és hozta nyilvánosságra:

1)    Az alkotmányozásnak (az idejétmú1t. sokszor toldozott-foltozott-módosított, alkotmányként használt 1949. évi XX. tv. helyett) az ezredfordulós társadalmi megújulást ke1l szolgálnia, véglegesen és jelképesen lezárva az ország 1944-től 1991-ig tartó megszállásával jellemzett korszakot, kinyilvánítva a történelmileg létezett magyarországi alkotmányos államrendszerekkel való jogfolytonosságot.

2)    Az alkotmányozásról a törvényhozó hatalomtól független - törvényesen megalakítandó - alkotmányozó nemzetgyűlés döntsön. A kormányzat gondoskodjék a nemzetgyűlés jogi feltételeinek megteremtéséről.

3)    Az alkotmányozás segítse elő a világ magyarságának nemzeti egységesülését (integrációját).

4)    Az alkotmányozás nem sértheti a Magyarországon élő nemzeti és más kisebbségek érdekeit.

5)    Az alkotmányozás érvényesítse a sok évszázados történeti alkotmány nemzetfenntartó szellemét és közjogi értékeit.

6)    Kétkamarás országgyűlés felállításával lehetővé kell tenni, hogy az első kamarában helyet foglaló politikai pártokon kívül a második kamarában a törvényi feltételeknek megfelelő egyházak, az önkormányzatok, a köztestületek, az érdekképviseletek, a hazai nemzetiségek, a határon kívüli magyarok, a civil közéleti szervek is képviseletet kapjanak. 

7)    Az alkotmányozás az emberi. állampolgári és közösségi jogok és kötelezettségek, továbbá az állami és közigazgatási szervezet meghatározásán és működése jogi szabályozásán kívül rögzítse a társadalom alapvető gazdasági, pénzügyi, kulturális, szociális, egészségügyi és egyéb társada1mi viszonyaira kiterjedő állami és önkormányzati felelősséget is.

8)    Az alkotmányozás biztosítsa az egyéni és közösségi érdekek ésszerű és igazságos egyensúlyát.

9)    Igazodjék az alkotmányozás a világ demokratikus alkotmányaihoz, vegye tekintetbe a hazánkkal szomszédos országok alkotmányos kérdéseket érintő rendelkezéseit, legyen figyelemmel a nemzetközi egyezményekre, az Európai Unió alkotmányos elveire (különösen a szubszidiaritásra), s hasznosítsa a hazai alkotmány-előkészítés eddigi eredményeit.

A Magyarok V. Világkongresszusa felhívja a Világszövetség elnökségét, hozza létre az alkotmányozó nemzetgyűlést előkészítő tanácsát, s tűzze feladatául, hogy - az alkotmány-előkészítés más társadalmi, tudományos, hivatalos. szakmai és laikus szereplői tapasztalatainak, véleményének felhasznátásáva1 és velük együttműködve - egy éven belül dolgozza ki az elvi követelményeknek megfelelő alkotmányozás tartalmi programját.

A Világszövetség elnöksége kezdeményezze, hogy az elkészített programot a közéleti és a tudományos fórumok, majd a nemzetgyűlés tagjai vitassák meg, s annak alapján az alkotmányozó nemzetgyűlés hozza meg alkotmányozási döntését.

A két utolsó bekezdés szövegét tartalmazza a millenniumi felhívás is. 

Az ismétlődésre azért kerülhetett sor, mert több szövegváltozatból 

hosszas szavazással került sor az elfogadott szöveg kialakítására.

Vissza az oldal tetejére